Eyl 15 2018

Publisher and Articles (Volume: 11, Issue: 3) | Makale Yazarı ve Makaleler

Published by under EDİTÖRDEN

Publisher and Articles (Volume: 11, Issue: 3) | Makale Yazarı ve Makaleler

INDEX | İÇİNDEKİLER  Pages|Sayfalar
* Publication Period: 34 – Year: 2018 / Editorial Board  I-VI
** A Few Things About Our Future Issues / Editörden

  • Transportation in Cities is the Key to the Sustainability of Urban Life Quality Sustainability See also sustainability / Kentlerde Ulaşım, Kentsel Yaşam Kalitesinin Sürdürülebilirliğinin Anahtarıdır!
  • Our journal, III. Democracy Symposium, Our Theme, Street Economy from the Point of Urban Peace / Dergimiz, III. Demokrasi Sempozyumu’ndaydı, Temamız, Kentsel Barış Açısından Sokak Ekonomisi
  • A Few Things About Our Next Issue / Gelecek Sayı ve Yayınımıza İlişkin Birkaç Husus
 I-VI
1 Transportatıon Investments And Urban Space Relatıonship / Ulaşım Yatırımları ve Kentsel Mekân İlişkisi / Kübra ÖZBAY 345-350
2 Relation Between Migrant Smugglers and Marine Tourism Craft Managements and Suggestions of Solutions / Deniz Turizmi Araçları İşletmeciliğinin Göçmen Kaçakçılığıyla İlişkisi ve Çözüm Önerileri / Aziz MUSLU 351-358
3 Evaluation of the Factors Affecting Preferences and Preferences for Urban Transportation Systems by Analytic Hierarchy Process / Kent İçi Ulaşım Sistemlerine İlişkin Tercihlerin ve Tercihlere Etki Eden Faktörlerin Analitik Hiyerarşi Prosesi Yöntemi İle Değerlendirilmesi / Ömer Faruk GÖRÇÜN 359-367
4 Wolkswagen Emission Crisis And The Role Of Public Relations During Crisis Management / Volkswagen Emisyon Krizi ve Kriz Yönetiminde Halkla İlişkilerin Rolü ve Etik Değerler / Taha Oğuzhan ÖZCÜRE 368-385
5 Analyse of Implementation Plans in Terms of Impacts of Traffic Noise Values / İmar Planlarının Trafik Gürültü Değerlerinin Etkisi Açısından İncelenmesi / İbrahim ÖNER, Faik Ahmet SESLİ 386-400
6 Effects of Customer Complaint Management Performance on Customer Satisfaction in Public Sector / Kamu Sektöründe Müşteri Şikâyet Yönetimi Performansının Müşteri Memnuniyetine Etkisi / Haydar ALP, Necmiye Tülin İRGE 401-420
7 Modelling of Billing Fast Paying In Mobile Applications In Citizen-Focused Services In Smart City Systems / Akıllı Kent Sistemlerinde Vatandaş Odaklı Hizmetlerde Fatura Hızlı Ödemenin Mobil Uygulamalarda Modellenmesi / Muhittin ÜSTÜNDAĞ, Tuncer TOPRAK 421-425
8 Language Features of Blogs in Digital Communication / Blogların Dijital İletişimde Dil Özellikler / Elnara VALİYEVA 426-436
9 The New Day in the Ancient World Tarih The 6000 Years Historical Story of the New Year and the New Year Celebration Tradition Antik / Yakın Doğuda Tunç Çağı ve Sonrasında ‘Yeni Gün’ / Ebubekir BAYRAM 437-445
10 Teenagers with autism Related to Children’s Park 2-8 in the Istanbul Provincial Parental Opinions and suggestions / 2-8 Yaş Arası Otizmli Çocukların Ebeveynlerinin İstanbul İlindeki Parklara İlişkin Görüş ve Önerileri / Figen ALTINER, Hakan ALTINÇELİK, Oktay TAYMAZ SARI 446-452
11 The Customer Revıews And Scorıng System Effects for Sales Prıce of Choıce Hotels in Onlıne Sıte of Tourısm Marketıng / Turizm Pazarlamasında Çevrimiçi Sitelerindeki Müşteri Yorumları ve Puanlama Sisteminin Otel Satış Fiyat Tercihlerine Etkisi / Onur TUNÇALP, Necmiye Tülin İRGE 453-471
12 Urban Identity Components in Denizli / Denizli’de Kent Kimliği Bileşenleri / Gizem ERDOĞAN, Seçil ÇORBACIOĞLU AKAY 472-485
13 Physical Space Quality of Urban Squares: Istanbul Taksim Square and its Surrounding Area / Kent Meydanlarının Fiziksel Mekan Kalitesi: İstanbul Taksim Meydanı Ve Yakın Çevresi / Belma ACARLI, Tuğba KİPER, Aslı KORKUT 486-493
14 Investıgatıon Of Elazığ’s Current Natıonal Strategıc Noıse Maps Wıth A Survey Study / Elazığ İli Mevcut Stratejik Gürültü Haritalarının Anket Çalışması İle İrdelenmesi / Selim TAŞKAYA, Faik Ahmet SESLİ
494-508
*** Volume: 11, Issue: 2, Period: 34, Summer 2018 Ful Page  *

No responses yet

Haz 15 2018

Publisher and Articles (Volume: 11, Issue: 2) | Makale Yazarı ve Makaleler

Published by under EDİTÖRDEN

Publisher and Articles (Volume: 11, Issue: 2) | Makale Yazarı ve Makaleler

INDEX | İÇİNDEKİLER  Pages|Sayfalar
* Publication Period: 34 – Year: 2018 / Editorial Board  I-VI
** A Few Things About Our Future Issues / Editörden

VII-IX
1 Economic Mission and Future Perspective in Urban Management / Kent Yönetiminde Ekonomik Misyon ve Gelecek PerspektifiNihat KURT 214-231
2 The place of Nanotechnology in Architecture /Mimarlıkta Nanoteknolojinin Yeriİnanç ATİK, M. Burak BİLGİN 232-242
3 The Concept of Urban Design Place and importance of Urban Design Guides / Kentsel Tasarım Kavramında Kentsel Tasarım Rehberlerinin Yeri ve Önemi / Serdar ARISU 243-255
4 Innovative Approaches for Tourism: The Impact of Cittaslow / Turizm İçin İnovatif Yaklaşım: Cittaslow EtkisiRuhet GENÇ 256-263
5 The Concept of “Smart Cities” in Terms of Evolution and Meeting with Reason: How Cities Become Intelligent? Geodesign Approach / Evrilme ve Aklıyla Buluşma Açısından “Akıllı Şehirler” Kavramı: Şehirler Nasıl Akıllı Olur? Geotasarım Yaklaşımı / Saffet ERDOĞAN, Recep ASLAN, Mustafa ULUKAVAK, Mehmet YILMAZ 264-273
6 Structural and Spatial Characteristics of Turkish Hamam Architecture / Türk Hamam Mimarisinin Yapısal ve Mekânsal Özelikleri / Elif ÇELİK, Ali Işık AYDEMİR 274-281
7 On Architecture and Paradoxical Difference / Mimarlık ve Paradoksal Fark / Önder ÇELİK 282-288
8 Bioclimatic Conservation Impact of Different Field Usage: Bingöl Province Case / Farklı Alan Kullanımlarının Biyoklimatik Konfora Etkisi: Bingöl İli ÖrneğiAhmet CAF, Ahmet KOÇ, Canan KOÇ 289-294
9 Human Rights, Justice and Equity in terms of Clean Development Mechanism as an Instrument of Climate Policy /İklim Politikasının Bir Aracı Olan Temiz Kalkınma Mekanizması Açısından İnsan Hakları, Adalet ve Hakçalık / Ferhan CAN 295/304
10 Strategic Management Approach in Local Governments / Yerel Yönetimlerde Stratejik Yönetim YaklaşımıŞadiye GÜNGÖR, Ender KUTLU 305-316
11 Nation Ideology and Its Components as a Roof Concept in the Republican Era Cumhuriyet Döneminde Bir Çatı Kavram Olarak Ulus İdeolojisi ve Bileşenleri / Sait YILDIRIM 317-331
12 Assessment of Bediuzzaman Said Nursi’s Approach to the Local Qualities of the Kurdish District in the Decentralisation Case / Adem-i Merkeziyet Fikrine Bediüzzaman Said Nursi’nin Kürd Muhitinin Yerel Vasıfları Açısından Yaklaşımının DeğerlendirilmesiErdal AYDIN, Aynur ATMACA CAN 332-344
*** Volume: 11, Issue: 2, Period: 34, Summer 2018 Ful Page  *

No responses yet

Next »