Kategori arşivi: EDİTÖRDEN

Editör ün Tüm Yazılarını Göster

Editor-in Chief: Beyond Smart Cities | Akıllı Kentlerin Ötesi

Beyond Smart Cities

Until yesterday, linear perception is evolving towards holographic view today.

Hello dear readers, authors and editors who supported us during the publication process, and our distinguished referees, whose number exceeds thousands.

Agricultural, industrial, information society and, as I have called it for more than ten years, the cybersapience society, are moving past Toffler’s third wave, passing Industry 4.0 and then moving towards Industry 5.0.

The world, which we have viewed as planar until now, has turned into a micro holographic universe within a quarter of a century. In thought and design, preparations are being made to move horizontal and vertical spaces to toroidal structures, and toroidal structures to the etheric and energy-cyclic dimension through augmented reality. On the other hand, while the average human lifespan is getting longer, social security solutions that try to overcome this reality are on the agenda. As our species, which continues to increase in population, begins to no longer fit into the planet, searches are being made for the optimum demographic scale on an area basis. The population reduction predicted in Guedestone, on the one hand, and technology rapidly advancing towards immortality, on the other hand, puts the people of the world in a dilemma with their environment.

Smart systems introduced in the urban area, combined with artificial intelligence and the rapid development in the storable energy sector, begin to turn upside down everything that was planar and 3rd dimensional from yesterday. The world’s giant automobile companies have already started to launch flying motor vehicles. Within 10 years at most, urban planning, landscaping, transportation planning, etc. The routines of the disciplines are being disrupted and designs made with planar and physical facts and entities are about to be replaced by liquid designs consisting of semi-reality. While all these are destroying yesterday’s realities one by one, the universal process is pushing universal truths.

Our task is to try to keep up with this pace by anticipating new developments as much as possible. The ancient and classical scientific knowledge and thought system will inevitably get its share of this change.

Akıllı Kentlerin Ötesi

Düne kadar düzlemsel algı, bu gün için, holografik bakışa doğru evrilmekte.

Merhaba kıymetli okurlarımız, yazarlarımız ve yayın sürecinde bize destek olan editörlerimiz ve sayıları binleri geçen güzide hakemlerimiz.

Tarım, sanayi, bilgi toplumu ve on yılı aşkındır şahsımın kullandığı tabirle, bilgi ötesi toplumu (cybersapience toplumu), Toffler’in üçüncü dalgasını aşıp, endüstri 4.0’ı da geçerek ardından endüstri 5.0’a doğru yol almakta.

Bugüne kadar düzlemsel baktığımız dünya bir çeyrek yüzyıl içinde holografik yapıda minik bir evrene dönüşüverdi. Düşünce ve tasarımda, yatay ve dikey uzamların, toroidal yapılara, toroidal yapıların artırılmış gerçeklikten geçerek eterik ve enerjidöngüsel boyuta taşınma hazırlıkları yapılmakta. Bir taraftan da ortalama insan ömrü gittikçe uzarken, bu gerçekliğin üstesinden gelebilecek sosyal güvenlik çözümlemeleri gündemde. Sayısal olarak artmaya devam eden türümüzün gezegene sığmamaya başlaması üzerine, alan bazında optimum demografik ölçek arayışları yapılmakta. Guedestone’da öngörülen nüfus azaltımı bir yandan, ölümsüzlüğe doğru hızla yol alan teknoloji diğer taraftan, dünya insanlarını çevresiyle dilemmaya sokmakta.

Kentsel alanda ortaya konulan akıllı sistemler, yapay zekâ ile birleşerek, depolanabilir enerji sektöründeki hızlı gelişme ile bütünleşip düne ait düzlemsel ve 3. Boyuta ait ne varsa ters yüz etmeye başlıyor. Dünyanın dev otomobil firmaları, uçabilen motorlu taşıtları piyasaya sürmeye başladı bile. Çok değil en fazla 10 yıl içinde, kentsel planlama, peyzaj, ulaşım planlaması vb. disiplinlerin ezberleri bozularak düzlemsel ve fiziksel olgu ve varlıklarla yapılan tasarımlar yerini yarı gerçeklikten oluşan, likit tasarımlara bırakmak üzere. Bütün bunlar dünün gerçeklerini bir bir yıkarken, evrensel süreç evrensel gerçekleri zorlamaktadır.

Bizlere düşen, mümkün olduğunca yeni gelişmeleri de öngörerek bu hıza ayak uydurmaya çalışmak. Kadim ve klasik bilimsel bilgi ve düşün sistemi de ister istemez bu değişimden nasibini alacaktır.

In the first issue of 2024

Our 59th publication also marks the turning point of our bimonthly publication process, in which we started publishing 6 issues a year.

This issue of the Urban Academy contains 17 articles about the city from different perspectives. Our 67 referees, who are assigned to evaluate articles suitable for their fields of study from different universities from every region of our country, have made great contributions to the scientific quality of the published articles. We have 10 editors who spend their valuable time at the editorial board meetings where all these efforts are combined, offering ideas to always improve the quality of our journal.

Each article process is carried out to ensure the publication quality of Journal of Urban Academy; With the principle of respect for labor, it is not only author-oriented; We work with an editor, referee and author-friendly approach. We would like to thank all the scientists who contributed to the creation of our issue.

Stay well, with the hope of meeting you with new achievements and good news in each new issue.

Our Social Media Accounts

Our social media accounts of our journal are waiting for your attention. Links to our journal’s social media accounts will be shared with you below. We kindly ask you to support our social media accounts with your likes.

INSTAGRAM: https://www.instagram.com/urban_academy_tr/

LİNKEDİN: https://www.linkedin.com/in/urban-academy-kent-akademisi-9232b3223/

FACEBOOK: https://www.facebook.com/UrbanAcademyJournal

TWITTER: https://twitter.com/kent_akademisi

2024’ün ilk sayısı

59. yayınımız aynı zamanda yılda 6 sayı yayınlamaya başladığımız iki ayda bir yayınlanma sürecimizin dönüm noktası oluyor.

Kent Akademisinin bu sayısında kente dair farklı bakış açılarıyla ele alınmış 17 makale bulunmaktadır. Ülkemizin her yöresinden değişik üniversitelerden çalışma alanlarına uygun makaleleri değerlendirmek için görev alan 67 hakemimiz basılan makalelerin bilimsel niteliğine büyük katkılar sağlamıştır. Tüm bu emeklerin birleştirildiği yayın kurulu toplantılarında değerli vakitlerini dergimizin niteliğini her daim artırmaya yönelik fikirler sunan 10 editörümüz bulunmaktadır.

Kent Akademisi dergimizin yayın kalitesinden ödün vermemek adına her bir makale süreci titizlikle yürütülmekte; emeğe saygı düsturuyla sadece yazar odaklı değil; editör, hakem ve de yazar dostu bir anlayışla çalışılmaktadır. Sayımızın oluşumunda emek veren tüm bilim insanlarına yürekten teşekkür ederiz.

Her yeni sayıda, yeni başarılar ve güzel haberlerle nice gelecek sayılarda buluşmak ümidi ile esen kalınız.

Sosyal Medya Hesaplarımız

Dergimize ait sosyal medya hesaplarımız sizlerin ilgisini beklemektedir. Dergi sosyal medya hesaplarımıza ait linklerimiz aşağıda sıralanmıştır. Sosyal medya hesaplarımızı beğenilerinizle desteklemenizi istirham ederiz.

· INSTAGRAM: https://www.instagram.com/urban_academy_tr/

· LİNKEDİN: https://www.linkedin.com/in/urban-academy-kent-akademisi-9232b3223/

· FACEBOOK: https://www.facebook.com/UrbanAcademyJournal

· TWITTER: https://twitter.com/kent_akademisi

Editorial Letter: Sustainable Development and Urban | Sürdürülebilir Kalkınma ve Kent

Sustainable Development and Urban

To the new century, with a new publishing period!

Dear readers, writers, field editors who supported us during the publication process, and our distinguished referees, whose number exceeds thousands.

While till these days there was always the usual regularity of uncertainties about the future, after the second quarter of the 2000s, the prediction of the future that awaits humankind has never been this difficult from prehistory to today. Because in those times, there were no large-scale macro variables regarding the basic building block of our earth. Additionally, there was no data on exoplanets, the universe, or even (possible) universes. However, during these years and beyond, the existence of these data and the uncertainties of this existence scare us more than ever. On the other hand, the natural and artificial disasters awaiting humanity are getting bigger as the world gets smaller. Extraterrestrial beings, global magnetic disasters, electricity and electronics lost in the techno sphere seem to leave us even more helpless…

For this reason, the uncertainties in urban areas, whose physical and demographic density continues to increase, and the shock effects and aftershocks of possible disasters (magnetic storms, power outages, cyber global attacks) force us to be more resilient regarding the city. For this reason, we would like to devote our upcoming issues to the theme of “sustainable development and the urban”. In fact, within the scope of this theme, we expect these issues to be focused on in the third and / or fourth issue of 2024.

Sürdürülebilir Kalkınma ve Kent

Yeni yüzyıla, yeni yayın periyoduyla!

Merhaba kıymetli okurlarımız, yazarlarımız ve yayın sürecinde bize destek olan alan editörlerimiz ve sayıları binleri geçen güzide hakemlerimiz.

Bugünlere kadar hep geleceğe dair belirsizliklerin olağan düzenliliği söz konusu iken, iki binli yılların ikinci çeyreğinden sonra, insanoğlunu bekleyen geleceğin kestirimi, tarih öncesinden bugüne hiç bu kadar zorlaşmamıştı. Zira o devirlerde yerküremizin temel yapı taşına ilişkin büyük ölçekli makro değişkenler olmuyordu. Ayrıca öte gezegenlere, evrene ve hatta (olası) evrenlere ilişkin bir veri yoktu. Oysaki bu yıllar ve sonrasında bu donelere ilişkin varlık ve bu varlığın belirsizlikleri bizleri şimdiye kadarkinden çok daha fazla ürkütmektedir. Öte yandan, bir de insanlığı bekleyen doğal ve yapay felaketler dünya küçüldükçe daha da büyümekte. Dünya dışı varlıklar, küresel manyetik felaketler, elektrik ve elektronik teknosfer içinde kaybolmuş bizleri çok daha fazla çaresiz bırakacak gibi görülmekte…

İşte bunlardan dolayı, fiziksel ve demografik yoğunluğu artmaya devam eden kentsel alanlardaki belirsizlikler ve olası felaketlerin (manyetik fırtınalar, elektrik kesintisi, siber küresel saldırılar) şok etkisi ve artçı krizleri bizleri kent için daha fazla dirençli olmaya zorlamaktadır. Bu nedenle, önümüzdeki sayılarımızı “sürdürülebilir kalkınma ve kent” temasına ayırmak istiyoruz. Hatta bu tema kapsamında, 2024 yılının üçüncü ve / veya dördüncü sayısında bu konulara ağırlık verilmesini bekliyoruz.

We are together with you in 2024, publishing six issues a year (bimonthly).

We are again together with our 58th publication.

As you know, our publication period until now was four issues per year. First of all, we would like to thank our readers and writers for their trust in our magazine. Our Editorial Board was not indifferent to this favour and, in accordance with its decision dated 05/01/2023 and numbered S:54/2023/1/1, the publication period was changed to six issues per year (every two months) and this change will come into force as of the same date in 2024. We made a decision and shared this decision with you in our announcement’s menu on the same day, 05/01/2023. The day has come and by publishing the first issue of 2024 on January 15, 2024, we will start the new publishing order for 2024 and beyond.

During these processes, the works of our article writers who have been accepted and are waiting for publication due to the huge number of articles will not be postponed to three months later, and the writer whose article has been accepted will have the opportunity to publish at least two months later. In this context, the contraction in the publication period will also be reflected in the evaluation processes, and our evaluation processes will be carried out more quickly. The earliest publication time for an article submitted for publication in our journal has been reduced to two months, if it is uploaded 1.5 months before the regular publication.

Our journal has started to be scanned in EBSCO HOST, Academic Search Ultimate Database, as of the second half of 2023.

This issue of Urban Academy contains 33 articles about the urban / city from different perspectives. In our issue, which brought together the valuable author of the scientific world, 16 section editors from different fields of science carried out the process. Our 176 referees, who are assigned to evaluate articles suitable for their fields of study from different universities from every region of our country, have made great contributions to the scientific quality of the published articles. We have 10 editors who spend their valuable time at the editorial board meetings where all these efforts are combined, offering ideas to always improve the quality of our journal.

Each article process is carried out to ensure the publication quality of Journal of Urban Academy; With the principle of respect for labor, it is not only author-oriented; We work with an editor, referee and author-friendly approach. We would like to thank all the scientists who contributed to the creation of our issue.

Stay well, with the hope of meeting you with new achievements and good news in each new issue.

Our Social Media Accounts

Our social media accounts of our journal are waiting for your attention. Links to our journal’s social media accounts will be shared with you below. We kindly ask you to support our social media accounts with your likes.

INSTAGRAM: https://www.instagram.com/urban_academy_tr/

LİNKEDİN: https://www.linkedin.com/in/urban-academy-kent-akademisi-9232b3223/

FACEBOOK: https://www.facebook.com/UrbanAcademyJournal

TWITTER: https://twitter.com/kent_akademisi

2024 yılında, yılda altı sayı (iki ayda bir) yayınla sizlerleyiz.

58. yayınımızda yine birlikteyiz

Şimdiye kadarki yayın periyodumuz, malumunuz olduğu üzere, yılda dört sayı idi. Öncelikle okurlarımızın ve yazarlarımızın dergimize olan teveccühlerinden dolayı çok çok teşekkür ederiz. Yayın Kurulumuz da bu teveccühe kayıtsız kalmayarak, 05/01/2023 tarih ve S:54/2023/1/1 sayılı kararı gereğince yayın periyodunun yılda altı sayı (iki ayda bir) olacak şekilde değiştirilmesine ve bu değişikliğin 2024 yılının aynı tarihi itibarıyla yürürlüğe konulacağına karar vermiş ve bu kararımızı da aynı gün 05/01/2023 tarihinde duyurular menümüzde sizlerle paylaşmıştık. O gün bu gündür. 2024’ün ilk sayısını 15 Ocak 2024 tarihinde yayınlayarak 2024 ve sonrasının yeni yayın düzenini başlatmış olacağız.

Bu süreçlerde özellikle kabul alıp da makale yoğunluğundan dolayı yayın sırası bekleyen makale yazarlarımızın eserleri üç ay sonrasına ötelenmemiş olacak, makalesi kabul almış yazarlarımız, en azından iki ay sonrası için fırsat bulmuş olacaktır. Bu bağlamda, yayın periyodundaki daralma, değerlendirme süreçlerine de yansıyacak ve bu süreçler daha seri şekilde yürütülecektir. Dergimizde yayın için gönderilen bir makalenin, olağan yayından 1,5 ay önce yüklenmesi şartıyla en erken yayınlanma süresi iki aya inmiş bulunmaktadır.

Dergimiz 2023 ikinci yarısından itibaren, EBSCO HOST, Academic Search Ultimate Veri tabanında taranmaya başlamıştır.

Kent Akademisinin bu sayısında kente dair farklı bakış açılarıyla ele alınmış 33 makale bulunmaktadır. Bilim dünyasının kıymetli yazarlarının bir araya getirildiği sayımızda, yine farklı bilim alanlarından 16 alan editörü süreç yürütmüştür. Ülkemizin her yöresinden değişik üniversitelerden çalışma alanlarına uygun makaleleri değerlendirmek için görev alan 176 hakemimiz basılan makalelerin bilimsel niteliğine büyük katkılar sağlamıştır. Tüm bu emeklerin birleştirildiği yayın kurulu toplantılarında değerli vakitlerini dergimizin niteliğini her daim artırmaya yönelik fikirler sunan 10 editörümüz bulunmaktadır.

Kent Akademisi dergimizin yayın kalitesinden ödün vermemek adına her bir makale süreci titizlikle yürütülmekte; emeğe saygı düsturuyla sadece yazar odaklı değil; editör, hakem ve de yazar dostu bir anlayışla çalışılmaktadır. Sayımızın oluşumunda emek veren tüm bilim insanlarına yürekten teşekkür ederiz.

Her yeni sayıda, yeni başarılar ve güzel haberlerle nice gelecek sayılarda buluşmak ümidi ile esen kalınız.

 

 

 

 

 

 

 

Sosyal Medya Hesaplarımız

Dergimize ait sosyal medya hesaplarımız sizlerin ilgisini beklemektedir. Dergi sosyal medya hesaplarımıza ait linklerimiz aşağıda sıralanmıştır. Sosyal medya hesaplarımızı beğenilerinizle desteklemenizi istirham ederiz.

· INSTAGRAM: https://www.instagram.com/urban_academy_tr/

· LİNKEDİN: https://www.linkedin.com/in/urban-academy-kent-akademisi-9232b3223/

· FACEBOOK: https://www.facebook.com/UrbanAcademyJournal

· TWITTER: https://twitter.com/kent_akademisi

Türkiye Cumhuriyeti’nin Kuruluşunun 100. Yılı Özel Sayısı Yayınlanmıştır.

Volume: 16 Issue: Türkiye Cumhuriyetinin 100. Yılı Özel Sayısı | Special Issue for the 100th Anniversary of the Republic of Türkiye, 10/29/23

YEAR: 2023

All Articles

Editörlerimizden Prof.Dr. Filiz TAVŞAN’ın Babası Aramızdan Ayrıldı

TAZİYE
ICAM Network Yönetim Kurulu üyesi ve Yayın Grubumuz editörlerinden, Karadeniz Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi, Prof.Dr. Filiz TAVŞAN‘ın babası ebediyete göç etmiştir.
Hocamıza ve kederli ailesine KENT AKADEMİSİ ailesi olarak sabır ve baş sağlığı diliyoruz.
YAYIN KURULU adına
Dr. Ahmet FİDAN

Güz 2023 Sayımız (Cilt 16 Sayı 3) Yayınlandı | Our New Fall Issue Has Been Published (Volume 16, Issue 3)

Dergimizin 16/3 Güz Sayısı (Volume 16, Issue 3, Fall) yayınlanmıştır. Bu sayıda ve her sayıda, Yayın Kurulumuzun güzide üyelerine ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Her onbeş günde bir her sayı için gece yarılarına kadar süren en az on rutin toplantımız olmaktadır. Yayın kurulumuzu (yayın ailemizi) ayakta alkışlıyorum. Ve siz değerli alan editörlerimize de çok teşekkür ediyorum. Kent Akademisi olarak 2024 yılında İKİ AYDA BİR YAYINLANARAK çok daha etkin hizmet vermeye devam edeceğiz. Bu açıklamada özellikle her konuda her zaman bize destek olan Dr.Öğr.Üyesi Buse AÇIK ETİKE’ye de özel teşekkür ediyorum. (Dünkü yazımda adını unuttuğum için başka kendimi nasıl affettirebilirim bilemiyorum.) Bu sayıda Dergimizi sinerjisiyle ve sahiplenmesiyle Prof.Dr. Serap İNCAZ hocamın da herkesten daha çok emeği geçmiştir. Serap hocama da ayrıca teşekkür ediyorum. Tüm ekibi sinerjisi ile teşkilatlandıran bir adara tutan motivasyon kaynağımız Dr.Öğr. Üyesi Pelin KARAÇAR’ı da unutmamak gerek. Ve kıymetli yazarlarımız ve okurlarımıza gıyabında sizlerin nezdinde teveccühlerinden dolayı çok çok teşekkür ediyoruz. Emeğimiz emeğinizdir. Hep birlikte nice başarılara.

Son bir ayın en etkin çalışan alan editörlerinden, Doç.Dr. Nermin Merve YALÇINKAYA’yı  ve Doç.Dr. Yasemin HAYTA’YI kutluyorum. Bütün idari işleri ve yoğunluklarına rağmen son derece azim ve özveriyle çalışan, Doç.Dr. Burçin HENDEN ŞOLT’u ve Doç.Dr. Şen YÜKSEL hocalarımı ayrıca kutluyorum. Dergimizin sayfa sekreteri Nilay YAZICI’nın istikrarlı ve temiz çalışmalarını, Mizanpaj Editörümüz, Tekşah YEREBASMAZ’ın hızlı ve düzgün çalışmasını TEBRİK ediyorum. Bu tebrikasyondan sonra, güzide tüm yayın masasına, yayın kurulu üyelerimize, siz değerli alan editörlerimiz ve hakemlerimize çok çok teşekkür ediyorum.

Yayın Kurulumuzun S:54/2023/1/1 sayılı kararı gereğince, Dergimiz, 2024 yılından itibaren İKİ AYDA BİR yayınlanacaktır. Bu karamız, aynı gün yazar ve okurlarımıza duyurulmuştu. Dergimizin 2024’ten sonra iki ayda bir yayınlanacak olması hem yayın masası için bir kolaylık, hem de akademik mecradaki taleplerin karşılanabilmesi için çok isabetli olacaktır.

Sizlerden istirhamımız, dergimizin sosyal medya hesaplarını beğenmeniz ve takip etmenizdir. Sosyal medya hesaplarımızın linki aşağıdadır.

Dergimize ait sosyal medya hesaplarımız sizlerin ilgisini beklemektedir. Dergi sosyal medya hesaplarımıza ait linklerimiz aşağıda sıralanmıştır. Sosyal medya hesaplarımızı beğenilerinizle desteklemenizi istirham ederiz.

TWITTER: https://twitter.com/kent_akademisi

Saygılarımızla.

______________

By the decision of our Editorial Board dated S:54/2023/1/1 and numbered S:54/2023/1/1 our Journal will be published BIMONTHLY starting from 2024. This decision was announced to our author and readers on the same day. The fact that our journal will be published every two months after 2024 will be both a convenience for the BOARD and a very appropriate way to meet the demands of the academic environment. We present it for your information.

Kent Akademisi Portal ve Dergi Sayfası Olarak Yayına Devam Edecek

Merhaba Değerli Kent Akademisi okurlarımız ve takipçilerimiz;

ICAM Network Yayın Grubumuza bağlı dergimiz Kent Akademisi bundan sonra dergi sayfamız, ULAKBİM kapsamında Dergi Park’taki adresimizden yayınlanmaya devam edecektir. kentakademisi.com adresimiz PORTAL olarak TÜRKÇE yayınlanmaya devam edecektir. Dergimize ait bu yapılanma, Web of Science  (WOS ) Elsevier / SCOPUS ve Clarivate dizinlerine müracaatımızdaki talep ve düzenlemeler kapsamındadır. Dizinlerin süreç yürütümünün yapıldığı adresi temel aldıklarından dolayı, asıl adresimiz olan www.kentakademisi.com dergi formatında değil portal formatında yayınını sürdürecektir.

Dergi adresimiz:

https://dergipark.org.tr/en/pub/kent

KENT AKADEMİSİ PORTALİ olarak hangi içerikler yer alacaktır.

  1. Kent Akademisi Dergisi’nin yayın ve soysal faaliyetleri
  2. Yayın grubumuza ait yayın ve sosyal faaliyetler
  3. Kongre organizasyonları
  4. Proje ve Paydaş bilimsel çalışmalar
  5. Kent Akademisinin kendi eğitim faaliyetleri
  6. OJOP ve ICAM NETWORK kapsamındaki eğitim faaliyetleri

ICAM Network Bilimsel Yayın Grubu Dergilerinden JENAS’ın Yaz Sayısı Yayınlandı

JENAS yeni sayısında, Satın Alınan Felaketleri kapak konusu olarak işledi.

Dergi Başeditörü Dr. Ahmet FİDAN’ın konuya ilişkin editör yazısı aşağıdadır:

Purchased Disasters!

Hello dear readers.

It is a great misfortune for our species and our blue planet Earth, that human beings have almost bought the disasters that will come upon them. It is another unfortunate situation that some of the environmental activists serve the actors who pollute the environment, some of them are far from sincerity, and some of them are now in the learned helplessness syndrome. Unfortunately, these misfortunes are caused by earthquakes, epidemics, floods, droughts, etc. It is another sad situation that even being in other disasters cannot teach / do not give enough lessons to the entire humanity of the world. The gradual increase in carbon footprint is the most obvious result of this. Okumaya devam et

Buildings, Regulations and Violations…

16. Cilt 2. Sayı, Editör Mektubu

Binalar, Kurallar ve İhlaller…

Önce zihniyetten başlamak lazım derler çoğu konuşmalarda. Sanki zihniyetten başlamak bir parmak şıklatması kadar kolay ve hızlıymış gibi, öylesine rahatça söyleyiverirler bir nefeste.

Evet belki kısaca bunu sıralayabiliriz bu vesile ile, halkımızın uygarlığa dair bilinç yenilenmesini oluşturabilmesi adına. Okumaya devam et