Hakkımızda | About Us

Yayın Türü ve Şekli:

Dergimiz, Mart, Haziran, Eylül, Aralık aylarında olmak üzere, yılda dört kez elektronik tabanda yayın yapan, uluslararası üç karşılıklı kör akran hakemli bir dergidir. Dergimizin yayın dili, Türkçe ve İngilizcedir.

Dergimizde, Araştırma ve Derleme makaleleri, DERGİPARK sisteminde her bir makale için 3 körleme, karşılıklı akran hakem görüşü ve alan editörü kararıyla yayınlanırken, eser tanıtımı, editöre mektup ve vak’a takdimi türü makalelere iki hakemli olarak portal sitemizde yer verilmektedir.

Yayın Tarihçesi:

Online Bilgi İletişim ve Medya Hizmetleri kuruluşu olan Dergimiz, 2008 ocak ta aylık olarak yayına başlamış, 2008 den 2010’a kadar yine aylık olarak devam etmiştir. Mart 2010 dan, Aralık 2011’e kadar Mart, Haziran, Eylül ve Aralık ayları olmak üzere yılda dört kez, hakemsiz olarak bilimsel formatta makale yayınlamıştır. Mart 2012 tarihinden bu yana yine yılda dört kez ulusal hakemli makaleler yayınlamaya başlamıştır. Kısa zaman içinde alt yapısını güçlendirerek uluslararası hakemli dergi olarak yayınlanmaya devam etmektedir. Kent Akademisi Dergimiz, Şubat 2017 tarihinde Dergi Park Sistemine dahil olmuştur. 2019 yılı başından itibaren ULAKBİM / TRDİZİN başta olmak üzere bir çok ulusal ve uluslararası dizinlerce indekslenmektedir.

Dergimizde makale kabulü için herhangi bir ücret talep edilmemektedir.

Dergimizin SHERPA/RoMEO (http://www.sherpa.ac.uk/romeo/index.php) arşivleme politikası müracaatı bulunmaktadır. Dergimiz bütün uluslararası yazarların makalelerini kabul etmektedir. Dergimizin (gelişmekte olan ülke yazarları vb için geliştirdiği) bir feragat politikası mevcuttur.

 

 

Odak ve Kapsam:

Kent Akademisi (KA) Dergisi, kentleşme, kamu yönetimi, yerel yönetimler, siyaset bilimi, uluslararası ilişkiler, (mahalli idareler) yönetim bilimleri, hukuk, şehircilik, mimari, çevre, çevre mühendisliği, peyzaj, coğrafya, beşeri coğrafya, istatistik, işletme, ekonomi, endüstri mühendisliği, çalışma ekonomisi, endüstri ilişkileri, siyasi tarih, din/ilahiyat, dinler tarihi, sanat tarihi, arkeoloji, uygarlık tarihi, etimoloji, ulaşım, taşımacılık, denizcilik, lojistik, motorlu taşıtlar, trafik, iletişim başta olmak üzere, edebiyat, türk dili, haberleşme, kişisel gelişim, insan kaynakları, ekoloji, yenilenebilir enerji, çevre ekonomisi, savunma, sivil savunma, iç / dış güvenlik, kamu sağlığı, hastane yönetimi gibi bilim ve uğraş alanlarında makale kabul etmektedir.

İçerik Lisanlaması:

Creative Commons Lisansı
Dergimizde yayınlanan makaleler, Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

YAYIN KURULU

Publication Type and Shape:

Our Journal is an international refereed journal published as an electronic format in the four times a year. Our Journal publication language is either Turkish or English.

In our journal, Research and Review articles are published in the DERGİPARK system with 3 blind double peer reviewed for each article, The articles of the case presentation and work review are available on our portal site with two referees.

Journal History:

Online information communication and Media Services company of our magazine, launched January 2008 ta on a monthly basis, from 2008 to 2010 still continued on a monthly basis. From March 2010 to December 2011, March, June, September and December, including four times a year, it has published articles in scientific format for the non-refereed. From March 2012, four times per year has published the national peer-reviewed articles. In short time, it continues to be published as an international academic journal by strengthening its infrastructure. Journal of Urban Academy is included to Turkish Journal Park system in February 2017.

Since the beginning of 2019, it has been indexed by many national and international indexes, especially ULAKBİM / TRDİZİN.

Our journal does not charge any fees for its acceptance.

Our journal have a applied deposit policy directory (SHERPA/RoMEO) http://www.sherpa.ac.uk/romeo/index.php. We have accepted manuscripts from all international authors. Our journal have a waiver policy (for developing countries ,etc.).

Focus and Scope:

Journal of Urban Academy is accepted an article in the areas of particularly urbanization, public administration, local government, political science, international relations, (local government) management science, law, urban planning, architecture, environment, environmental engineering, landscape, geography, human geography, statistics, business administration, economics, industrial engineering, labor economics, industrial relations, political history, religion/theology, religions history, art history, archaeology, history of civilization, etymology, transport, transportation, maritime, logistics, motor vehicles, traffic, communication, as well as disciplines such as literature, turkish language, personal development, human resources, ecology, renewable energy, environmental economics, defense, civil defence, internal/external security, public health, hospital management.

Content Licence:

Creative Commons Lisansı
Our journal licenced by  Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 International Licence

PUBLICATION BOARD