Etiket arşivi: issue 3

Publisher and Articles (Volume: 13, Issue: 3) | Makale Yazarı ve Makaleler

Publisher and Articles (Volume: 13, Issue: 3) | Makale Yazarı ve Makaleler

INDEX | İÇİNDEKİLER  Pages|Sayfalar
* Index / İçindekiler  I
* Publication Period: 43– Year: 2020 / Editorial Board  II-VII
** Editorial Letter: VIII-IX
* RESEARCH ARTICLE / ARAŞTIRMA MAKALELERİ
1 Çevre Kalitesi ve Mutluluk İlişkisi Ekseninde Yeşil Kentler & Mutlu Ülkeler / Dr.Öğr.Üyesi Seval CÖMERTLER, Doç. Dr. Necmiye CÖMERTLER 387-403
2 Kentsel Kimlik ve İmge Olarak İzmir Basmane-Kadifekale Aksının Dünü Bugünü Yarını / Dr.Öğr.Üyesi. Ayşe KALAYCI ÖNAÇ, Tanay BİRİŞÇİ, Ahenk KARCI DEMİRKOL 404-416
3 Üniversite Öğrencilerinin Rekreasyonel Eğilimlerinin Karşılaştırmalı Analizi: Çankırı Örneği / Dr.Öğr.Üyesi Özgür Burhan TİMUR, Arş. Gör. İbrahim AYTAŞ, Doç. Dr. Umut PEKİN TİMUR 417-430
4 COVID-19 Döneminde Hareketlilik: İstanbul Kent içi Toplu Ulaşım / Dr. Özge ERBAS 431-442
5 Kent Markalaşmasında Mimari ve Gastronomik Unsur Bütünlüğü Analizi: Tarihi Peynirciler Çarşısı ve Van Otlu Peyniri / Dr.Öğr. Üyesi Gülçinay BAŞDOĞAN, Yüksek Lisans Öğr. Berivan TURAN 443-459
6 Site ve Toplu Konut Bahçelerindeki Açık ve Yeşil Alanların İrdelenmesi: Isparta Kent Merkezi Örneği / Doç. Dr. Candan ŞAHİN, Prof. Dr. Mehmet AŞKIN 460-474
7 Peyzaj Alanları Planlamasında SITES Sertifikasyon Sistemi / Dr. Pınar ÖZYILMAZ KÜÇÜKYAĞCI 475-486
8 Eskişehir Kenti Porsuk Çayı Kıyısında Mekânsal Örüntü ve Suyla Kurulan Bağlantının Analizi / Dr.Öğr.Üyesi Gül ŞİMŞEK, Arş. Gör. Ayşe Deniz YEŞİLTEPE 487-512
9 Tekirdağ İli Saray İlçesi Kırsal Yerleşimlerinin Kalkınmasına Yönelik Turizm Öncelikli Stratejilerin Belirlenmesi / Seda TOPÇUOĞLU, Prof. Dr. Tuğba KİPER 513-525
10 Şiddetin Toplumsal Taşıyıcısı Olarak Flört Şiddeti: Ankara Örneği / Burçin KAPLAN 526-538
11 Kentsel Alanlarda Suyun Metabolik Döngüsü: Türkiye Analizi / Dr.Öğr.Üyesi İsmet AKBAŞ 539-555
* REVIEW ARTICLE PAGES
12 Otantik Kültürde Kent Kimliği ve Kültürel Peyzaj İlişkisinin Erzurum İli Örneğinde İrdelenmesi / Sena Nur ANGIN, Doç. Dr. Elif AKPINAR KÜLEKÇİ, Prof. Dr. Hasan YILMAZ

556-569

13 Akıllı Lojistik Faaliyetlerinde Blokzincir Teknolojisi / Prof.Dr. Mahmut TEKİN, Doç. Dr. Derya ÖZTÜRK, İ̇smail BAHAR

570-582

*** Volume 13, Issue 3, Period: 43, Fall 2020 Ful Page 387-582

 

Makale Yazarı ve Makaleler / Publisher and Articles (Volume: 10, Issue: 3)

Makale Yazarı ve Makaleler / Publisher and Articles (Volume: 10, Issue: 3)

İÇİNDEKİLER | INDEX  Sayfalar
* Publication Period: 31 – Year: 2017 / Editorial Board
1 A Few Things About Our Autumn Issue and Future Publications / Güz Sayımız ve Gelecek Yayınlarımıza İlişkin Birkaç konu / Editörden
2 The Place and Dımensıon Of Immıgratıon In Polıtıcal Impact Analysıs: The Case Of Turkey / Siyasal Etki Değerlendirme Analizlerinde Göçün Yeri Ve Boyutu: Türkiye İncelemesi / Prof.Dr. Yakup BULUT, Yrd.Doç.Dr. Soner AKIN 268-285
3 The Role Of The City Councils In The Protection Of Human Rights: An Evaluation On Eskişehir Sample / İnsan Haklarının Korunmasında Kent Konseylerinin Rolü: Eskişehir Örneği Üzerine Bir Değerlendirme Yrd.Doç.Dr. Duru ŞAHYAR AKDEMİR 286-305
4 Urban Projects In Contribution To Biodiversity And Ecosystem Service / Biyolojik Çeşitliliğe ve Ekosistem Hizmetlerine Katkı sağlayan Kentsel Projeler / Dr. Sima POUYA, Sahar POUYA 306-322
5 Classification of Provinces in Turkey According to Educational Services by Fuzzy Flowsort Method / Bulanık Flowsort Yöntemiyle Türkiye’de İllerin Eğitim Hizmetlerine Göre Sınıflandırılması / Arş. Gör Hüseyin Avni ES, Prof. Dr. Coşkun HAMZAÇEBİ, Prof. Dr. Seniye Ümit OKTAY FIRAT 323-337
6 Esotericism, Mu Civilization and Mu Cosmogonic      Diagram / Ezoterizm, Mu Uygarlığı Ve  Mu Kozmogonik Diyagramı / Okan BOYDAŞ 338-350
7 An Evaluation on The Maritime Activities in Ordu Province / Ordu İli Denizcilik Faaliyetleri Üzerine Bir Değerlendirme / Prof.Dr. İsmet BALIK 351-361
8 B.C. Natural and Mechanical Movement of Population in Nakhchivan / MÖ Nahçivanda Nüfusun Doğal Ve Mekanik Hareketi / Shafaq ALİYEVA 362-367
9 The Concept Of “The Structure In Simple Sentences” with Hermann Paul / Hermann Paul’de “Basit Cümlelerde Yapı” KavramıHatice PEKDAŞ 368-380
 10 CASE: In the Context of The Depth of Civilizations, Plastic Digital Destruction / Uygarlıkların Derinliği Kapsamında, Plastik Dijital Yokoluş / Yrd.Doç.Dr. Ahmet FİDAN DURUM