Eyl 15 2017

Biyolojik Çeşitliliğe ve Ekosistem Hizmetlerine Katkı Sağlayan Kentsel Projeler

Published by at 00:06 under Sahar POUYA,Sima POUYA (Mim.Dr.)

yazdır / print
Biyolojik Çeşitliliğe ve

Ekosistem Hizmetlerine Katkı Sağlayan Kentsel Projeler

Sahar POUYA1

Pouya@itu.edu.tr

Dr. Sima POUYA2

Karadeniz Teknik Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı ABD

sima_pouya2002@yahoo.com

 

ÖZ:

Kentsel alanlar, kent nüfusundan daha hızlı genişmektedir.  Bu kentsel genişleme, doğal kaynakları büyük oranda etkilemekte ve başlıca tarım arazilerini tüketmektedir, dolaysıla emisyonları, ekosistemleri ve biyoçeşitliliği olumsuz yönde etkilemektedir. Ancak, şehircilerin çabaları ve peyzaj projeleri, savunmasız ekosistemlerin ve biyolojik çeşitliliğin koruması ve yönetmesi için önemli bir rol oynayabilir. Kent parkları, medyan yeşil şeritleri ve ağaç dikme çalışmaları, kent sakinlerine daha huzurlu ortamlar sunup ve yaban hayatı için bir sığınak sağlayabilir. Son yıllarda, bireysel şehirler, ekosistem kaynakların yönetiminde ve biyoçeşitliliğin geliştirmesinde, bölgesel ve hatta küresel ölçekte artan bir sorumluluk almaya başlamışlardır. Bu makalenin amacı, ekosistem yönetimine katkıda bulunabilir ve biyolojik çeşitliliğini geliştirebilir kentsel projelere ait bazı tekniklerin açıklanmasıdır. Bu araştırmada, dünya çapında, gerçekleştirilmiş olan modern projelerinin, özelliklerini ve stratejilerini belirlemeye çalışılarak, işlevleri ile meseleyi nasıl ele aldığını ortaya koymuştur. Örnekler hakkında verileri elde etmek için masa araştırması yanı ikincil veriler olarak, internet, kütüphane, devlet kurumları ve belediyeler tarafından yayınlanan raporlardan yararlanmıştır. Sonunda, ekosistem hizmetlerine ve biyolojik çeşitliliğe katkı sağlamak ve iyileştirmek için bazı kritik kentsel yaklaşımları özetlenmıştır; Kentleri çevreleyen sulak alanların korunması veya iyileştirilmesi; ormanı, yerli yeşil alanları ve uzak ekosistemin koruması, Kentsel tarım ve çatı bahçeciliğin yapılması; yerli bitki yetiştirilmesi; Çevrenin eğitilmesi; parçalanmış ekosistemleri birbirine bağlanması; Atık yönetimi ile kirliliğin azaltılması gibi. Bu çalışmanın sonuçları, planlamacılar, tasarımcılar ve peyzaj yöneticileri için şehir ve şehir dışı yönetim, tasarım ve planlama stratejileri konusunda yararlı olabilir.

Anahtar Kelimeler: Kentin katkısı, Biyolojik çeşitlilik, Ekosistem hizmetleri, Peyzaj projeleri, Kentler

Urban Projects In Contribution To Biodiversity And Ecosystem Service

ABSTRACT:

Urban areas are expanding faster than urban populations. This urban expansion will heavily draw on natural resources and often consume prime agricultural land with emissions that affect negatively ecosystems and biodiversity.  However, cities’ efforts including landscape projects can play a key role to protect and manage vulnerable ecosystems and biodiversity. In the recent years, individual cities have begun to take an increasing responsibility in the management of ecosystem resources and improvement the biodiversity. In this research, it has been tried to determine features and strategies of modern urban projects performed all around the world to find out how their functions address the issue.  In this work, through the case analyses, some critical urban approaches for contributing and improving the ecosystem services and biodiversity are summarized which are: to preserve or rehabilitate the wetlands surrounding the cities; to conserve the forest, native green areas, and remote ecosystem; to do urban agriculture and rooftop gardening; to green and plant native plants; to educate environmentally; to connect fragmented ecosystems; to mitigate pollution by waste management. The results of this work can be beneficial for planners, designers and managers of landscape about management, design, and planning strategies in the cities and beyond cities.

Key Words: City contribution, Biodiversity, Ecosystem services, Landscape projects, Cities

Makalenin Tamamını Okumak İçin TIKLAYINIZ!

No responses yet

Trackback URI | Comments RSS

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.