Eyl 15 2017

Siyasal Etki Değerlendirme Analizlerinde Göçün Yeri ve Boyutu: Türkiye İncelemesi

yazdır / print
Siyasal Etki Değerlendirme Analizlerinde

Göçün Yeri ve Boyutu: Türkiye İncelemesi

 

Prof.Dr. Yakup BULUT[1]

Mustafa Kemal Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü

ybulut@mku.edu.tr

Yrd.Doç.Dr. Soner AKIN[2]

Mustafa Kemal Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü

sakin77@gmail.com

ÖZ:

Göç politikaları ve bunların etkilerinin analiz edilmesi, değerlendirmesi gereken en önemli konulardan biri haline gelmiştir. Özellikle Suriyeli göçmenlerin ve sığınmacıların durumu dikkate alındığında, oluşturulan göç yönetimi ve buna ilişkin politikaların etkinlik düzeyinin ölçülmesi için metodolojik yaklaşımlara ihtiyaç duyulmaktadır. Etki değerlendirme analizleri, gerçekleştirilmesi planlanan projelerin olumlu ve olumsuz etkilerinin belirlenmesi ve var ise olumsuz etkilerin önlenmesi için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesinde kullanılan bir yönetim metodudur. Risk düzeyinin asgari düzeye çekilmesi için, yapılması gereken çalışmaların olup olmadığını tayin etmede kullanılan başlıca kamu politikası planlama metotlarından da biridir. Seçilen yerleri ve teknoloji alternatiflerini belirlemek ve değerlendirmek; projelerin uygulanmasını izlemek ve kontrol etmek amaçlı etütlerde de etki değerlendirme yöntemlerine başvurulabilmektedir. Planlanan projenin veya politika adımının ilk olarak çevresel görünümü, faktör temelli etki değerlendirmesi için tespit edilmesi gereken ilk konudur. Ülkemizde etki değerlendirme prosedürü bireysel başvuruyla başlayan ve ilgili makamın verdiği kararla biten süreci ifade etmektedir. Bu etki değerlendirmesi, kamu sektörü için de önemli bir alternatif haline getirilebilir. Özellikle “Siyasal Etki Değerlendirmeleri” ve ilgili analizler, kamu politikasının ekonomik, sosyal ve çevresel etkilerinin değerlendirilmesinde önemli olabilir ki, bu bağlamda halkın çoğunluğu tarafından yasal olarak uygulanan resmi prosedürlerin takibi de ortaya konabilir. Bu analizler, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü, Avrupa Komisyonu ve Amerika Birleşik Devletleri gibi kimi ulus ve ulus üstü yapılanmalarında, kendi uygulamalarına ilişkin görülen politika oluşturma sürecine dahil edilen bir yaklaşım haline gelmiştir. Etki gören düzey bağlamında değerlendirildiğinde; önemli siyasal etki değerlendirme türlerinden bahsedilebilir. Küresel düzey, politik düzey, stratejik düzey ve proje düzeyi bunlardan bazılarıdır. Bu çalışmada da göçün yeri ve boyutu ile ilgili “Siyasi Etki Değerlendirmesi” yapılmaktadır. Göç gibi sosyal etki sahibi olaylara ve diğer sosyal etki değerlendirmelere siyasal etki değerlendirme analizi açısından bakılmaktadır. Bu bağlamda Türkiye’de siyasi etki değerlendirme mekanizması ve uluslararası uygulamalar, göçün kapsamına göre incelenecek ve siyasi etki analizinin göçün etki düzeyi için en uygun model olup olmadığı ve özellikle Türkiye için hukuki prosedür ve diğer değerlendirme prosedürünün geliştirilmesi için öneriler yapılacaktır.

Anahtar Kelimeler: Siyasal Etki Değerlendirmesi Yöntemi, Etki analizlerinde göç, Sosyal Etki Analizi, Göçmen.

The Place and Dımensıon Of Immıgratıon In Polıtıcal Impact Analysıs: The Case Of Turkey

ABSTRACT

The analysis of migration policies and their effects has become one of the most important issues to be assessed. Especially the situation of Syrian immigrants and asylum seekers should be taken into consideration. There is a need for methodological approaches to measure the level of efficacy of policies and migration management. Impact assessment analyzes are used to determine the positive and negative effects of the projects planned to be realized. Is a management method used to determine the precautions to be taken to prevent adverse effects. It is necessary for the level of risk to be minimized. Is also one of the main public policy planning methods used to determine if there are any work to be done. It is important to identify selected locations and technology alternatives. Evaluating them is effective in surveys aimed at monitoring and controlling the implementation of the projects. Impact assessment methods can be applied in almost every case. It is used primarily for the environmental view of the planned project or policy step. The first thing that should be determined for the factor-based impact assessment. The impact assessment procedure in our country refers to the process starting with individual application and ending with the decision of the relevant authority. The process of availability is focused. However, this type of impact assessment can also be an important alternative for the public sector. The opposite, the “Political Impact Assessments” and related analyzes may be important in assessing the economic, social and environmental impacts of public policy. The result is focused. In this context, a follow-up of official procedures legally applied by the majority of the population. These analyzes are supported by the Organization for Economic Co-operation and Development, the European Commission and the United States of America. Has become an approach incorporated into the policy-making process for its own applications. It can be evaluated in terms of level of influence. Today there can be mentioned important types of political impact assessment. Global level, political level, strategic level and project level are some of them. In this study, “Political Impact Assessment” is made about the place and size of migration. Social impacts such as migration and other social impact assessments are examined in terms of political impact assessment analysis. In this context, the mechanism of political impact assessment in Turkey and international practices can be considered. Examination can be made according to the scope of migration. It can be considered whether the political impact analysis is the most appropriate model for the level of immigration impact. Suggestions can be made especially for the development of legal procedure and other evaluation procedure for Turkey.

Keywords: Political Impact Assessment Method, Migration in Impact Analysis, Social Impact Analysis, Migrant.

[1]Mustafa Kemal Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü, ybulut@mku.edu.tr

[2]Mustafa Kemal Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü, sakin77@gmail.com

Makalenin devamı için TIKLAYINIZ!

No responses yet

Trackback URI | Comments RSS

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.