Yazar arşivleri: Editor

Publisher and Articles (Volume: 13, Issue: 1) | Makale Yazarı ve Makaleler

Publisher and Articles (Volume: 13, Issue: 1) | Makale Yazarı ve Makaleler

INDEX | İÇİNDEKİLER  Pages|Sayfalar
* Index / İçindekiler  I
* Publication Period: 39 – Year: 2019 / Editorial Board  II-IX
** Editorial Letter: X-XII
* RESEARCH ARTICLE / ARAŞTIRMA MAKALELERİ
1 Çevre Sorunlarının ve Çevresel Vatandaşlığın Türkiye Büyük Millet Meclisi Tasarılarındaki Kapsamı Mahmut DOĞAN, Semra KATITAŞ 001-009
2 Çeper Kuşakların Kamusal ve Ekolojik Değeri: İzmir Askeri Alanlar Örneği | Dalya HAZAR, Sevim Pelin ÖZKAN 010-021
3 Erzincan Girlevik Şelalesi ve Yakın Çevresinin Fiziksel Taşıma Kapasitesinin Belirlenmesi| Ahmet Mesut CANER, Metin DEMİR 022-036
4 İstanbul Avrupa Yakası Örneğinde Yüksek Kıyı Yapılarının Fiziksel ve Sosyal Çevreye Etkilerinin Değerlendirilmesi| Mehmet Şimşek DENİZ, Mahmut DOĞAN, Semra KATITAŞ 037-049
5 A Socio-Cultural Evaluation of TheArchitecturalandEnvironmentalEffects of LandscapeArrangements in Istanbulwith a SurveyStudy| Sibel HATTAP, Aysel TARIM 050-077
6 Koruma ve Yeniden Kullanım Sorunları Bağlamında Mersin-Adana Bölgesi’ndeki Tarihi Hamamlara Bir Örnek: Tarsus’ta Yeni Hamam | Çağrı ÖZTÜRK, Elif MIHÇIOĞLU BİLGİ 078-096
7 Ayvansaray Mahallesi Örneğinde Kentsel Yenileme Sürecinin Mekân ve İnsan Odağında İncelenmesi | Meltem BALİ 097-111
8 Navona Meydanının Tarihsel Süreç İçerisinde Fiziksel ve İşlevsel Özelliklerinin İncelenmesi | Ziba SAMİ, Merve BİLGEN, Ebru ERDÖNMEZ DİNÇER 112-122
9 Kentlerin Dönüşüm Sürecinde Yaratıcı Endüstrilerin Rolü: Antalya Dokuma Fabrikası Alanı Özelinde Bir Proje Deneyimi |Aslı ALTANLAR, Serkan SINMAZ, Alper ÇAKIROĞLU 123-145
10 Suriçi’ndeki Yapılaşmanın Tarihi İstanbul Çeşmeleri Üzerindeki Etkisi Ve Çeşmelerin Mevcut Durumu | Mehmet GÜNDÜZ 146-162
* REVIEW ARTICLE PAGES
11 Tarihi Kentsel Peyzaj ve Kent Kimliği İlişkisi | Muhsine PERİHAN, Feran AŞUR

163- 175

* CASE REPORT PAGES
12 ProposalsforRevitalization of Karataş HistoricalSettlement | Eray BOZKURT, Feyza DURMUŞLAR

176- 184

*** Volume 13, Issue 1, Period: 41, Spring 2019 Ful Page 001- 184

 

Publisher and Articles (Volume: 11, Issue: 4) | Makale Yazarı ve Makaleler

Publisher and Articles (Volume: 11, Issue: 4) | Makale Yazarı ve Makaleler

  INDEX | İÇİNDEKİLER  Pages|Sayfalar
* Publication Period: 36 – Year: 2018 / Editorial Board  I-VI
** A Few Things About Our Future Issues / Editor  I-VI
1 Water Efficient Use for Sustainability of Water Resources in Urban Areas: Xeriscape / Kentsel Alanlarda Su Kaynaklarının Sürdürülebilirliği İçin Suyun Etkin Kullanımı: Kurakçıl Peyzaj Düzenleme
/ Işık SEZEN, Aslıhan ESRİNGÜ, Kübra Sema YARDIMCI
474-485
2 The Spatial Quality in Public Space and the Society; the Example of Eminönü Tahtakale / Kamusal Alan Toplum İlişkisinde Mekansal Kalite; Eminönü Tahtakale Örneği / Emir ÇEKMECELİOĞLU, M. Ebru ERDÖNMEZ 486-507
3 Harmony of Sultanahmet Square Urban Furnıture wıth the Urban Fabrıc ın Terms of Aesthetıc, Functıonalıty and Perceptıbılıty Benchmarks / Sultanahmet Meydanı Kent Mobilyalarının Estetik, İşlevsellik ve Algılanabilirlik Ölçütlerinde Kent Dokusu ile Uyumu/ Handan ÖZSIRKINTI KASAP, Melisa Elif İLHAN 508-522
4 Planning/Design and Planning Priority in Urban Transportation-Transit-Focused Development Metropol Experience in The Cities, Sample of Istanbul / Kentsel Ulaşımda Yaya Öncelikli Planlama/Tasarım ve Transit Odaklı Gelişimin Metropol Kentlerdeki Deneyimi, İstanbul Örneği / Pınar KIRKIK AYDEMİR, Bilgehan AKYÜZ, Burak Kaaan YILMAZSOY, Çiğdem AKDEMİR, Süleyman GÜLER
Pınar KIRKIK AYDEMİR, Bilgehan AKYÜZ, Burak Kaaan YILMAZSOY, Çiğdem AKDEMİR, Süleyman GÜLER
523-544
5 Determınatıon Of Flood Hazard Maps Wıth Geographıc Informatıon Systems / Coğrafi Bilgi Sistemleri İle Taşkın Tehlike Haritalarının Belirlenmesi / Gül USLU, Faik Ahmet SESLİ, Bayram UZUN 545-558
6 Stadyum’s Evolution In The Historical Context of Sport SpacesSpor Mekanı Olarak Stadyum’un Gelişimi / Khaled SELO, Ebru ERDÖNMEZ 560-574
7 “No Hurry My Friend” The Challenge of Human to Spatial Dependency / “Acele Yok Arkadaş” İnsanın Yere Bağımlılığa Meydan Okuması / Hatice KARAKUŞ ÖZTÜRK  
8 A Case Study in Urban Transformation: Parameters of Urban and Social Infrastructure Kentsel Dönüşümde Bir Senaryo: Kentsel ve Sosyal Altyapı Parametreleri / Halil İbrahim POLAT 585-590
9 Urban Transformation Implementations; Gülistan District of Isparta Example / Kentsel Dönüşüm Uygulamaları; Isparta Gülistan Mahallesi Örneği  / Bora BİNGÖL, Ayşe Betül GÖK 591-599
10 Urban Transformation Applications Within The Context Of Protecting Cities’ History And Cultural Texture / Kentlerin Tarihi ve Kültürel Dokusunun Korunması Bağlamında Kentsel Dönüşüm Uygulamaları / Murat SEZİK 600-608
11 The Effect of Time-Changing of Urban Areas on Air Pollution / Kentsel Alan Kullanımlarının Zamansal Değişimlerinin Hava Kirliliği Üzerindeki Etkisi / Ahmet KOÇ 609-617
12 An Investıgatıon Of Traffıc Accıdents In Ankara / Ankara İlinde Meydana Gelen Trafik Kazalarının İncelenmesi
/ Ömer UYURCA, İbrahim ATILGAN
618-626
13 The Representation of Women Identitiy at Marriage Programs at Tlelevision / Televizyonlardaki Evlilik Programlarında Kadın Kimliğinin Temsili / Hakan YÜKSEL 627-639
14 Outcomes of The Project Named “Children! There Is Art in The Soil” In Terms of Children’s Visual And Plastic Language Development” / Çocuklar! Toprakta Sanat Var” Adlı Projenin Çocuğun Görsel ve Plastik Dil Gelişimi Yönündeki Çıktıları / Ceylan SEBİK 640-653
15 The Evaluatİon Of Bergama-İzmİr In The Context Of Sustaİnable Cıty And Urban Identity / Sürdürülebilir Kent ve Kentsel Kimlik Bağlamında Bergama/İzmir Örneğinin Değerlendirilmesi / Demet GÜLHAN 654-672
16 Positivism, Chicago School of Urban Ecology and
Urban Safety / Pozitivizm, Chicago Kent Ekolojisi Okulu ve Kent Güvenliği  / Orçun ÇOBANGİL
673-682
17 Living Witness to History: Çiğ Lake (Mesudiye, Ordu, Turkey) Tarihin Yaşayan Şahidi: Çiğ Gölü (Mesudiye, Ordu, Türkiye) Beyhan TAŞ, Burcu KARAKAYA 683-691
18 Effects Of Artificial Intelligence on Art / Yapay Zekâ Kullanımının Sanata Etkileri / Abdül TEKİN 692-702
19 An Evaluation for Turkey in the Context of International Sustainable Urban Criteria / Uluslararası Sürdürülebilir Kent Ölçütleri Bağlamında Türkiye İçin Bir Değerlendirme / Çiğdem TUĞAÇ 703-740
*** Volume: 11, Issue: 4, Period: 35, Winter 2018 Ful Page 474-740

 

From the Editor: Urban Regeneration Problem and Horizontalization Trends in Metropolitan Regions

We are together again with a tiring and full-fledged page. Our 36th edition coincided with December and the birth of the December issue of academic journalism is another stress and painful. This time next year, we will publish our 40th edition, and we will start our editorial writing  saying 41 times of Mashallah.

As time goes by, it’s  like ‘a passengers on the road ’ our magazine continues the development process.Each number adds new field editors. In this issue, with a new participating of our field editors, Prof.Dr. Tuğba KİPER, Assoc. Prof. Dr. Candan KUŞ ŞAHİN, MD Betsy SULLAM HALFON, Oylum GÖKKURT BAKI our broadcasting table has increased to 33 branch editors.

From this issue, we prepared the Main Branch editorship (Main science / Main arts branch)and field editorship (Science / Art Branch) as preparation for 2019. Almost with the power of knowledge, we formed the upper class academy of the city.

Dear Authors:

Before we  take the referee process, in principle, each article (sent within the period of publication) ,  passing through the Itenticate program.

However, in the following processes, articles submitted without using our article template, will be left to the usual flow , if the articles are created according to the template we would like to state that the followed  status will be given priority . As of 2019, our journal will start to give DOI.

Our aim is to make our Kent Academy magazine a source of pride for our country in the scientific community, and  within a few years,  to become the focus of  interdisciplinary, multidisciplinary, and transdisciplinary studies of the  world science environment , via taking part of  indexes such as SCI, SSCI, ISI.

The Bleeding Wounds of Our Cities: The Problem of Urban Regeneration and Unbalanced Horizontal Stitching Trends in Metropolitan Areas

As it is known, cities that absorbed the population of the 1960s  rural areas have formed the cities where human masses live in the name of Megapol due to unplanned irregular structures without infrastructure. After the 1990s and especially in the 2000s, both in terms of infrastructure and superstructure, it has been forced to experience both the structure and the mentality revolution in the geography that has been transformed into such a chaos.

The places that have undergone urban change in terms of structure had to live the process of urbanization with a mentality. They learned that ,unstable  buildings would damage first  of all to themselves , If  they  stand, they should be positioned on the right and give way to fast passers (foreseeing that those have a right who want to go faster on the escalator are entitled), not leaving shoes in front of doors in apartment buildings.  Just as the educators did the training by learning new things themselves, our cities became cities learning with their structures and people.

Trend: From Engineering to Architecture, from Vertical to Horizontal

Today, the construction processes of the structures are technically practical and the structures of the automation system have started to be constructed and the engineering dimension of the structure has become known and predictable. The practicality and ease-of-the-step process of this dimension has led to detailed trends from engineering to architecture. Especially in the last 50 years, urban centers have been carrying a vertical upward trend, while yesterday’s suburbs and eaves have been caught in this verticalization wind.

Since the 1950s, suburbs have been subject to distorted construction, and since 2000, urban transformation has become inevitable, especially after the Gölcük and Sakarya earthquakes. Hereby, so to speak , for take advantage of , it has been influenced via uptrend at the city center. In other developing world cities, similar characteristics are observed for such regions and structures.

From the city center to suburban and satellite cities, the Metropolitan Region Renewal continued its upward trend and was under the centrifugal effect of growth as a result of dizzying developments in transportation and communication techniques and technologies.

The vertical tendency in the structures in these skidding areas was replaced by the new manor areas as they were replaced by the center. At this point, metropolitan cities, with the effect of reverse migration, merged with several metropolitan areas and turned into metropolitan areas. In the meantime, the next 100 years will be spent with the development and infrastructure of the mansion areas spread over suburban areas.

Yes, precious readers, again from this day to the future, we have put forward a horizon line although we use hand procedure though.

In the March 2019 issue of our journal, we will focus on Environmental Management and Policies.

In the June 2019 issue, we will also focus on the ZERO WASTE agenda as a detail of the environmental theme. In the hope of meeting the more beautiful and bright tomorrow,my dear.

Okumaya devam et