Kategori arşivi: Yakup BULUT (Prof.Dr.)

Siyasal Etki Değerlendirme Analizlerinde Göçün Yeri ve Boyutu: Türkiye İncelemesi

Siyasal Etki Değerlendirme Analizlerinde

Göçün Yeri ve Boyutu: Türkiye İncelemesi

 

Prof.Dr. Yakup BULUT[1]

Mustafa Kemal Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü

ybulut@mku.edu.tr

Yrd.Doç.Dr. Soner AKIN[2]

Mustafa Kemal Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü

sakin77@gmail.com

ÖZ:

Göç politikaları ve bunların etkilerinin analiz edilmesi, değerlendirmesi gereken en önemli konulardan biri haline gelmiştir. Özellikle Suriyeli göçmenlerin ve sığınmacıların durumu dikkate alındığında, oluşturulan göç yönetimi ve buna ilişkin politikaların etkinlik düzeyinin ölçülmesi için metodolojik yaklaşımlara ihtiyaç duyulmaktadır. Etki değerlendirme analizleri, gerçekleştirilmesi planlanan projelerin olumlu ve olumsuz etkilerinin belirlenmesi ve var ise olumsuz etkilerin önlenmesi için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesinde kullanılan bir yönetim metodudur. Risk düzeyinin asgari düzeye çekilmesi için, yapılması gereken çalışmaların olup olmadığını tayin etmede kullanılan başlıca kamu politikası planlama metotlarından da biridir. Seçilen yerleri ve teknoloji alternatiflerini belirlemek ve değerlendirmek; projelerin uygulanmasını izlemek ve kontrol etmek amaçlı etütlerde de etki değerlendirme yöntemlerine başvurulabilmektedir. Planlanan projenin veya politika adımının ilk olarak çevresel görünümü, faktör temelli etki değerlendirmesi için tespit edilmesi gereken ilk konudur. Ülkemizde etki değerlendirme prosedürü bireysel başvuruyla başlayan ve ilgili makamın verdiği kararla biten süreci ifade etmektedir. Bu etki değerlendirmesi, kamu sektörü için de önemli bir alternatif haline getirilebilir. Özellikle “Siyasal Etki Değerlendirmeleri” ve ilgili analizler, kamu politikasının ekonomik, sosyal ve çevresel etkilerinin değerlendirilmesinde önemli olabilir ki, bu bağlamda halkın çoğunluğu tarafından yasal olarak uygulanan resmi prosedürlerin takibi de ortaya konabilir. Bu analizler, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü, Avrupa Komisyonu ve Amerika Birleşik Devletleri gibi kimi ulus ve ulus üstü yapılanmalarında, kendi uygulamalarına ilişkin görülen politika oluşturma sürecine dahil edilen bir yaklaşım haline gelmiştir. Etki gören düzey bağlamında değerlendirildiğinde; önemli siyasal etki değerlendirme türlerinden bahsedilebilir. Küresel düzey, politik düzey, stratejik düzey ve proje düzeyi bunlardan bazılarıdır. Bu çalışmada da göçün yeri ve boyutu ile ilgili “Siyasi Etki Değerlendirmesi” yapılmaktadır. Göç gibi sosyal etki sahibi olaylara ve diğer sosyal etki değerlendirmelere siyasal etki değerlendirme analizi açısından bakılmaktadır. Bu bağlamda Türkiye’de siyasi etki değerlendirme mekanizması ve uluslararası uygulamalar, göçün kapsamına göre incelenecek ve siyasi etki analizinin göçün etki düzeyi için en uygun model olup olmadığı ve özellikle Türkiye için hukuki prosedür ve diğer değerlendirme prosedürünün geliştirilmesi için öneriler yapılacaktır.

Anahtar Kelimeler: Siyasal Etki Değerlendirmesi Yöntemi, Etki analizlerinde göç, Sosyal Etki Analizi, Göçmen. Okumaya devam et

Hatay’da (Antakya) Kent ve Çevre Sorunlarının Nasıl Algılandığına İlişkin Bir İnceleme

Prof. Dr. Yakup BULUT[1]

Zeliha KARACA[2]

 

ÖZET

Sağlıklı bir çevrede yaşama arzusu insanların en tabi hakkı ve talebi olduğu gibi sağlıksız ve kirletilmiş bir çevrenin esas sorumlusu da yine insandır. İnsanların kendi yaşam alanlarını koruması veya bu alanları yaşanmaz hale getirmesi onların tutum ve davranışlarıyla yakından ilgilidir. Zaman zaman dile getirilen en önemli etkenlerden bazıları ise kültürel yapılar, gündelik alışkanlıklar,  çevre duyarlılığı konusunda yetersiz eğitimlerdir ki, bunlar da çevre sorunlarının algılanmasında tutum ve davranışları besleyen etmenlerdir. İşte Hatay özelinde yapılan bu çalışma, tüm Hatay’ı kapsamamakla beraber merkez ilçe konumunda olan Antakya’da kent ve çevre sorunlarına nasıl bakıldığını ortaya koymayı amaçlamaktadır. Bu bağlamda çevre il müdürlüğü ile Antakya Belediyesi meclis üyelerinden bazıları[3] ile yapılan mülakattan elde edilen verilerin bir analizi yapılmaktadır. Çalışmada özellikle kentte yaşanan kent ve çevre sorunlarının neler olduğu, çevre duyarlılığı, planlı kent, gecekondu, halkın duyarlılığı, mültecilerin etkisi gibi konuların kent ve çevre sorunları açısından bir değerlendirilmesi yapılmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Hatay, hatayda çevre, çevre sorunlar, çevresel algi, kent ve çevre,

[1] Mustafa Kemal Üniversitesi İİBF, Kamu Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi, yakupbulut@hotmail.com

[2] Yüksek Lisans Öğrencisi, zelihakaraca77@hotmail.com

[3] Bu meclis üyeleri uzun zamandır Antakya’da meclis üyeliği yapmış ve genel olarak kent ve çevre sorunları konusunda deneyim ve tecrübe sahibi olan kişilerdir. Okumaya devam et