Eyl 15 2017

Siyasal Etki Değerlendirme Analizlerinde Göçün Yeri ve Boyutu: Türkiye İncelemesi

Siyasal Etki Değerlendirme Analizlerinde

Göçün Yeri ve Boyutu: Türkiye İncelemesi

 

Prof.Dr. Yakup BULUT[1]

Mustafa Kemal Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü

ybulut@mku.edu.tr

Yrd.Doç.Dr. Soner AKIN[2]

Mustafa Kemal Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü

sakin77@gmail.com

ÖZ:

Göç politikaları ve bunların etkilerinin analiz edilmesi, değerlendirmesi gereken en önemli konulardan biri haline gelmiştir. Özellikle Suriyeli göçmenlerin ve sığınmacıların durumu dikkate alındığında, oluşturulan göç yönetimi ve buna ilişkin politikaların etkinlik düzeyinin ölçülmesi için metodolojik yaklaşımlara ihtiyaç duyulmaktadır. Etki değerlendirme analizleri, gerçekleştirilmesi planlanan projelerin olumlu ve olumsuz etkilerinin belirlenmesi ve var ise olumsuz etkilerin önlenmesi için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesinde kullanılan bir yönetim metodudur. Risk düzeyinin asgari düzeye çekilmesi için, yapılması gereken çalışmaların olup olmadığını tayin etmede kullanılan başlıca kamu politikası planlama metotlarından da biridir. Seçilen yerleri ve teknoloji alternatiflerini belirlemek ve değerlendirmek; projelerin uygulanmasını izlemek ve kontrol etmek amaçlı etütlerde de etki değerlendirme yöntemlerine başvurulabilmektedir. Planlanan projenin veya politika adımının ilk olarak çevresel görünümü, faktör temelli etki değerlendirmesi için tespit edilmesi gereken ilk konudur. Ülkemizde etki değerlendirme prosedürü bireysel başvuruyla başlayan ve ilgili makamın verdiği kararla biten süreci ifade etmektedir. Bu etki değerlendirmesi, kamu sektörü için de önemli bir alternatif haline getirilebilir. Özellikle “Siyasal Etki Değerlendirmeleri” ve ilgili analizler, kamu politikasının ekonomik, sosyal ve çevresel etkilerinin değerlendirilmesinde önemli olabilir ki, bu bağlamda halkın çoğunluğu tarafından yasal olarak uygulanan resmi prosedürlerin takibi de ortaya konabilir. Bu analizler, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü, Avrupa Komisyonu ve Amerika Birleşik Devletleri gibi kimi ulus ve ulus üstü yapılanmalarında, kendi uygulamalarına ilişkin görülen politika oluşturma sürecine dahil edilen bir yaklaşım haline gelmiştir. Etki gören düzey bağlamında değerlendirildiğinde; önemli siyasal etki değerlendirme türlerinden bahsedilebilir. Küresel düzey, politik düzey, stratejik düzey ve proje düzeyi bunlardan bazılarıdır. Bu çalışmada da göçün yeri ve boyutu ile ilgili “Siyasi Etki Değerlendirmesi” yapılmaktadır. Göç gibi sosyal etki sahibi olaylara ve diğer sosyal etki değerlendirmelere siyasal etki değerlendirme analizi açısından bakılmaktadır. Bu bağlamda Türkiye’de siyasi etki değerlendirme mekanizması ve uluslararası uygulamalar, göçün kapsamına göre incelenecek ve siyasi etki analizinin göçün etki düzeyi için en uygun model olup olmadığı ve özellikle Türkiye için hukuki prosedür ve diğer değerlendirme prosedürünün geliştirilmesi için öneriler yapılacaktır.

Anahtar Kelimeler: Siyasal Etki Değerlendirmesi Yöntemi, Etki analizlerinde göç, Sosyal Etki Analizi, Göçmen. Continue Reading »

No responses yet

Eyl 15 2017

İnsan Haklarının Korunmasında Kent Konseylerinin Rolü: Eskişehir Örneği Üzerine Bir Değerlendirme

İnsan Haklarının Korunmasında

Kent Konseylerinin Rolü:

Eskişehir Örneği Üzerine Bir Değerlendirme

 

Yrd.Doç.Dr. Duru ŞAHYAR AKDEMİR

Anadolu Üniversitesi, İktisat Fakültesi

dsakdemir@anadolu.edu.tr

ÖZ:

Kamunun yönetiminde gözetilmesi gereken en temel husus her bir yurttaşa “temel haklarla ilgili ihtiyaçlarını eşitçe karşılama olanağı” sağlanmasıdır. Klasik yönetim anlayışının hâkim olduğu sistemlerde kişiler yönetime aktif olarak katılamamakta, temsil edilememekte, haklarıyla ilgili konularda yeterli bilgiye erişememektedir. Böylece insan haklarının özü gerçekleşememekte ve insan haklarının korunması engellenmektedir. Bu durum da demokrasilerde ve yönetimde yeni arayışlara yol açmaktadır. Yönetişim anlayışı ise “vatandaşların ve grupların çıkarlarını ifade ettikleri, haklarını ve ödevlerini gerçekleştirebildikleri ve farklılıklara aracılık eden” “mekanizmalar, süreçler, ilişkiler ve kurumlar” olarak klasik yönetim anlayışına güçlü bir alternatif olmaktadır. Kent konseyleri de yönetişim kapsamında hayata geçirilmiş olan mekanizmalardır.  Bu durumda kent konseylerin insan haklarının geliştirilmesine ve korunmasına katkı sağlamalarını beklemek yanlış olmayacaktır.

Çalışmanın amacı,  yönetişim ve insan hakları arasındaki bağa dikkat çekerek kent konseylerinin işlevlerini insan hakları yaklaşımı ile ele almak ve bu kapsamda Eskişehir’de yer alan kent konseyleri örnekleri üzerinden değerlendirmelerde bulunmaktır.[1]

 

Anahtar Kelimeler: İnsan Hakları, Kamu Yönetimi, Yönetişim, Gündem 21, Kent Konseyleri, Eskişehir

The Role Of The City Councils In The Protection Of Human Rights: An Evaluation On Eskişehir Sample

  Continue Reading »

No responses yet

Eyl 15 2017

Biyolojik Çeşitliliğe ve Ekosistem Hizmetlerine Katkı Sağlayan Kentsel Projeler

Biyolojik Çeşitliliğe ve

Ekosistem Hizmetlerine Katkı Sağlayan Kentsel Projeler

Sahar POUYA1

Pouya@itu.edu.tr

Dr. Sima POUYA2

Karadeniz Teknik Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı ABD

sima_pouya2002@yahoo.com

 

ÖZ:

Kentsel alanlar, kent nüfusundan daha hızlı genişmektedir.  Bu kentsel genişleme, doğal kaynakları büyük oranda etkilemekte ve başlıca tarım arazilerini tüketmektedir, dolaysıla emisyonları, ekosistemleri ve biyoçeşitliliği olumsuz yönde etkilemektedir. Ancak, şehircilerin çabaları ve peyzaj projeleri, savunmasız ekosistemlerin ve biyolojik çeşitliliğin koruması ve yönetmesi için önemli bir rol oynayabilir. Kent parkları, medyan yeşil şeritleri ve ağaç dikme çalışmaları, kent sakinlerine daha huzurlu ortamlar sunup ve yaban hayatı için bir sığınak sağlayabilir. Son yıllarda, bireysel şehirler, ekosistem kaynakların yönetiminde ve biyoçeşitliliğin geliştirmesinde, bölgesel ve hatta küresel ölçekte artan bir sorumluluk almaya başlamışlardır. Bu makalenin amacı, ekosistem yönetimine katkıda bulunabilir ve biyolojik çeşitliliğini geliştirebilir kentsel projelere ait bazı tekniklerin açıklanmasıdır. Bu araştırmada, dünya çapında, gerçekleştirilmiş olan modern projelerinin, özelliklerini ve stratejilerini belirlemeye çalışılarak, işlevleri ile meseleyi nasıl ele aldığını ortaya koymuştur. Örnekler hakkında verileri elde etmek için masa araştırması yanı ikincil veriler olarak, internet, kütüphane, devlet kurumları ve belediyeler tarafından yayınlanan raporlardan yararlanmıştır. Sonunda, ekosistem hizmetlerine ve biyolojik çeşitliliğe katkı sağlamak ve iyileştirmek için bazı kritik kentsel yaklaşımları özetlenmıştır; Kentleri çevreleyen sulak alanların korunması veya iyileştirilmesi; ormanı, yerli yeşil alanları ve uzak ekosistemin koruması, Kentsel tarım ve çatı bahçeciliğin yapılması; yerli bitki yetiştirilmesi; Çevrenin eğitilmesi; parçalanmış ekosistemleri birbirine bağlanması; Atık yönetimi ile kirliliğin azaltılması gibi. Bu çalışmanın sonuçları, planlamacılar, tasarımcılar ve peyzaj yöneticileri için şehir ve şehir dışı yönetim, tasarım ve planlama stratejileri konusunda yararlı olabilir.

Anahtar Kelimeler: Kentin katkısı, Biyolojik çeşitlilik, Ekosistem hizmetleri, Peyzaj projeleri, Kentler

Urban Projects In Contribution To Biodiversity And Ecosystem Service Continue Reading »

No responses yet

« Prev - Next »