Oca 31 2013

Gündem: Yerel ve Bölgesel Kalkınma

Published by under EDİTÖRDEN

Gündem: Yerel ve Bölgesel Kalkınma

İÇİNDEKİLER

Gündemli Makaleler:

  1. Gündem:  Yerel ve Bölgesel Kalkınma / EDİTÖRDEN
  2. Küreselleşme-Yerelleşme Sürecinde Kentsel Yönetişim: Kalkınma Ajansları ve İzmir Örneği / Dr. Fethi Ufuk ÖZIŞIK
  3. Kent Arasındaki Asimetrik Göç Olgusu, Yerel Bölgesel Kalkınma Açısından Yeni Köy Kanunu Tasarı Taslağı’nın Değerlendirilmesi / Yrd.Doç.Dr. Ahmet FİDAN

Gündemsiz Makaleler:

  1. Yerel Yönetimlerde Etik Dışı Davaranışlar/ Doç.Dr. M. Akif ÖZER
  2. Gebelikle İlgili Geleneksel İnanç ve Uygulamalar ve Karaman Örneği  / Yrd.Doç.Dr. Hatice YALÇIN, Yrd.Doç.Dr. Nurcan KOÇAK
  3. İslam Âlemi Biyoteknolojiye Nasıl Yaklaşıyor? / Prof.Dr. Nazimi AÇIKGÖZ

 

One response so far

Oca 31 2013

Kapak: Yerel Kalkınma, Kalkınma Ajansları ve Yerel Kalkınma İçin Bütünleşik Çözümlemeler

Published by under EDİTÖRDEN

Editörden:

Değerli Okurlarımız;

Türk yerel yönetimleri, gerek küreselleşmenin gerekse ulaşım altyapısındaki gelişmelerin etkisiyle, diğer dünya ülkelerinin kentsel standartlarına kavuşmak için ayrıca, gittikçe bilinçlenen ve artan yerel kamusal hizmet taleplerine cevap verebilmek için ayrıca kentsel rekabet ortamında demografik çekim merkezi oluşturabilmek için yarışmaktadırlar.

Böylesine çok boyutlu ve ağır baskılar altında gerek yerel gerek bölgesel kamusal hizmet taleplerini yerine getirebilmek için bir yandan bölgesel ölçekte yapılanmakta olan ”Kalkınma Ajansları” aracılığıyla  bir yandan da AB destekli yurt dışı projelerine yönelmektedirler. Bu konuda ülkenin bir çok farklı bölgelerinde ve hatta illerinde KALKINMA AJANSLARI kurularak yeni alternatif hizmet sunma teknikleri geliştirmeye odaklanılmıştır. Continue Reading »

No responses yet

Oca 31 2013

Küreselleşme-Yerelleşme Sürecinde Kentsel Yönetişim: Kalkınma Ajansları ve İzmir Örneği

Published by under EDİTÖRDEN

Küreselleşme-Yerelleşme Sürecinde Kentsel Yönetişim: Kalkınma Ajansları ve İzmir Örneği

Dr. Fethi Ufuk Özışık[1]

Özet

 

Küreselleşme ve yerelleşme süreci uluslararası ve ulusal ölçekte olduğu gibi yerel düzeyde de klasik yönetim anlayışından yönetişim modellerine geçişi beraberinde getirmektedir. Kentler, yerel düzeyde üretimin, tüketimin, teknoloji yatırımlarının, sporun, kültürün, uluslar arası nitelikteki kongrelerin, festivallerin ve diğer birçok faaliyetin yoğunlaştığı mekânlar olarak ortaya çıkmaktadır. Küreselleşen dünyada, kentlerde yönetim olgusu incelenirken artık sadece devlete ve yerel yönetimlere odaklanmak yeterli değildir. Kentlerde, rekabet ve yerel kalkınma hedefleri doğrultusunda kamu-özel sektör ortaklıklarına, sivil toplumla istişarelere dayanan yönetişim yapıları giderek daha belirleyici olmaktadır.

Türkiye’de, 1980’ler sonrasında kentler hem modernleşme sürecinde daha hızlı dönüşmeye hem de küresel ekonominin aktörleri olma yolunda yeni dinamiklerle gelişmeye başlamışlardır. 1980’lerde ekonomide yaşanmaya başlanan liberalleşme, özellikle 2000’li yıllarda yönetsel alanda da yaygınlaşmıştır. Yerel yönetim reformları ve kalkınma ajanslarının kuruluşu bu liberalleşme süreci ile ilişkilendirilebilir. Kalkınma ajansları bölgesel kalkınma politikası kapsamında geliştirilen yeni araçlar olmakla birlikte, kuruldukları NUTS II bölgelerinde esasen kentlerle ilişkilidirler. Bu bağlamda, kalkınma ajansları ile kentsel yönetişim kavramı yakın ilişki içindedir.

Bu çalışmada, kentsel yönetişim kavramının temel nitelikleri ve bazı analitik araçları açıklandıktan sonra bu kavramın, Türkiye’de kalkınma ajanslarının getirdiği sistem ve model ile kent düzeyinde İzmir örneğinde tartışılacaktır.

Anahtar Kelimeler: Küreselleşme, Yerelleşme, Liberalleşme, Yönetişim, Kentsel Yönetişim, Kalkınma Ajansları, Kamu-Özel Sektör Ortaklığı, Rekabet, Yerel Kalkınma, Kolektif Aktör, Pro-kalkınmacı Kentsel Yönetişim. Continue Reading »

No responses yet

Oca 31 2013

Kent Arasındaki Asimetrik Göç Olgusu, Yerel Bölgesel Kalkınma Açısından Yeni Köy Kanunu Tasarı Taslağı’nın Değerlendirilmesi

No responses yet

Oca 31 2013

Yerel Yönetimlerde Etik Dışı Davranışlar

Published by under EDİTÖRDEN

Doç.Dr. M. Akif ÖZER*

ÖZET

Bu makalede yönetimde sunulan kamu hizmetinin kalitesini ve etkinliğini doğrudan ya da dolaylı etkileyen etik dışı davranışlar sorgulanmaktadır. Günümüzde özellikle kamu hizmeti sunumunda halka en yakın birim olan yerel yönetimler, yönetenler açısından hizmette etkinliğin ve verimliğin sağlanması, yönetilenler açısından ise kaliteli hizmetlerin zamanında alınması açısından oldukça önemli kuruluşlardır.

Demokrasimizin gelişmesi açısından da çok önemli fonksiyonları olan yerel yönetimlerde etik dışı davranışların yaygınlık kazanması, halkımızın kaliteli, etkin ve verimli hizmetler alarak yaşam standartlarının artırılması sürecini sekteye uğratmaktadır. Bundan dolayı etik dışı davranışları bilmek, analiz etmek ve bunların farkındalığını artırmak büyük önem taşımaktadır.

ANAHTAR KELİMELER:

Yerel Yönetimler, Etik, Rüşvet, Zimmet, İhtilas, İrtikap Continue Reading »

No responses yet

Oca 31 2013

Gebelikle İlgili Geleneksel İnanç ve Uygulamalar ve Karaman Örneği

Published by under EDİTÖRDEN

Gebelikle İlgili Geleneksel İnanç Ve Uygulamalar

Yrd.Doç.Dr. Hatice Yalçın*[1]

Yrd.Doç.Dr. Nurcan Koçak**[2]

 

ÖZET

Çocuk sahibi olma, toplumumuzda kültürel kimliğin bir parçası olarak görülmektedir. Anadolu’da özellikle gebelik döneminde çeşitli gelenek, görenek ve inançlar yaygın olarak uygulanmaktadır. Gebelik dönemindeki uygulamaların bazıları tamamen etkisizdir. En çok başvurulan yöntem, çocuk doğuramayan kadının şifalı buğuya oturmasıdır. Şifa için gebe kadına bal, böğürtlen kökü, ebegümeci otu, tavuk pisliği, sarı şebboy çiçeği ve keten tohumu yedirilir. Çocuk sahibi olabilmek için yapılan
bütün bu uygulamalar kadınlarla ilgilidir, erkeklerle ilgili uygulamalar çok azdır. Gebelik dönemindeki uygulamalar daha geniş kapsamlıdır. Örneğin gebe kadın ateşe su dökmez, çünkü ateş kutsaldır. Gebe kadın cenazeye gitmez, aksi halde doğacak bebeğin korkak olacağına inanılır. Eğer gebe kadın erkek bebek olmasını istiyorsa, sadece erkek bebeklerle ilgilenir. Erkek bebek olursa, herkes gebeyi kutlar ve kadın saygınlık görür, kız bebek olursa gebeye genellikle aynı saygı gösterilmez. Eğer gebe elma yerse, bebeğin yanaklarının elmaya benzeyeceğine inanılır. Eğer gebelik çevredekilere söylenmeyip gebe olduğu gizli tutulursa, doğacak bebeğin güzel ve akıllı olacağına inanılmaktadır. Gebe kadın ayva meyvesinden bolca yerse, bebek gamzeli olur. Gebe kadın sakız çiğnerse, bebek geveze olur. Bu inançlar Anadolu’da özellikle kadınlar arasında oldukça yaygındır. Bu çalışmada Anadolu’da hala inanılan ve uygulanan gebelik dönemindeki geleneksel inanç ve uygulamalar açıklanmıştır.

 

Anahtar kelimeler: Geleneksel uygulama, geleneksel inanç, gebelik, kültür, gelenek. Continue Reading »

One response so far

Oca 31 2013

İslam Âlemi Biyoteknolojiye Nasıl Yaklaşıyor?

Published by under EDİTÖRDEN

İslam Âlemi Biyoteknolojiye Nasıl Yaklaşıyor?

Prof.Dr. Nazimi AÇIKGÖZ

Özet:

Son yıllarda hızlı bir çıkış yapan biyoekonominin ağırlıklı sektörü biyoteknoloji, yalnız ABD’de 100 milyar US$’a ulaşan iş hacmi ile dikkatleri çekmektedir. Her ne kadar biyoteknolojiyi bir türlü benimsemeyen AB, biyoteknoloji firmalarını ABD’ye kaçırıyorlarsa da[1] özellikle BRIC ülkelerinin kamu sektörünce geliştirilen transgenik çeşitlerle, kendi çiftçisine ucuz tohumluk sağlayarak biyoteknolojinin artılarından yararlandırmaya başlamışlardır[2]. 30’dan fazla ülkede 16,7 milyon çiftçinin ürettiği transgenik ürünlerin ekonomik ve tarımsal önemi çarpıcıdır. GDO bitki tohumluğu dünya tohum pazarının % 36’sını oluşturmaktadır. Ortalama %30 maliyet düşüklüğü ile üretenlere, ekimine başlanıldığı 1996 yılından bu yana 70 milyar US$ artı değer sağlayan GDO ürünlerini kullanan ülkeler arasında çok az sayıda Müslüman ülke bulunmaktadır. Continue Reading »

No responses yet

Kas 30 2012

Gündem: Kentsel Alanda Desantralizasyon Eğilimleri

Published by under EDİTÖRDEN

Gündem: Kentsel Alanda Desantralizasyon Eğilimleri

İÇİNDEKİLER

Gündemli Makaleler:

  1. Kapak: Kapak:  Ekümenik Kentsel Alanlara Doğru… / EDİTÖRDEN
  2. Kentsel Alan Tanımında Yeni Eğilimler ve Küreselleşme Bağlamında Türkiye’de Kurulan 13 Yeni Büyükşehir Belediyesinin Kent Sınırı Kapsamında Değerlendirilmesi / Yrd.Doç.Dr. Ahmet FİDAN
  3. İlköğretim 7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı İçeriklerinde Kent ve Köy Kültürü Unsurları / Yrd.Doç.Dr. Cengiz ŞİMŞEK

Gündemsiz Makaleler:

  1. AB Tarım Politikasına Uyup Perspektifinde Fiskobirlik ve Fındık Üreticilerinin Ekonomik ve Sosyal Sorunlarına Çözüm Arayışları / Doç.Dr. Gürol ÖZCÜRE

No responses yet

Kas 30 2012

Kapak: Ekümenik Kentsel Alanlara Doğru / EDİTÖRDEN

Published by under EDİTÖRDEN

Değerli Okurlarımız;

Küreselleşme ve yerelleşme, ilk bakışla birbirine karşıt olan iki ayrı olgu olarak görülse de, bu iki kavramın, aslında birbirini tamamlama noktasında ne kadar önemli olduğu muhakkaktır. Bu bağlamda, kapitalizmin hormonlu olarak geliştirdiği büyüme ve genişleme aynı zamanda ‘bilinirlik’ olgusunu da tetiklemektedir.

Küreselleşmenin kendi obez yayılımı için, yerelleşme kaçınılmazdır. Zira yerel bilindikçe ya da yerelin üzerindeki “bilinirlik” yaftası arttıkça, küresel eğilimler, yereli daha iyi ve daha sağlıklı okuyabilmekte ve bu mantıksal zincirle yereli daha mantıklı ve uzun erimli olarak sömürebilmektedir. Küresel güçlerin ‘küresellik’ argümanıyla ekonomik istikrarını sağlamadaki performansı, yereli ilk etapta cilalarken ‘yerel değerleri de kontrollü bir kaos ortamında asimile etmektedir. Continue Reading »

No responses yet

Kas 30 2012

Kentsel Alan Tanımında Yeni Eğilimler ve Küreselleşme Bağlamında Türkiye’de Kurulan 13 Yeni Büyükşehir Belediyesinin Kent Sınırı Kapsamında Değerlendirilmesi

Kentsel Alan Tanımında Yeni Eğilimler ve Küreselleşme Bağlamında Türkiye’de Kurulan 13 Yeni Büyükşehir Belediyesinin Kent Sınırı Kapsamında Değerlendirilmesi

Yrd.Doç.Dr. Ahmet FİDAN

ÖZET:

2004-2005 yıllarındaki yerel yönetim reformları ve yasal yenilenme sürecinden bu yana, kent ve kente dair irili ufaklı binlerce gelişme olmuştur. Ne var ki, kapsamımızın entelektüel ölçeği, öne çıkarılması gereken konu sayısını daraltmaktadır. Bu açıdan bahsini ettiğimiz yıllardan bu günlere kadar, Türkiye’deki yerel yönetim birimlerinden ‘Büyükşehir Belediyeleri’nin sayılarına 13 tane daha eklenerek Büyükşehir Belediye sayısının 29 a çıkarılması yönetim bilimleri disiplini içinde yerel yönetimler bilim alanındaki en önemli gelişmelerdi. Zira bu değişiklik ile, büyükşehirlerimiz sadece sayısal artışla kalmamış, 13 Büyükşehir ile birlikte diğer bütün Büyükşehir Belediyelerinin de sınırları il idari sınırı ile birleştirilmiştir. Böylece, bir yandan Türkiye’ye 13 Büyükşehir Belediyesi daha kazandırılmış, bir yandan da 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nda nüfus sayısında bir değişikliğe gidilmeksizin bu değişiklik gerçekleştirilmiş oldu.

Bu son yerel yönetimlere ilişkin yasal değişiklik büyükşehir sınırları içinde neredeyse tamamen anlamsız hale gelmiş olan İl Özel Yönetimlerinin sonunu getirerek yönetimde tek başlılık, etkinlik ve verimlilik açısından son derece isabetli bir düzeni de sağlamış olacaktır.

Çalışmamızda, ilkin, 13 yeni büyükşehir belediyesinin gerekliliği, ardından bunların türel bağlamda seçiminin irdelenmesini, ardından bu değişikliğin zamanlamasını, ardından, il idare sınırı ile örtüştürme uygulamasını ve en son olarak ta bu süreçte belde iken köye dönüşen veya bir ilçeden başka ilçeye bağlanan belde veya yerleşim yerlerinin değerlendirilmesini yapıp, bundan sonraki benzer süreçlerin daha sağlıklı yönetilmesi veya yönlendirilmesi açısından önerilerde bulunulacaktır. Continue Reading »

2 responses so far

Next »