Kategori arşivi: Sima POUYA (Mim.Dr.)

Biyolojik Çeşitliliğe ve Ekosistem Hizmetlerine Katkı Sağlayan Kentsel Projeler

Biyolojik Çeşitliliğe ve

Ekosistem Hizmetlerine Katkı Sağlayan Kentsel Projeler

Sahar POUYA1

Pouya@itu.edu.tr

Dr. Sima POUYA2

Karadeniz Teknik Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı ABD

sima_pouya2002@yahoo.com

 

ÖZ:

Kentsel alanlar, kent nüfusundan daha hızlı genişmektedir.  Bu kentsel genişleme, doğal kaynakları büyük oranda etkilemekte ve başlıca tarım arazilerini tüketmektedir, dolaysıla emisyonları, ekosistemleri ve biyoçeşitliliği olumsuz yönde etkilemektedir. Ancak, şehircilerin çabaları ve peyzaj projeleri, savunmasız ekosistemlerin ve biyolojik çeşitliliğin koruması ve yönetmesi için önemli bir rol oynayabilir. Kent parkları, medyan yeşil şeritleri ve ağaç dikme çalışmaları, kent sakinlerine daha huzurlu ortamlar sunup ve yaban hayatı için bir sığınak sağlayabilir. Son yıllarda, bireysel şehirler, ekosistem kaynakların yönetiminde ve biyoçeşitliliğin geliştirmesinde, bölgesel ve hatta küresel ölçekte artan bir sorumluluk almaya başlamışlardır. Bu makalenin amacı, ekosistem yönetimine katkıda bulunabilir ve biyolojik çeşitliliğini geliştirebilir kentsel projelere ait bazı tekniklerin açıklanmasıdır. Bu araştırmada, dünya çapında, gerçekleştirilmiş olan modern projelerinin, özelliklerini ve stratejilerini belirlemeye çalışılarak, işlevleri ile meseleyi nasıl ele aldığını ortaya koymuştur. Örnekler hakkında verileri elde etmek için masa araştırması yanı ikincil veriler olarak, internet, kütüphane, devlet kurumları ve belediyeler tarafından yayınlanan raporlardan yararlanmıştır. Sonunda, ekosistem hizmetlerine ve biyolojik çeşitliliğe katkı sağlamak ve iyileştirmek için bazı kritik kentsel yaklaşımları özetlenmıştır; Kentleri çevreleyen sulak alanların korunması veya iyileştirilmesi; ormanı, yerli yeşil alanları ve uzak ekosistemin koruması, Kentsel tarım ve çatı bahçeciliğin yapılması; yerli bitki yetiştirilmesi; Çevrenin eğitilmesi; parçalanmış ekosistemleri birbirine bağlanması; Atık yönetimi ile kirliliğin azaltılması gibi. Bu çalışmanın sonuçları, planlamacılar, tasarımcılar ve peyzaj yöneticileri için şehir ve şehir dışı yönetim, tasarım ve planlama stratejileri konusunda yararlı olabilir.

Anahtar Kelimeler: Kentin katkısı, Biyolojik çeşitlilik, Ekosistem hizmetleri, Peyzaj projeleri, Kentler

Urban Projects In Contribution To Biodiversity And Ecosystem Service Okumaya devam et

Mega Kentlerde İyileştirme Bahçeleri; Tahran Örneği

Healing Gardens In The Mega Cities;

Example Of Tehran 

Sima POUYA1

1Peyzaj Mimarı (Dr.) Karadeniz Teknik Üniversitesi, Orman Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümü

sima_pouya2002@yahoo.com

1SimaPOUYA 1984 yılında İran’da doğdu. 2006 senesinde Tebriz Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı bölümden mezun oldu. 2012 senesinde K.T.Ü Fen Bilimleri Enstitüsü Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı’ndan yüksek lisans ve 2016 Kasım ayında aynı okuldan doktora öğrenimini tamamladı.

Bu çalışmanın amacı, Tahran’daki binaların çatısında iyileştirici bahçeler oluşturmak için gerekli olan bazı faktörlerin ve kriterlerin belirlenmesidir. Bu doğrultuda, çatı bahçeleri ve iyileştirme bahçelerinin entegrasyonu analiz edilip değerlendirilmiştir. Bu çalışma sonucunda, Tahran gibi mega kentlerde, bu tür alanların tasarlanması ileriye dönük bir adım olabilir. Bu alanlar, şehir ve bölge planlamacıları ve peyzaj mimarları için çatı alanlarında iyileştirme bahçelerinin oluşturulmasına yönelik planlama ve tasarım özellikleri sunarak, bir yol gösterici olabilir.

Abstract

Studies showed about healing gardens have confirmed obligation and specific place of these gardens not only in hospitals and health centers, but in urban spaces for various ages of citizens. Research in urban settings indicates that residents of urban settings with more vegetation have higher social contact too. With growing population and building structures especially in Tehran (capital city of Iran), it is less likely to designate open and suitable place for to create the healing gardens. In most cases, as the gardens are designed far from the city centers, the availability and utilization of the healing gardens are limited specially for elderly people and children.  One of the fastest growing tendency in Tehran is the designs of green roofs, or roof gardens, to create peaceful places on otherwise barren rooftop places. Landscape designers used to create the roof of building in order to decrease the lack of green spaces in Tehran. In this research, with regard to benefits and advantages roof garden and healing garden, the integration of these two garden in the rooftop buildings, can contribute to the health problems of the residents as well as providing ecological profits and ecosystem services. The goal of this article is to provide some factors and criteria which are essential to create healing gardens in the roof of the buildings in Tehran. To do so, roof gardens and their integration with healing gardens are analyzed and evaluated. The result of this article can be an initiative step for creating these kinds of spaces in the mega cities such as Tehran. Appropriate characteristics of these spaces planning and designing can be a valuable guide for landscape and urban planners to create roof healing gardens.

Key words:  Healing gardens, Roof gardens, Planning, Landscape Architect, Tehran

Makalenin Devamı İçin TIKLAYINIZ!