Eyl 15 2018

Publisher and Articles (Volume: 11, Issue: 3) | Makale Yazarı ve Makaleler

Published by at 00:02 under EDİTÖRDEN

Publisher and Articles (Volume: 11, Issue: 3) | Makale Yazarı ve Makaleler

yazdır / print
INDEX | İÇİNDEKİLER  Pages|Sayfalar
* Publication Period: 34 – Year: 2018 / Editorial Board  I-VI
** A Few Things About Our Future Issues / Editörden

  • Transportation in Cities is the Key to the Sustainability of Urban Life Quality Sustainability See also sustainability / Kentlerde Ulaşım, Kentsel Yaşam Kalitesinin Sürdürülebilirliğinin Anahtarıdır!
  • Our journal, III. Democracy Symposium, Our Theme, Street Economy from the Point of Urban Peace / Dergimiz, III. Demokrasi Sempozyumu’ndaydı, Temamız, Kentsel Barış Açısından Sokak Ekonomisi
  • A Few Things About Our Next Issue / Gelecek Sayı ve Yayınımıza İlişkin Birkaç Husus
 I-VI
1 Transportatıon Investments And Urban Space Relatıonship / Ulaşım Yatırımları ve Kentsel Mekân İlişkisi / Kübra ÖZBAY 345-350
2 Relation Between Migrant Smugglers and Marine Tourism Craft Managements and Suggestions of Solutions / Deniz Turizmi Araçları İşletmeciliğinin Göçmen Kaçakçılığıyla İlişkisi ve Çözüm Önerileri / Aziz MUSLU 351-358
3 Evaluation of the Factors Affecting Preferences and Preferences for Urban Transportation Systems by Analytic Hierarchy Process / Kent İçi Ulaşım Sistemlerine İlişkin Tercihlerin ve Tercihlere Etki Eden Faktörlerin Analitik Hiyerarşi Prosesi Yöntemi İle Değerlendirilmesi / Ömer Faruk GÖRÇÜN 359-367
4 Wolkswagen Emission Crisis And The Role Of Public Relations During Crisis Management / Volkswagen Emisyon Krizi ve Kriz Yönetiminde Halkla İlişkilerin Rolü ve Etik Değerler / Taha Oğuzhan ÖZCÜRE 368-385
5 Analyse of Implementation Plans in Terms of Impacts of Traffic Noise Values / İmar Planlarının Trafik Gürültü Değerlerinin Etkisi Açısından İncelenmesi / İbrahim ÖNER, Faik Ahmet SESLİ 386-400
6 Effects of Customer Complaint Management Performance on Customer Satisfaction in Public Sector / Kamu Sektöründe Müşteri Şikâyet Yönetimi Performansının Müşteri Memnuniyetine Etkisi / Haydar ALP, Necmiye Tülin İRGE 401-420
7 Modelling of Billing Fast Paying In Mobile Applications In Citizen-Focused Services In Smart City Systems / Akıllı Kent Sistemlerinde Vatandaş Odaklı Hizmetlerde Fatura Hızlı Ödemenin Mobil Uygulamalarda Modellenmesi / Muhittin ÜSTÜNDAĞ, Tuncer TOPRAK 421-425
8 Language Features of Blogs in Digital Communication / Blogların Dijital İletişimde Dil Özellikler / Elnara VALİYEVA 426-436
9 The New Day in the Ancient World Tarih The 6000 Years Historical Story of the New Year and the New Year Celebration Tradition Antik / Yakın Doğuda Tunç Çağı ve Sonrasında ‘Yeni Gün’ / Ebubekir BAYRAM 437-445
10 Teenagers with autism Related to Children’s Park 2-8 in the Istanbul Provincial Parental Opinions and suggestions / 2-8 Yaş Arası Otizmli Çocukların Ebeveynlerinin İstanbul İlindeki Parklara İlişkin Görüş ve Önerileri / Figen ALTINER, Hakan ALTINÇELİK, Oktay TAYMAZ SARI 446-452
11 The Customer Revıews And Scorıng System Effects for Sales Prıce of Choıce Hotels in Onlıne Sıte of Tourısm Marketıng / Turizm Pazarlamasında Çevrimiçi Sitelerindeki Müşteri Yorumları ve Puanlama Sisteminin Otel Satış Fiyat Tercihlerine Etkisi / Onur TUNÇALP, Necmiye Tülin İRGE 453-471
12 Urban Identity Components in Denizli / Denizli’de Kent Kimliği Bileşenleri / Gizem ERDOĞAN, Seçil ÇORBACIOĞLU AKAY 472-485
13 Physical Space Quality of Urban Squares: Istanbul Taksim Square and its Surrounding Area / Kent Meydanlarının Fiziksel Mekan Kalitesi: İstanbul Taksim Meydanı Ve Yakın Çevresi / Belma ACARLI, Tuğba KİPER, Aslı KORKUT 486-493
14 Investıgatıon Of Elazığ’s Current Natıonal Strategıc Noıse Maps Wıth A Survey Study / Elazığ İli Mevcut Stratejik Gürültü Haritalarının Anket Çalışması İle İrdelenmesi / Selim TAŞKAYA, Faik Ahmet SESLİ
494-508
*** Volume: 11, Issue: 2, Period: 34, Summer 2018 Ful Page  *

No responses yet

Trackback URI | Comments RSS

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.