Ara 15 2018

Publisher and Articles (Volume: 11, Issue: 4) | Makale Yazarı ve Makaleler

Published by under Editör

Publisher and Articles (Volume: 11, Issue: 4) | Makale Yazarı ve Makaleler

INDEX | İÇİNDEKİLER  Pages|Sayfalar
* Publication Period: 36 – Year: 2018 / Editorial Board  I-VI
** A Few Things About Our Future Issues / Editor

  • Kentsel dönüşümün fiziksel ve ruhsal açıdan içselleştirilmesindeki devinim sorunsalı
  • Geleceğin Zoru: Kentsel planlamada”big data (büyük veri)
 I-VI
1 Water Efficient Use for Sustainability of Water Resources in Urban Areas: Xeriscape / Kentsel Alanlarda Su Kaynaklarının Sürdürülebilirliği İçin Suyun Etkin Kullanımı: Kurakçıl Peyzaj Düzenleme
/ Işık SEZEN, Aslıhan ESRİNGÜ, Kübra Sema YARDIMCI
474-485
2 The Spatial Quality in Public Space and the Society; the Example of Eminönü Tahtakale / Kamusal Alan Toplum İlişkisinde Mekansal Kalite; Eminönü Tahtakale Örneği / Emir ÇEKMECELİOĞLU, M. Ebru ERDÖNMEZ 486-507
3 Harmony of Sultanahmet Square Urban Furnıture wıth the Urban Fabrıc ın Terms of Aesthetıc, Functıonalıty and Perceptıbılıty Benchmarks / Sultanahmet Meydanı Kent Mobilyalarının Estetik, İşlevsellik ve Algılanabilirlik Ölçütlerinde Kent Dokusu ile Uyumu/ Handan ÖZSIRKINTI KASAP, Melisa Elif İLHAN 508-522
4 Planning/Design and Planning Priority in Urban Transportation-Transit-Focused Development Metropol Experience in The Cities, Sample of Istanbul / Kentsel Ulaşımda Yaya Öncelikli Planlama/Tasarım ve Transit Odaklı Gelişimin Metropol Kentlerdeki Deneyimi, İstanbul Örneği / Pınar KIRKIK AYDEMİR, Bilgehan AKYÜZ, Burak Kaaan YILMAZSOY, Çiğdem AKDEMİR, Süleyman GÜLER
Pınar KIRKIK AYDEMİR, Bilgehan AKYÜZ, Burak Kaaan YILMAZSOY, Çiğdem AKDEMİR, Süleyman GÜLER
523-544
5 Determınatıon Of Flood Hazard Maps Wıth Geographıc Informatıon Systems / Coğrafi Bilgi Sistemleri İle Taşkın Tehlike Haritalarının Belirlenmesi / Gül USLU, Faik Ahmet SESLİ, Bayram UZUN 545-558
6 Stadyum’s Evolution In The Historical Context of Sport SpacesSpor Mekanı Olarak Stadyum’un Gelişimi / Khaled SELO, Ebru ERDÖNMEZ 560-574
7 “No Hurry My Friend” The Challenge of Human to Spatial Dependency / “Acele Yok Arkadaş” İnsanın Yere Bağımlılığa Meydan Okuması / Hatice KARAKUŞ ÖZTÜRK
8 A Case Study in Urban Transformation: Parameters of Urban and Social Infrastructure Kentsel Dönüşümde Bir Senaryo: Kentsel ve Sosyal Altyapı Parametreleri / Halil İbrahim POLAT 585-590
9 Urban Transformation Implementations; Gülistan District of Isparta Example / Kentsel Dönüşüm Uygulamaları; Isparta Gülistan Mahallesi Örneği  / Bora BİNGÖL, Ayşe Betül GÖK 591-599
10 Urban Transformation Applications Within The Context Of Protecting Cities’ History And Cultural Texture / Kentlerin Tarihi ve Kültürel Dokusunun Korunması Bağlamında Kentsel Dönüşüm Uygulamaları / Murat SEZİK 600-608
11 The Effect of Time-Changing of Urban Areas on Air Pollution / Kentsel Alan Kullanımlarının Zamansal Değişimlerinin Hava Kirliliği Üzerindeki Etkisi / Ahmet KOÇ 609-617
12 An Investıgatıon Of Traffıc Accıdents In Ankara / Ankara İlinde Meydana Gelen Trafik Kazalarının İncelenmesi
/ Ömer UYURCA, İbrahim ATILGAN
618-626
13 The Representation of Women Identitiy at Marriage Programs at Tlelevision / Televizyonlardaki Evlilik Programlarında Kadın Kimliğinin Temsili / Hakan YÜKSEL 627-639
14 Outcomes of The Project Named “Children! There Is Art in The Soil” In Terms of Children’s Visual And Plastic Language Development” / Çocuklar! Toprakta Sanat Var” Adlı Projenin Çocuğun Görsel ve Plastik Dil Gelişimi Yönündeki Çıktıları / Ceylan SEBİK 640-653
15 The Evaluatİon Of Bergama-İzmİr In The Context Of Sustaİnable Cıty And Urban Identity / Sürdürülebilir Kent ve Kentsel Kimlik Bağlamında Bergama/İzmir Örneğinin Değerlendirilmesi / Demet GÜLHAN 654-672
16 Evaluation of Approaches of Positivist Thınkıng on Urban Safety In The Context of Chıcago Urban Ecology School / Pozitivist Düşünüşün Kentsel Güvenliğe İlişkin Yaklaşımlarının Chicago Kent Ekolojisi Ekolü Görüşleri Çerçevesinde Değerlendirilmesi / Orçun ÇOBANGİL 673-682
17 Living Witness to History: Çiğ Lake (Mesudiye, Ordu, Turkey) Tarihin Yaşayan Şahidi: Çiğ Gölü (Mesudiye, Ordu, Türkiye) Beyhan TAŞ, Burcu KARAKAYA 683-691
18 Effects Of Artificial Intelligence on Art / Yapay Zekâ Kullanımının Sanata Etkileri / Abdül TEKİN 692-702
19 An Evaluation for Turkey in the Context of International Sustainable Urban Models / Uluslararası Sürdürülebilir Kent Modelleri Bağlamında Türkiye İçin Bir Değerlendirme / Çiğdem TUĞAÇ 703-740
*** Volume: 11, Issue: 4, Period: 35, Winter 2018 Ful Page

No responses yet

Eyl 15 2018

Publisher and Articles (Volume: 11, Issue: 3) | Makale Yazarı ve Makaleler

Published by under EDİTÖRDEN

Publisher and Articles (Volume: 11, Issue: 3) | Makale Yazarı ve Makaleler

INDEX | İÇİNDEKİLER  Pages|Sayfalar
* Publication Period: 35 – Year: 2018 / Editorial Board  I-VI
** A Few Things About Our Future Issues / Editörden

 I-VI
1 Evaluation of the Factors Affecting Preferences and Preferences for Urban Transportation Systems by Analytic Hierarchy Process / Kent İçi Ulaşım Sistemlerine İlişkin Tercihlerin ve Tercihlere Etki Eden Faktörlerin Analitik Hiyerarşi Prosesi Yöntemi İle Değerlendirilmesi / Ömer Faruk GÖRÇÜN 345-356
2 Relation Between Migrant Smugglers and Marine Tourism Craft Managements and Suggestions of Solutions / Deniz Turizmi Araçları İşletmeciliğinin Göçmen Kaçakçılığıyla İlişkisi ve Çözüm Önerileri Aziz MUSLU 357-366
3 Transportatıon Investments And Urban Space Relatıonship / Ulaşım Yatırımları ve Kentsel Mekân İlişkisi / Kübra ÖZBAY 367-373
4 Wolkswagen Emission Crisis And The Role Of Public Relations During Crisis Management / Volkswagen Emisyon Krizi ve Kriz Yönetiminde Halkla İlişkilerin Rolü ve Etik Değerler / Taha Oğuzhan ÖZCÜRE 374-389
5 Analyse of Implementation Plans in Terms of Impacts of Traffic Noise Values The Case of Samsun Atakum Region / İmar Planlarının Trafik Gürültü Değerlerinin Etkisi Açısından İncelenmesi, Samsun Atakum Bölgesi Örneği İbrahim ÖNER, Faik Ahmet SESLİ 390-404
6 Effects of Customer Complaint Management Performance on Customer Satisfaction in Public Sector / Kamu Sektöründe Müşteri Şikâyet Yönetimi Performansının Müşteri Memnuniyetine Etkisi / Haydar ALP, Necmiye Tülin İRGE 405-418
7 Modelling of Billing Fast Paying In Mobile Applications In Citizen-Focused Services In Smart City Systems / Akıllı Kent Sistemlerinde Vatandaş Odaklı Hizmetlerde Fatura Hızlı Ödemenin Mobil Uygulamalarda Modellenmesi Muhittin ÜSTÜNDAĞ, Tuncer TOPRAK 419-426
8 The New Day in the Ancient World Tarih The 6000 Years Historical Story of the New Year and the New Year Celebration Tradition Antik / Yakın Doğuda Tunç Çağı ve Sonrasında ‘Yeni Gün’ / Ebubekir BAYRAM 427-436
9 Teenagers with autism Related to Children’s Park 2-8 in the Istanbul Provincial Parental Opinions and suggestions / 2-8 Yaş Arası Otizmli Çocukların Ebeveynlerinin İstanbul İlindeki Parklara İlişkin Görüş ve Önerileri Figen ALTINER, Hakan ALTINÇELİK, Oktay TAYMAZ SARI 437-443
10 Investıgatıon Of Elazığ’s Current Natıonal Strategıc Noıse Maps Wıth A Survey Study / Elazığ İli Mevcut Stratejik Gürültü Haritalarının Anket Çalışması İle İrdelenmesiSelim TAŞKAYA, Faik Ahmet SESLİ 444-458
11 Urban Identity Components in Denizli / Denizli’de Kent Kimliği BileşenleriGizem ERDOĞAN, Seçil ÇORBACIOĞLU AKAY 459-473
*** Volume: 11, Issue: 3, Period: 34, Autumn 2018 Ful Page 345-473

No responses yet

Next »