SGK Priminde Erken Ödeme İndirimi

yazdır / print
4-1/(b) bendine tábi olanlar ile bu kapsamda sayılan kişilerden sosyal güvenlik destek primine tábi olanlar, isteğe bağlı sigortalı olanlar, mütekabiliyet esası da dikkate alınmak şartıyla, oturma izni almış yabancı ülke vatandaşlarından yabancı bir ülke mevzuatı kapsamında sigortalı olmayan kişiler, ve yukarıdaki bentlerin dışında kalan ve başka bir ülkede sağlık sigortasından yararlanma hakkı bulunmayan kişilerin kendileri, peşin olarak en fazla 360 güne kadar olan primlerini erken ödeyebilirler.

Erken ödeme indirimine ilişkin süre, ödemenin yapıldığı günü takip eden günden kanunî ödeme süresinin son gününe kadar (son gün hariç) geçen gün sayısı dikkate alınarak hesaplanır. Taksitler hálinde yapılan ödemelerde, birden fazla taksitin erken ödenmesi hálinde süre, erken ödenen her bir taksit içinde aynı şekilde belirlenir. Kanunun 87. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen yükümlülerin ödeyeceği prim alacağının yasal ödeme süresinin hesabında 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 18. maddesiyle uzayan süreler dikkate alınır.

Erken ödeme indirimi, ödemenin yapıldığı ayda ödeme vadesi başlamış ayın prim tutarı hariç olmak üzere takip eden ayların primlerine ödemenin yapıldığı tarihi takip eden günden başlamak üzere Bakanlar Kurulunca belirlenen indirim oranları dikkate alınarak günlük hesaplanır.

İndirim miktarı, ödemesi gereken prim borcunun erken ödenen gün sayısı ve tespit edilen aylık oranın bir günlüğü ile çarpımı suretiyle bulunur. Bu miktar, ödemesi gereken prim borcundan çıkarılarak ödenecek tutar hesaplanır.

Erken ödeme indirimi yasada belirtilen yükümlülerin üniteye yaptığı ödemelerde uygulanır.

Erken ödeme kapsamında prim alacaklarını dönemleri itibarıyla sınırlamaya, münhasıran tahakkuk eden prim alacakları için uygulatmaya, indirimin yapılma şekli ve zamanı ile diğer usul ve esasları belirlemeye Kurum yetkilidir.

***

Apartman yöneticileri dikkat!

Çalışanların SGK’na elektronik ortamda bildirilmesine ilişkin e-bildirge uygulamasıyla birlikte SGK önemli bir atılım yapmıştır.

SGK tarafından çeşitli tarihlerde alınan kararlar ile;

  2004/Mayıs ila 2005/Nisan ayları arasında 8 ve üzerinde,

  2005/Mayıs ila 2005/Temmuz ayları arasında 5 ve üzerinde,

  2005/Ağustos ila 2006/Ekim ayları arasında 3 ve üzerinde

  2006/Kasım ve takip eden aylarda ise 2 ve üzerinde,  sigortalı çalıştıran işverenler, cari aylara ilişkin aylık prim ve hizmet belgelerini, Kuruma

e-Sigorta kanalıyla ile göndermekle zorunlu tutulmuşlardı.

Aylık prim ve hizmet belgelerinin e-Sigorta kanalıyla gönderilmesine ilişkin uygulamanın genişletilerek tüm işverenleri kapsayacak şekilde uygulanmasına karar verilmiştir.

5510 sayılı Kanun kapsamına alınacak olan işyerlerinin, işyeri tescil işlemlerinin yapılmasının ardından, aylık prim ve hizmet belgelerini 2009/Ekim ayından itibaren e-Sigorta kanalıyla Kuruma göndermek amacıyla e-Sigorta kullanıcı kodu ve şifresi almak için başvuruda bulunması gerektiği dikkate alınarak, bundan böyle, işyeri bildirgesi ekinde diğer belgelerle birlikte, e-Sigorta Hizmetleri İnternet Kullanıcı Kodu ve Kullanıcı Şifresi Başvuru Formu ile eki imza sirküleri, vekaletname ve e-Sigorta Sözleşmesinin verilmesi halinde, işyeri tescil işlemlerinin yapılmasının ardından, ilgili Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünce/Sosyal Güvenlik Merkezince e-Sigorta kullanıcı kodu ve şifresinin verilmesine ilişkin işlemler de yapılacaktır. Özellikle apartman gibi tek kişi çalıştıran işyerleri e-bildirge ile bildirimlerini yapmak zorunda değildi. Ancak, artık tek kişi çalıştıran işverenler de, 2009/Ekim ayından itibaren e-Sigorta kanalıyla Kuruma göndermek amacıyla e-Sigorta kullanıcı kodu ve şifresi almak zorundadır. Aksi halde ağır para cezası ödeyecek.

Bir cevap yazın