Eyl 15 2017

Makale Yazarı ve Makaleler / Publisher and Articles (Volume: 10, Issue: 3)

Published by under Editör

Makale Yazarı ve Makaleler / Publisher and Articles (Volume: 10, Issue: 3)

İÇİNDEKİLER  Sayfalar
1 A Few Things About Our Autumn Issue and Future Publications / Güz Sayımız ve Gelecek Yayınlarımıza İlişkin Birkaç konu / Editörden
2 The Place and Dımensıon Of Immıgratıon In Polıtıcal Impact Analysıs: The Case Of Turkey / Siyasal Etki Değerlendirme Analizlerinde Göçün Yeri Ve Boyutu: Türkiye İncelemesi / Prof.Dr. Yakup BULUT, Yrd.Doç.Dr. Soner AKIN 268-285
3 The Role Of The City Councils In The Protection Of Human Rights: An Evaluation On Eskişehir Sample / İnsan Haklarının Korunmasında Kent Konseylerinin Rolü: Eskişehir Örneği Üzerine Bir Değerlendirme Yrd.Doç.Dr. Duru ŞAHYAR AKDEMİR 285-285
4 Urban Projects In Contribution To Biodiversity And Ecosystem Service / Biyolojik Çeşitliliğe ve Ekosistem Hizmetlerine Katkı sağlayan Kentsel Projeler / Dr. Sima POUYA, Sahar POUYA
5 Classification of Provinces in Turkey According to Educational Services by Fuzzy Flowsort Method / Bulanık Flowsort Yöntemiyle Türkiye’de İllerin Eğitim Hizmetlerine Göre Sınıflandırılması / Arş. Gör Hüseyin Avni ES, Prof. Dr. Coşkun HAMZAÇEBİ, Prof. Dr. Seniye Ümit OKTAY FIRAT
6 Esotericism, Mu Civilization and Mu Cosmogonic      Diagram / Ezoterizm, Mu Uygarlığı Ve  Mu Kozmogonik Diyagramı / Okan BOYDAŞ
7 An Evaluation on The Maritime Activities in Ordu Province / Ordu İli Denizcilik Faaliyetleri Üzerine Bir Değerlendirme / Prof.Dr. İsmet BALIK
8 B.C. Natural and Mechanical Movement of Population in Nakhchivan / MÖ Nahçivanda Nüfusun Doğal Ve Mekanik Hareketi / Şafaq ALİYEVA
9  The Concept Of “The Structure In Simple Sentences” with Hermann Paul / Hermann Paul’de “Basit Cümlelerde Yapı” Kavramı / Hatice Pekdaş
 10 CASE: In the Context of The Depth of Civilizations, Plastic Digital Destruction / Uygarlıkların Derinliği Kapsamında, Plastik Dijital Yokoluş / Yrd.Doç.Dr. Ahmet FİDAN DURUM

No responses yet

Eyl 15 2017

A Few Things About Our Autumn Issue and Future Publications / Güz Sayımız ve Gelecek Yayınlarımıza İlişkin Birkaç konu

Published by under EDİTÖRDEN

Merhaba Kent Akademisi Okurlarımız;

Yine, yeni bir sayıda sizlerle olmanın mutluluğunu yaşıyoruz.

Yaz sayımızda, güz sayımıza ilişkin konular, alt başlıklar vermiştik. Bu konulara ilişkin özel makaleler tercih edilmediğinden, her sayı bir konuda odaklanmanın akademik insan gücü ve araştırmacı bağlamında alt yapının oluşmadığını düşündük. Bunda dergimizin daha yeni uluslararası alana yönelmesinden, ülke içinde bu alana özgü eser üreten bilim insanı ve araştırmacı alt yapısının nicelik açıdan yetersizliğinden veya dergimizin kendi yayın aralığındaki tematik yerinin henüz tam olarak doldurulmadığından kaynaklanabileceğini düşündük. Bu nedenle konu bazında sayı çıkarma kararımızın bir müddet daha ötelenmesinin uygun olacağını düşündük.

Ne var yine de 2018 yılı sonuna kadar makale içeriği bakımından kent /şehir, yerleşim yeri, medeniyet, kültür, yerel ve merkezi yönetim, kamu yönetimi odağında makaleleri özellikle tercih edeceğimizi, bu alanda makale sayısının 10 un altında olması durumunda, alan dışı makaleleri kabul edeceğimizin bilinmesini isteriz.

  • TÜBİTAK TR DİZİN SEMPOZYUMU

2-3 Kasım 2017 tarihlerinde düzenlenecek  TR Dizin Ulusal Akademik Yayıncılık Sempozyumu’na dergi editörlerimizle birlikte katılıp, özellikle elektronik yayıncıların sorunlarını, sistem ve /veya sistematik önerilerimizi sunacağız. Dergimizin diğer indekslerce taranması yönündeki girişimlerimizi birinci elden yürütmüş olacağız.

  • GÖBEKLİ TEPE

Şanlıurfa’ya 15 km uzaklıktaki bu antik kentteki buluntular, devasa yapıların ve kültürel düzeyin onbin yıllar önce de çok ileri boyutlarda olması,  insanoğlu’nun medeni derinliğini, homosapiens ve insan dışı evrendeki yaratıklar ile insan ilişkilerini daha genel anlamda EZOTERİZM kavramını daha da ön plana çıkarmıştır. Göbeklitepe, aynı zamanda, insanoğlunun şimdiye kadar kabul ettiği kronoloji, tarih ve tarih dönemleri ile, din, totem ve inanışa ilişkin olgularının yeniden yorumlanması ve değerlendirilmesi gerektiğini de ortaya çıkarmıştır. Bizlerin bilim insanları olarak insanoğlunun uygarlık derinliğine katkısı bu anlamda bir başka önem taşıyan hususlardır. İlerleyen zaman dilimlerinde özellikle yer küremizdeki antik kent araştırmalarının dergimizin özellikle tercih edeceği alanlar olduğunu da vurgulamak isteriz.

Aydınlık yarınlar temennisi ile.

Yayın Kurulu Adına

GENEL YAYIN EDİTÖRÜ

No responses yet

Eyl 15 2017

Case: In the Context of The Depth of Civilizations, Plastic Digital Destruction

In the Context of The Depth of Civilizations, Plastic Digital Destruction

Durum: Uygarlıkların Derinliği Kapsamında, Plastik Dijital Yokoluş

Dünyanın varoluşundan bu güne yer küre üzerinde yaşayan insanoğlu, uygarlığa yönelik yüzyıllarca, hatta bin yıllarca, kendisinden sonraki nesillere ulaşabilecek eserler bırakmıştır. Bu nedenledir ki, insanlık olarak bu günkü uygarlıklarımızın geçmişle bağlantısını ve gelece yönelik kestirimlerini bu kadim eserlerden ve veya yazıtlardan yararlanark ortaya koyabilmekteyiz. İnsanların yer küre üzerindeki kalıcı izleri, son ikiyüz yıla kadar çoğunlukla taş yapılar ve / veya yapıtlar, abideler üzerinde görülmektedir. Ne var ki, günümüz insanları, uygarlığa yönelik kendisinden bin hatta on bin yıl sonraki nesillere uygarlıklarının devmanını ulaştıracak kalıcı eserler bırakmamakta / bırakamamaktadır. Zira son iki yüz yıla yakın zamandır, ortaya konulan eserler, plastik ve elektronik tabanlı olarak yürütülmektedir.

Gezegenimizin ve hatta galaksimizin başına gelebilecek küresel hatta evrensel kaynaklı doğal veya yapay bir afet veya saldırıda, Continue Reading »

No responses yet

Next »