Kategori arşivi: Duygu ŞAHYAR AKDEMİR (Yrd.Doç.Dr.)

İnsan Haklarının Korunmasında Kent Konseylerinin Rolü: Eskişehir Örneği Üzerine Bir Değerlendirme

İnsan Haklarının Korunmasında

Kent Konseylerinin Rolü:

Eskişehir Örneği Üzerine Bir Değerlendirme

 

Yrd.Doç.Dr. Duru ŞAHYAR AKDEMİR

Anadolu Üniversitesi, İktisat Fakültesi

dsakdemir@anadolu.edu.tr

ÖZ:

Kamunun yönetiminde gözetilmesi gereken en temel husus her bir yurttaşa “temel haklarla ilgili ihtiyaçlarını eşitçe karşılama olanağı” sağlanmasıdır. Klasik yönetim anlayışının hâkim olduğu sistemlerde kişiler yönetime aktif olarak katılamamakta, temsil edilememekte, haklarıyla ilgili konularda yeterli bilgiye erişememektedir. Böylece insan haklarının özü gerçekleşememekte ve insan haklarının korunması engellenmektedir. Bu durum da demokrasilerde ve yönetimde yeni arayışlara yol açmaktadır. Yönetişim anlayışı ise “vatandaşların ve grupların çıkarlarını ifade ettikleri, haklarını ve ödevlerini gerçekleştirebildikleri ve farklılıklara aracılık eden” “mekanizmalar, süreçler, ilişkiler ve kurumlar” olarak klasik yönetim anlayışına güçlü bir alternatif olmaktadır. Kent konseyleri de yönetişim kapsamında hayata geçirilmiş olan mekanizmalardır.  Bu durumda kent konseylerin insan haklarının geliştirilmesine ve korunmasına katkı sağlamalarını beklemek yanlış olmayacaktır.

Çalışmanın amacı,  yönetişim ve insan hakları arasındaki bağa dikkat çekerek kent konseylerinin işlevlerini insan hakları yaklaşımı ile ele almak ve bu kapsamda Eskişehir’de yer alan kent konseyleri örnekleri üzerinden değerlendirmelerde bulunmaktır.[1]

 

Anahtar Kelimeler: İnsan Hakları, Kamu Yönetimi, Yönetişim, Gündem 21, Kent Konseyleri, Eskişehir

The Role Of The City Councils In The Protection Of Human Rights: An Evaluation On Eskişehir Sample

  Okumaya devam et