Eyl 15 2017

İnsan Haklarının Korunmasında Kent Konseylerinin Rolü: Eskişehir Örneği Üzerine Bir Değerlendirme

Published by at 00:07 under Duygu ŞAHYAR AKDEMİR (Yrd.Doç.Dr.)

yazdır / print

İnsan Haklarının Korunmasında

Kent Konseylerinin Rolü:

Eskişehir Örneği Üzerine Bir Değerlendirme

 

Yrd.Doç.Dr. Duru ŞAHYAR AKDEMİR

Anadolu Üniversitesi, İktisat Fakültesi

dsakdemir@anadolu.edu.tr

ÖZ:

Kamunun yönetiminde gözetilmesi gereken en temel husus her bir yurttaşa “temel haklarla ilgili ihtiyaçlarını eşitçe karşılama olanağı” sağlanmasıdır. Klasik yönetim anlayışının hâkim olduğu sistemlerde kişiler yönetime aktif olarak katılamamakta, temsil edilememekte, haklarıyla ilgili konularda yeterli bilgiye erişememektedir. Böylece insan haklarının özü gerçekleşememekte ve insan haklarının korunması engellenmektedir. Bu durum da demokrasilerde ve yönetimde yeni arayışlara yol açmaktadır. Yönetişim anlayışı ise “vatandaşların ve grupların çıkarlarını ifade ettikleri, haklarını ve ödevlerini gerçekleştirebildikleri ve farklılıklara aracılık eden” “mekanizmalar, süreçler, ilişkiler ve kurumlar” olarak klasik yönetim anlayışına güçlü bir alternatif olmaktadır. Kent konseyleri de yönetişim kapsamında hayata geçirilmiş olan mekanizmalardır.  Bu durumda kent konseylerin insan haklarının geliştirilmesine ve korunmasına katkı sağlamalarını beklemek yanlış olmayacaktır.

Çalışmanın amacı,  yönetişim ve insan hakları arasındaki bağa dikkat çekerek kent konseylerinin işlevlerini insan hakları yaklaşımı ile ele almak ve bu kapsamda Eskişehir’de yer alan kent konseyleri örnekleri üzerinden değerlendirmelerde bulunmaktır.[1]

 

Anahtar Kelimeler: İnsan Hakları, Kamu Yönetimi, Yönetişim, Gündem 21, Kent Konseyleri, Eskişehir

The Role Of The City Councils In The Protection Of Human Rights: An Evaluation On Eskişehir Sample

 

Abstract

Public administration should ensure that citizens have equal access to the rights of all. In classical public administration, people cannot actively participate in decision-making, cannot be represented and cannot access sufficient information about their rights. So that human rights are not protected. This leads to new quests in democracy and public administration. Governance can be described as “complex mechanisms, processes, relationships and institutions through which citizens and groups articulate their interests, exercise their rights and obligations and mediate their differences”. City councils are governance mechanisms. In this case, councils need to contribute to the development and protection of human rights.

The purpose of this article is to take attention to the link between governance and human rights, to deal with the functions of the city councils with human rights approach and to evaluate city councils in Eskişehir city.

 

Key Words: Human Rights, Public Administration, Governance, Agenda 21, City Councils, Eskişehir.

[1] Giriş bölümünde tırnak içinde yer alan ifadeler:

(5) ve (27)

Makalenin Devamı İçin TIKLAYINIZ!

No responses yet

Trackback URI | Comments RSS

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.