Mar 15 2017

Makale Yazarı ve Makaleler / Publisher and Articles (Volume: 10, Issue: 1)

Published by under EDİTÖRDEN

Makale Yazarı ve Makaleler / Publisher and Articles (Volume: 10, Issue: 1)

İÇİNDEKİLER
1 Several Changes in the New Publication Period (Spring 2017) / Yeni Yayın Döneminde (2017 İlkbahar Sayısı) Birkaç Değişiklik / Editörden
2 Space Quality in the Use of Public Areas / Eminönü Mercan Neighborhood
/ Kamusal Alanların Kullanımında Mekan Kalitesi; Eminönü Mercan Mahallesi Y. MimSeda SAYLAN, Doç.Dr. M. Ebru ERDÖNMEZ-DİNÇER
1-18
3 Problems Arising in The Determination of The Residental Areas and Hunting Free Regions Acording to Local Administratios, Forest, Environment and Urbanism Legistlation After The Change İn The Metropolitian Municipal Boundries / Büyükşehir Belediye Sınırlarındaki Yasal Değişiklik Sonrası, Yerel Yönetimler, Orman, Çevre ve Şehircilik Mevzuatlarına Göre, Meskun Mahal ve Avlak Bölgelerin Belirlenmesinde Ortaya Çıkan Sorunlar / Yrd.Doç.Dr. Ahmet FİDAN 18-30
4 Usage of Coastal Zone in Ordu and Effects on the Marine Ecosystem / Ordu’da Kıyı Alanı Kullanımı ve Denizel Ekosisteme Etkileri / Prof.Dr. İsmet BALIK 31-47
5 A Source in the Investigation of the Ottoman City: Foundations / Osmanlı Şehrinin Araştırılmasında Bir Kaynak: Vakfiyeler  / Semanur ÇELİKBAĞ EKİNCİ, Doç.Dr. Aynur ATMACA CAN 48-74
6 Global Urban Dialectic, Fragmentation of Identity and Space Through Urban Transformation Projects: A Case Study in Fener-Balat and Süleymaniye / Küresel Kent Mantığı, Kimlik ve Mekanın Kentsel Dönüşüm Projeleriyle Fragmantasyonu: Vaka Çalışması Olarak Fener-Balat ve Süleymaniye / Öğr.Gör. Canan Gülseren İNAN 75-93
7 The Contrıbutıon Of The Internet To Natıonal Firms In Accessing To The Global Market / Ulusal Firmaların Küresel Pazara Girişinde İnternetin Katkısı  / Prof.Dr. H. Mustafa PAKSOY, B. Dilek ÖZBEZEK 94-111
8 Sectoral Satısfactıon, Problems And Expectatıons Of Trout Manufacturers: Example Of Sanlıurfa / Alabalık Üreticilerinin Sektörel Memnuniyetleri, Sorunları ve Beklentileri: Şanlıurfa Örneği / Yrd.Doç.Dr.Zafer DOĞU, Yrd.Doç.Dr Mehmet Reşit SEVİNÇ, Doç.Dr.Erdinç ŞAHİNÖZ 112-122
     

No responses yet

Mar 15 2017

2017 İlkbahar Sayısı ve Yayın Süreçleriyle İlgili Düzenlemeler

Published by under EDİTÖRDEN

Editörden

Kıymetli okurlarımız;

Dergimiz 2017 yılından itibaren bütün alt yapılarını “Uluslararası Hakemli ve İndeksli Dergi formatına kavuşturma sürecine girmiş olup, bize göre, buna ilişkin ilk aşama olan, TÜBİTAK Dergi Park kapsamına taşınmış bulunmaktayız. Aynı şekilde, 2017 yılı ikinci yarısı itibarıyla TÜBİTAK indeksine girmeyi hedeflemektedir.

Özellikle uluslararası alan indekslerine hazırlık noktasında açık erişim kaynaklarımızı optimize etmeye çalışıyoruz.

2017 sonrasında yani, TÜBİTAK indeksi sonrasında dergimizde alan daraltması uygulanacaktır. Bu kapsamda yayınlanacak makalelerin kent, yönetim, işletme, mimari, coğrafi bilimler alanlarında makale tercihinde bulunmayı planlamaktayız

Yayın Kurulumuz, 2017 Haziran Sayısında Getirdiğimiz Standartları da şöyle sıralayabiliriz:

  1. Makalelere İngilizce Özet kısmının eklenmesi zorunluluktur.
  2. Aşağıda belirtilen nitelikteki makaleler hakeme gönderilmeksizin editör ön incelemesinde reddedilecektir.
    1. Makalede Özet, Giriş, Sonuç ve Kaynakça kısımlarının olmaması,
    2. Makalede aşırı miktarda teknik düzenleme gereksinimi ve görsel ve tablolardaki aşırı standart dışılıklar,
    3. Makale içeriğinin Thenticate intihal programından geçen “etik” ihlal sınırının üzerinde çıkması.

Continue Reading »

No responses yet

Mar 15 2017

Kamusal Alanların Kullanımında Mekan Kalitesi; Eminönü Mercan Mahallesi

ÖZET

Kamusal alanlar; kent dokusunda yer alan, insanların bir araya gelip özgürce hareket ettikleri, günlük faaliyetlerini gerçekleştirdikleri, sosyalleştikleri mekanlardır. Kamusal alanlar, kentle ilgili fiziksel veriler sundukları gibi toplumun sosyal dokusu hakkında da bilgi vermektedir. Kamusal alandaki fiziksel özellikler toplumun yaşam kalitesinde etkilidir ve kamusal alanlarda mekanda kalite kavramı ön plana çıkmaktadır. Continue Reading »

No responses yet

Mar 15 2017

Büyükşehir Belediye Sınırlarındaki Değişiklik Sonrası, Yerel Yönetimler, Orman, Çevre ve Şehircilik Mevzuatlarına Göre, Meskun Mahal ve Avlak Bölgelerin Belirlenmesinde Ortaya Çıkan Sorunlar

Published by under Ahmet FİDAN (Yrd.Doç.Dr.)

ÖZET:

İnsan topluluklarının yaşamakta olduğu yerler tarih boyunca farklı isimlerle anılmıştır. Bu kavramlar kent bilimi, yerel yönetimler, sosyoloji (toplum bilim) beşeri coğrafya, antropoloji arkeoloji gibi kimi disiplinlerde doğrudan veya dolaylı olarak çerçevesi çizilmiş kavramlardır. Bu çerçevede öncelikle “meskun mahal” kapsamında kavramsal terminolojiyi en kısa şekilde ortaya koymak gerek. Continue Reading »

No responses yet

Mar 15 2017

Ordu’da Kıyı Alanı Kullanımı ve Denizel Ekosisteme Etkileri

Published by under İsmet BALIK (Prof.Dr.)

ÖZET:

Kıyılar, geçmişten günümüze insanların ilgi duyduğu ve bir çok faaliyetle yararlandığı, kara ile deniz ekosistemlerinin kesişme sahasında yer alan önemli ortamlardır. Ancak, bu bölgelerdeki hızlı nüfus artışı ve göçlerin sonucunda yaşanan plansız ve programsız gelişmeler, tüm canlılar için gerekli olan hayat damarlarını tahrip etmektedir. Zengin bir potansiyele sahip kıyılara talep her geçen gün artmakta, turizm ve endüstri yatırımlarından doğan rant geri dönüşümü olamayan tahribatları da beraberinde getirmektedir. Ordu kıyıları da, Continue Reading »

No responses yet

Mar 15 2017

Osmanlı Şehrinin Araştırılmasında Bir Kaynak: Vakfiyeler

Published by under Aynur CAN ATMACA (Doç.Dr.)

ÖZET

Günümüzde şehir ve şehircilik meselesine yönelik araştırmalarda Osmanlı şehrine ait çalışmalar literatürde bir tür eksiklik oluşturmaktadır. Bu makale Osmanlı şehrinin okunmasında ve doğru yorumlanmasında bir kaynak niteliği taşıyan vakfiyeler üzerine odaklanmaktadır Bir arşiv kaynağı olarak vakfiyelerin, etraflı bir çalışma ve değerlendirme sonucunda, döneminin şehir, mekân ve insan ilişkisine dair kıymetli verileri sunduğu ifade edilmelidir. Osmanlı medeniyetinin İstanbul’da 16. yüzyıl ortasından ve 18. yüzyıl başına tarihlenen evresinde inşa edilen ve sürdürülen külliye vakfiyeleri seçkisi ile konu açıklanmaya çalışılmaktadır. Continue Reading »

No responses yet

Mar 15 2017

Küresel Kent Mantığı, Kimlik ve Mekanın Kentsel Dönüşüm Projeleriyle Fragmantasyonu: Vaka Çalışması Olarak Fener-Balat ve Süleymaniye

ÖZET                                                     

İstanbul’un tarihi ve kültürel bölgelerini içine alan kentsel dönüşüm / soylulaştırma projelerinde, kontrol, düzenleme ve sosyo-kültürel dinamikler bakımından kültürel yönetimin ele alınması bu çalışmanın hareket noktasını oluşturmaktadır. Tarihi semtlerde yürütülen saha çalışmalarında ‘soylulaştıran’ aktör ve soylulaşma geçiren bölge sakinlerinin nasıl pozisyon aldığı incelenirken doğrudan gözlem, katılımcı gözlem ve derinlemesine görüşmeler yapılmış ve katılımcılara açık uçlu sorular sorulmuştur. Continue Reading »

No responses yet

Mar 15 2017

Ulusal Firmaların Küresel Pazara Girişinde internetin Katkısı

Published by under Mustafa PAKSOY (Prof.Dr.)

ÖZET

Son zamanlardaki en önemli gelişmelerden birisi Internet üzerinden uluslararası pazarlama faaliyetlerinin artması ve buna bağlı olarak uluslararası bilgi akımının hızlanmasıdır. Günümüzde, artık Internet küresel pazarda önemli bir iletişim aracıdır. Temelleri 1960’lı yıllarda Amerika’da atılan internet, aradan geçen 50 yıl içerisinde tüm dünyaya hızla yayılmıştır. Internet’in yoğun yaygın olarak kullanılmaya başlanmasının en önemli nedeni kullanım maliyetinin ucuz olmasıdır. Bu nedenle hem tüketiciler hem de firmalar Internet’i sıklıkla kullanmaktadır. Dolayısıyla pazarlama açısından Continue Reading »

No responses yet

Mar 15 2017

Alabalık Üreticilerinin Sektörel Memnuniyetleri, Sorunları ve Beklentileri: Şanlıurfa Örneği

ÖZET:

Bu çalışmada Karkamış, Birecik ve Atatürk Baraj Göllerinde faaliyet gösteren üretim tesisi sayısı 21 olan işletmeler incelenmiştir. Çalışma materyalini, Ocak 2017 – Şubat 2017 tarihleri arasında alabalık üretim işletmelerinden odak grup görüşmesi yöntemi ile elde edilen birincil veriler oluşturmaktadır. Tamamı baraj gölleri üzerinde kurulup, ağ kafeslerde yetiştiricilik yapan işletmelerin mevcut durumları tespit edilerek bölgede sürdürülebilir yetiştiricilik için öneriler geliştirilmeye çalışılmıştır. Continue Reading »

No responses yet

Next »