Hibrit Zirvesi Toplantısı Ön Raporu

yazdır / print
hibrit-zirvesi-hazirlik-toplantisi-bilgi-agi

 

Ulusal Tarım ve Hibrit Platformu, Gazetemizin öncülüğünde Adana Ticaret Odası, Adana Ticaret Borsası, Adana Tahıl Üreticileri Birliği’nin paydaşlığı ile, 04 Temmuz Cumartesi günü Adana Ticaret Odası Sosyal Tesisleri (ATOSEV) de birinci hazırlık toplantısını tamamladı ve aşağıdaki ön raporu hazırladı.

Ön rapor çerçevesinde, ayrıntılı raporu da bu hafta içinde tamamlayacağımızı belirtmek isteriz.

Ulusal Tarım ve Hibrit Platformu “Hibrit Zirvesi” I. Hazırlık Toplantısı Ön Raporu:

Devletin diğer çoğu alanlarda olduğu gibi, tarım, gıda üretimi, gıda tüketimi vb. alanlarda yeni ve sürdürülebilir sağlıklı politikaların oluşturulması için bilgiye / enformasyona, veri desteğine ihtiyacı bulunmaktadır. Bu nedenle platformumuz ilk elde tohum üreticilerinin, tohum tüketicilerinin (çiftçilerin) ve gıda ürünleri tüketicilerinin (yaygın kitlenin) doğru bilgiyle yönlendirilerek bilinçli tüketimde bulunmalarınının sağlanmasını amaçladığını yeniden belirtmek isteriz.

Platform hazırlık toplantısı, 04. 07. 2009 tarihinde Adana Ticaret Odası Sosyal Tesislerinde (ATOSEV) belirtilen saatte başlamıştır.

Toplantı katılımcıları tarafından aşağıdaki konular üzerinde prensip olarak fikir birliğine varılmıştır.

AMAÇ/KAPSAM:

1: Platformun amacı ana toplantıya altlık oluşturacak şekilde belirlenmiştir. Buna göre, “Ulusal Tarım ve Hibrit Platformu, tohum üreticilerinin, tohum tüketicilerinin (çiftçilerin) ve gıda ürünleri tüketicilerinin (yaygın kitlenin) doğru bilgiyle yönlendirilerek bilinçli tüketimde bulunmalarınının sağlanması, merkezi yönetime bu noktalarda sağlıklı güvenilir bilgiler sunulması, devletin tarımsal alanda, ara üretim ve üretim süreçlerinde yasal boyuttan yönerge ve genelgelere kadar bütün hukuksal düzenlemelere (mevzuata) altlık oluşturacak / destek sağlayacak çalışmaların yapılmasını, kapsam çerçevesinde üretici, tüketici, denetleyici bilinçlenmesinin sağlanmasını ve bunu kamuoyu önünde deklare etmeyi amaçlamıştır.”

YER:

2: Platform I. hazırlık toplantısı yeri tarımsal faaliyetin büyüklüğü, ihracat, ithalat oranları, üretim potansiyelleri, stratejik konumlanma, lojistik vb. açılardan özellike Adana olarak belirlenmiştir. Üstelik, Adana nezdinde tüm Çukurova bölgesinin, tarım üretiminde diğer bölgelerimize göre çok daha büyük ölçeklerde üretim yaptığı gerçeğinden yola çıkarak “kıvılcımın çaktırılması” noktasında isabetli olacağı düşünülmüştür.

Platformun I. hazırlık toplantısı Adana’da yapılmış olsa bile, diğer toplantıların ve ana toplantının aynı yerde sürdürülmesinin şart olmadığı görüşüne varılmıştır. Ancak, yer konusunda mutlak anlamda belli bir yere bağlı kalmanın da etkinliğin yaygınlığı açısından şart olmadığı, ilerleyen toplantı süreçlerinde bölgelerimize göre dönerli olarak program yapılmasının daha doğru olacağı sonucuna varılmıştır.

Buna göre, II. hazırlık toplantısının Samsun, (Çarşamba havzası) III. hazırlık toplantısının, İzmir (Ege Havzası), IV. hazırlık toplantısının Adıyaman-Şanlıurfa-Diyarbakır, (Atatürk Barajı Havzası) ve nihai olarak tüketici bilinçlenmesi açısından ana toplantının İstanbul‘da yapılması diğer bölgelere göre daha fazla ağırlık taşımıştır. Böylelikle, Güney, Kuzey, Batı ve Doğu bölgelerimizin etkin katılımıyla nihai toplantının da nüfus ve diğer avantajları açısından İstanbulda yapılması gerekliliği düşünülmüştür. Bu konuda II. hazırlık toplantısına kadar, I. hazırlık toplantısının katılımcısı paydaş kurum ve kişilerin görüşleri doğrultusunda nihai rapora yazılacaktır.

ZAMANLAMA:

3. Platform, hazırlık toplantılarını bir yıla yaymayı uygun görmüş, böylelikle kararlara ve düşün süreçlerine dört mevsimin etkisinin yansıyacağını ve daha sağlıklı kararlar verilebileceğini öngörmüştür.

ALT KOMİSYONLAR:

4: Platform, Alt komisyonları

– Hukuksal Alt Yapının Geliştirilmesi Alt Komisyonu

– Bilim Alt Komisyonu

– (Yeni) Üretim Teknikleri Alt Komisyonu

– Tarımsal Kavram Üretme-Düzeltme) Alt Komisyonu

 – Tarım Ürünlerin Pazarlanması Alt Komisyonu

– Pilot Bölge Uygulamalamaları Alt Komisyonu

YÖNETİM:

5: Yönetim dünyada olduğu gibi, Türkiye’de de en önemli, hassas konudur. Bu nedenle Platformun “misyon odaklı” olmasından dolayı, yönetim ikincil olarak düşünülmüştür. Bundan sonraki hazırlık toplantınları nerede yapılacaksa, (Adıyaman-Urfa-Diyarbakır illeri hariç) o ilin Ticrat Borsası öncülüğünde, Ticaret Odası Üniversite/ler temsilcileri, İl-ilçe Tarım Kooperatifleri ve Online Bilgi Ağı Köşe Yazarı Gazetesi eşgüdümüyle yürütülecektir. Adıyaman-Şanlıurfa-Diyarbakır illerimizde ise hangi il merkezli olacağı belirtilen illerin bu konuya istekliliği dikkate alınarak o tarihe kadarki paydaşların görüş birliğiyle belirlenecektir.

 Online Bilgi Ağı, Köşe Yazarı Gazetesi (www.bilgiagi.net) tüm hazırlık süreçlerinde Platformun sekreteryasını yürütecektir.

Platform teşkilatı, en geniş katılımı sağlamak için çözüm ortaklarına, katılımcı kişi ve kurumlara hazırlık toplantılarının sonuna kadar  açık olacaktır. Yalnız, hazırlık toplantıları tamamlandıktan sonra İstanbuldaki ana toplantı hazırlık  çalışmaları takviminin belli olmasından sonra yeni katılımcılar kabul edilmeyecektir.

Toplantılara, bildiri ile, makale ile katılmak isteyen akademisyenler, uzmanlar, sunum yapacaklarsa, hazırlık toplantısı gündemi belli olana kadar belirtmeleri gerekmektedir.

MALİ YAPI/FİNANS:

6: Platform, başlı başına bir beyin fırtınası ve tartışma oydaşma, (mutabakat) zemini olduğundan akçal anlamda bir bütçe düşünülmemiştir. Hazırlık duyurularının yapılması, toplantı yeri temini, teşrifat ve (kokteyl tarzı) ikram giderleri hazırlık toplantısının yapılacağı Ticaret Borsası ve/veya Ticaret Odası’nca yapılacaktır.

Platform çalışması bir gönüllülük mesaisi olduğundan dolayı bu konuda iletişim ve ulaşım gideri olmayacaktır. Davet edilen her katılımcı ve/veya gönüllü ulaşım masrafları konusunda kendi giderini kendi sağlayacaktır. Katılımcılara hazırlık toplantılarındaki konuşma ve tebliğleri için bir telif ücreti ödenmeyecektir. Buna karşın, yine platforma katılmak için paydaşlardan bir masraf veya bedel talep edilmeyecektir. Yani platforma katılmak, paydaş olmak ücretsiz ve karşılıksızdır.

SONUÇ:

Ulusal Tarım ve Hibrit Platformu, devletin tarım politikalarının iyileştirilmesi, sürdürülebilirliğinin sağlanması, hukuksal alt yapının güçlendirilmesinin sağlanması için destek girdisi oluşturmak, tarım üretici ve tüketicilerinin, gıda ürünleri tüketicilerinin bilinçlenme düzeylerinin yükseltilmesini sağlamak için ortaya çıkmıştır.

Bu nedenle Platform, ortaya konulan, tartışılan, gündeme alınan/alınacak konuların tamamında hiç bir önyargı içinde olmaksızın harekt eder. Herhangi bir angajman ve şablon bakışlardan uzak durur.

Platform, tartışma konularından, Tarım Politikaları, Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar (GDO), hibrit üretimi, tohum ıslah çalışmaları, ilaçlama, hormonlu gıdalar vb. konularda önyargısız hareket etmeyi ilke edinir. Temel hedef olarak toplum için en iyinin ne olacağı konusunda fikir birliği oluşturmaya gayret eder.

Özellikle tarımsal üretimde kullanılan yeni yöntem ve tekniklerin belirlenmesi açısından kavramsal netleşme önceliğe alınmış ve “hibrit”, “GDO”, “ilaçlama”, “hormonlama”, “tohum ıslahı” vb. kavramların yeniden oluşturulması yazılması ve deklare edilmesi kararlaştırılmıştır. Bu kavramsal tanımlamalar, I. hazırlık toplantısı nihai raporunda yayınlanacaktır. Oluşturulan tanımlar, her bir hazırlık toplantısında görüş ve eleştiriye açık olacaktır.

Platform nihai toplantısında ortaya konulan deklerasyon metnindeki kavram dizini merkezi yönetime ve Türk Dil Kurumuna sunulacaktır.

KATILIMCILAR:

PAYDAŞ  KURUMLAR

Adana Ticaret Odası

Adana Ticaret Borsası

Çukurova Üniversitesi (Ziraat Fakültesi)

Online Bilgi İletişim Ağı Köşe Yazarı Gazetesi ( www.bilgiagi.net )

ÇETKODER Çevre ve Tüketici Haklarını Koruma Derneği

Adana Tahıl Üreticileri Birliği

KATILIMCI KİŞİLER:

Prof.Dr. Ayzin B. KÜDEN (Ç.Ü. Ziraat Fakültesi Dekanı) 

Prof.Dr. Kazım ABAK (Ç.Ü. Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Öğr.Üyesi) 

Prof.Dr. Halis ARIOĞLU (Ç.Ü. Ziraat Fakültesi) 

Yard.Doç.Dr. Muhittin TATAROĞLU (Muğla Üniversitesi İİBF. Öğretim Üyesi) 

Öğr. Gör. Dr. Ahmet FİDAN, (Balıkesir Üniversitesi Öğr.Gör.

Mustafa GÖKTAŞ / Çevre ve Tüketici Haklarını Koruma Derneği Genel Başkanı

Vahap SEÇER, (Mersin Milletvekili) 

Abdullah DOĞRU (Seyhan Büyükşehir Belediye Başkan Yard.)

Birol YARMAN, (ATO Genel Sekreter Yardımcısı)

Ziraat Mühendisi Gürsel TANRIVER

Eray AKİLE, (Adana Ticaret Borsası Genel Sekreteri)

Kenan BOYACI,

M. Ünsal KÖKSAL,

Gülşen GAFFAROĞLU

Halil DAĞ

Emine Dönüş ÖZATAR

İLETİŞİM SPONSORLARI:

Akdeniz TV

Marmara TV / Güney Marmara Yaşam Gazetesi

TİMETÜRK www.timeturk.com

HABERANALİZ www.haberanaliz.net

KAMUDAN HABER PORTALİ www.kamudanhaber.com

RADYOMEGA www.radyomega.net

 

Not: Platform I. hazırlık toplantısı güncesi ve yemeği konusunda ayrıntılar ana rapora eklenecektir.

 

I. HAZIRLIK TOPLANTISI GÜNCESİ VE FOTOĞRAFLARI İÇİN TIKLAYINIZ

I. HAZIRLIK TOPLANTISI RAPORU İÇİN TIKLAYINIZ

Linkler, 15 Temmuz 2009 tarihine kadar açılacaktır.

 

 

PLATFORM İLETİŞİM BİLGİLERİ ve YAZIŞMA ADRESİ

Platform hazırlık toplantıları ve nihai toplantı sonuna kadarki tüm yazışmalar bilgi@bilgiagi.net e posta adresi üzerinden yapılacaktır. Online destek ise, online@bilgiagi.net msn adresinden yapılacaktır.

Program için sekreterya tarafından açık tutulacak GSM telefonu ana raporda paylaşılacaktır.

 

Sekreterya Adresi:

Fevziçakmak mahallesi Sultanmurat Caddesi Fidan Sok. No: 2 D: 2 Küçükçekmece İSTANBUL

Not:

Bu yazı, http://www.bilgiagi.net, http://www.timeturk.com, http://www.bilgievreni.com, http://www.haberanaliz.net http://www.siyasalforum.net, http://www.gunesgazetesi.net, http://www.kamudanhaber.com http://www.gercekgazete.web.tr, ile, Gerçek Gazete, Halkın Sesi, Balıkesir Demokrat, Güney Marmara Yaşam ve Fatsa Güneş gazetelerinde yayınlanmaktadır. Yazarın izni olmaksızın başka hiçbir yayın organında kaynak veya dipnot göstermeksizin kısmen veya tamamen alınamaz, çoğaltılamaz

Bir cevap yazın