Ara 15 2017

Publisher and Articles (Volume: 10, Issue: 4) | Makale Yazarı ve Makaleler

Published by at 00:15 under Editör

Publisher and Articles (Volume: 10, Issue: 4) | Makale Yazarı ve Makaleler

yazdır / print
INDEX | İÇİNDEKİLER
Pages| Sayfalar
* Publication Period: 32 – Year: 2017 / Editorial Board
1 A Few Things About Our Future Issues/ Gelecek Sayılarımıza İlişkin Birkaç Değişiklik / Editörden
2 Spatial Design of Kulliyes. Development Process of the Kulliyes in Anatolia and Urban Design Editing / Külliyelerin Mekansal Tasarımı, Anadolu’da Külliyelerin Gelişim Süreci ve Kentsel Tasarım Kurgusu / Dr. Serkan SINMAZ 381-395
3 Research on Goodwill Adjustments in Collective Housing by Regression AnalysisToplu Konutlarda Şerefiye Düzeltimelerinin Regresyon Analizi İle incelenmesi Yrd.Doç.Dr. Birol ALAS 396-412
4 Relation of Urban Squares with Urban Identity / Kent Meydanlarının Kent Kimliği İle İlişkisi / Mahmut Turan EKTİREN 413-426
5 Development of A Urban Life Satisfaction Scale and Examination of Its Psychometric Properties / A Kent Yaşamından Memnuniyet Ölçeği’nin Geliştirilmesi ve Psikometrik Özelliklerinin İncelenmesi/ Yrd.Doç.Dr. Arkun TATAR, Psk. Mehmet Talha ÖZÜDOĞRU, Psk. Ayşe Refia UYSAL, Psk. Gizem UYĞUR 427-445
6 Rural Planning in Turkey Examples Belonging to Different Countries / Türkiye’de Kırsal Planlama ve Farklı Ülkelere Ait Kırsal Planlama ÖrnekleriDr. Çiğdem Çörek ÖZTAŞ, Prof. Dr. Şule KARAASLAN 446-479
7 Current Status of Aquaculture in Turkey and the World / Türkiye ve Dünya’da Su Ürünlerinin Mevcut DurumuDoç.Dr. Erdinç ŞAHİNÖZ, Doç.Dr. Zafer DOĞRU, Prof.Dr. Faruk ARAL 480-490
8 Associating the Characteristics of Y and Z Generation Human with Ministry of National Education 2014-2019 Strategic Program and TUBITAK Vision 2023 Predictions / Y ve Z Kuşak İnsanı Özelliklerinin Milli Eğitim Bakanlığı 2014-2019 Stratejik Programı ve TÜBİTAK Vizyon 2023 Öngörüleri ile İlişkilendirilmesiAhmet Ferda SEYMEN 491-513
 9 Seating Portfolios in Higher Education: Water Products Example / Yüksek Öğretimde Kapanan Bölümler: Su Ürünleri Örneği /  / Doç.Dr. Zafer DOĞU, Doç.Dr. Erdinç ŞAHİNOZ 514-523
* Edebî Eser ve Kitap İncelemeleri, İkincil Bilimsel Kaynak Çalışmaları *****
10 Martın Heıdegger’de “Birlikte Varolma” Ve Daseın’ın Kendini “Herkes”De Yitirmesi / Martin Heidegger’s “Togetherness” and Dasein’s “Denying Everyone”Ayşe Çiğdem KOCAMAN 524-535
11 Time and Space in “Fındık Sekiz” Narrative / “Fındık Sekiz” Anlatısında Zaman ve MekânSaime ÇAKMAK 536-542
12 Some Consideration On Yemen Commentary Culture / Yemen Tefsir Kültürü Üzerine Bazı Mülahazalar / Dr. Arslan KARAOĞLAN 543-572
* Editöre Mektup Yazıları (Hakemsiz Yazılar)
13 Evaluation of International Conferences as Different Opportunities / Uluslararası Konferansların Farklı Fırsatlar Olarak DeğerlendirilmesiDr. Alper BODUR 573-577

 

No responses yet

Trackback URI | Comments RSS

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.