Yazar arşivleri: EDİTÖR

Makale Yazarı ve Makaleler / Publisher and Articles

Makale Yazarı ve Makaleler / Publisher and Articles

İÇİNDEKİLER:

 1. Kent Akademisi, 2017 Yılında Makale Yayın Tekniğini Değiştiriyor. / Editörden
 2. Üniversite Sanayi İşbirliğinde Trimester UygulamalarıProf. Dr. Mehmet TEKİN, Doç. Dr.Suat SARIDEMİR
 3. Hukukî Güvence Sağlanmış Kırgız-Türk Ekonomisi ve Uygulamasına Yeni Yaklaşımlar / Prof.Dr. Bilal UÇAR
 4. Suriyeli Sığınmacılara Yapılan Ekonomik ve Sosyal Yardımlar:  Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Örneği / Doç. Dr. Sadettin PAKSOY

Kent Akademisi, 2017 Yılında Makale Yayın Tekniğini Değiştiriyor!

Değerli okurlarımız;

Bilim camiası için, “Yayınlanmamış bilimsel çalışma, tamamlanmış sayılmaz” ilkesi her daim en can alıcı ilkelerden biridir. Yayınlar, sadece araştırmanın diğer bilim insanlarıyla paylaşımı ve akademik ortamda oluşan sinerjiyi amaçlamaz, aynı zamanda her yayınlanan bilimsel çalışma veya tez, ispatlansın ispatlanmasın, diğer bilim insanları ve dünya kültürü için bir delil veya belge oluşturmayı da sağlamış olurlar. Bu noktada, ister kağıt bası olsun, ister dijital kayıt olsun, bunların arşivlenmiş hali, bilimin sürekliliğinin vazgeçilmez olgusudur.

2017 itibarıyla sizlere çok daha kaliteli, güvenilir ve hızlı hizmet verebilmemiz için dergimiz bir dizi yenilikleri uygulamaya koyacaktır.

 • Dergimiz, yayın ilkesi olarak genel anlamda sosyal bilimlerden makale kabul etsek te, kent yönetimi ve kültürü özelinde, İktisadi ve İdari Bilimler alanında, Mimari çevre vb. multidisipliner alanlarda makaleleri tercih edecektir. Tercih ettiğimiz kategoride yayın sayısı beşi geçmediği takdirde multidisipliner alandan yan alanlarda makaleler kabul edilecektir. Okumaya devam et

Üniversite Sanayi İşbirliğinde Trimester Uygulamaları

Prof. Dr. Mehmet TEKİN

Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Türkiye

mehtekin@gmail.com

Doç. Dr.Suat SARIDEMİR

Düzce üniversitesi, Türkiye

Özet

Bu çalışmada,  Mesleki ve Teknik Eğitim ve Öğretim çerçevesinde eğitim veren, Meslek Yüksek Okulları (MYO), Teknoloji Fakülteleri ve bazı Mühendislik Fakülteleri için düşünülen Trimester uygulamaları ve Üniversite-Sanayi işbirliklerinin önemi vurgulanacaktır. Üniversite-Sanayi birlikteliklerinin,  ülkemiz Mesleki- Teknik eğitiminin kalitesine ve geleceğine etkileri yadsınamaz bir gerçektir. Kaliteli ve nitelikli işgücünün yetiştirilmesinde, altyapı ve sistemi destekleyecek mevzuatın geç kalınmadan oluşturulması son derece önemlidir.

Ülkemizdeki mevcut trimester uygulamaları değerlendirilirken, yeni bir trimester projesi çalışmanın başlıca amacıdır. Yeni modelde, mevcut  işyerlerinde kalite açısından ve verimlilik bağlamında yeni reorganizasyonlara gidilirken, İşyeri yöneticileri ve mühendisler birer Öğretim Elemanı olarak projede yer alacaktır. İş ortamında okul, okul içinde iş mantığıyla sistem revize ve up-date edilecektir.

Anahtar Kelimeler: Trimester, Mesleki Eğitim, Nitelik, Üniversite-Sanayi Okumaya devam et

Hukukî Güvence Sağlanmış Kırgız-Türk Ekonomisi ve Uygulamasına Yeni Yaklaşımlar

Prof.Dr. M. Bilal UÇAR

Kırgızistan Çüy Ünversitesi Öğretim Üyesi

ÖZET:

Adalet mülkün temelidir. Adalet ve adalete güven yoksa mülk te yok olmaya mahkumdur. Hukuk devletine güven istikrarlı ekonomik kalkınmanın ön şartıdır.

Spekülasyonlar, istikrarsızlık ve hukuk güvencesinin olmadığı yerde çıkar amaçlı kullanılmaya müsaittir. Kırgız-Türk ilişkileri sağlam hukuki temellere güvenle kurulmuştur. Geçici, kişisel ve keyfi siyasi arzu ve emellere kurban edilemez. Devletler ve halklar baki, kişiler ise fanidir. Bin düşünüp bir konuşmak ve biçmek diplomasinin zaruretidir. Pireye kızıp devletler ve halklar arasındaki köklü köprüler bir çırpıda yıkılamaz. İktisadi  hukuk güvencesine aykırıdır.

Bağımsızlığından beri Kırgızistanın Türkiye ile olan en sağlam hukuki, güvenilir ve istikrarlı ekonomik ilişkisi; hukuka aykırı olarak keyfi ve siyasi hırslarla bozulacak olursa ülkelerin ve halklarının telafisi imkansız zararına olacaktır.

Anahtar Kelimeler: Hukuki güvence, ekonomik hukuk, liberal sosyal demokrasi,  adalet, ekonomik istikrar, hızlı kalkınma, Okumaya devam et

Suriyeli Sığınmacılara Yapılan Ekonomik ve Sosyal Yardımlar:  Gaziantep Büyükşehir Beleediyesi Örneği

Doç. Dr. Sadettin PAKSOY

7 Aralık Üniversitesi İİBF İktisat Bölümü ÖğretimÜyesi

spaksoy@kilis.edu.tr

 ÖZET

2010 yılında Tunus’tan başlayıp günümüzde de süren ve bütün Ortadoğu coğrafyasına yayılan Arap Baharı, Suriye dışındaki bütün ülkelerde hızlı bir rejim değişikliğine sebep olmuş ancak Suriye’de rejim değişikliği olmamış, uzun süren bir iç savaş haline dönüşmüştür. Bu iç savaş sadece Suriye’yi değil Suriye’ye komşu olan Türkiye, Ürdün ve Lübnan gibi ülkeleri de büyük ölçüde etkilemiştir. Milyonlarca insan bu iç savaş nedeniyle ülkelerinden, Suriye’ye komşu ülkelere oradan da Avrupa ülkelerine göç etmek zorunda kalmıştır. Bu iç savaş nedeniyle Suriye’den Türkiye’ye yaklaşık 2,7 milyon Suriyeli sığınmacı gelmiştir, Suriye’de bu iç savaş devam ettiği sürece bu rakamların daha da artacağı düşünülmektedir.

Bu çalışmada iç savaş nedeniyle Türkiye’ye sığınan Suriyelilere Gaziantep Belediyeleri tarafından yapılan ekonomik ve sosyal yardımlar incelenmiştir. Çalışmamda önce Arap Baharı, daha sonra Türkiye Cumhuriyeti Devletinin resmi verileri kullanılarak Türkiye’de yaşayan Suriyeli sığınmacılar ve son olarak Gaziantep Belediyelerinin resmi verileri kullanılarak Suriyeli sığınmacılara yapılan ekonomik ve sosyal yardımlar detaylı bir şekilde incelenmiştir.

Gaziantep nüfusunun yaklaşık % 17’sini (325.140) Suriyeli sığınmacılar oluşturmakta olup, bu sığınmacılara Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin sosyo-ekonomik ve kültürel katkısı bulunmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Arap Baharı, Türkiye, Suriyeli Sığınmacılar, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi. Okumaya devam et

Makale Yazarı ve Makaleler / Publisher and Articles

Makale Yazarı ve Makaleler / Publisher and Articles

İÇİNDEKİLER:

 1. Devletin Âli Menfaatleri Söylemi Üzerine Felsefi ve Tarihsel Bir Soruşturma  / Yrd.Doç.Dr. Armağan ÖZTÜRK
 2. Antik Liman Kentlerindeki Sosyal ve Düşünsel Yaşam Üzerinde Deniz Ticaretinin Etkisi, Tieion / Teion Antik Kenti Üzerine Bir İnceleme / Yrd.Doç.Dr. Ahmet FİDAN
 3. Herbert Spencer’in “The Man Versus the State” (Devlete Karşı Birey) Adlı Kitabının Kritiği ve Düşünce Yapısı / Ayşe Yaşar UMUTLU

Devletin Âli Menfaatleri Söylemi Üzerine Felsefi ve Tarihsel Bir Soruşturma

Yrd.Doç.Dr. Armağan Öztürk

Artvin Çoruh Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi

ÖZET:

Makalede hikmet-i hükümet kavramının tarihsel içeriği ve ideolojik özü üzerine bir soruşturma yürütülecektir. Bu bağlamda hikmet-i hükümetçi anlayışı sadece modern dünyada söz konusu olan bir devlet örgütlenme tarzı olarak formüle eden anlayışa karşı devlet çıkarı düşüncesinde devletle beraber sürüp gitmekte olan bir öz olduğu tezi işlenecektir. Devletin ali menfaatlerini korumayı amaçlayan siyasal pratiğin tarihi devletlerin tarihi kadar eskidir. Bu nedenle rahatlıkla diyebiliriz ki hikmet-i hükümet üzerine bir tartışma zorunlu olarak siyasal antropolojik bir çabayla başlamalıdır. Siyasal teolojiyle siyasal antropolojinin iç içe geçtiği bir düzlemde devlet inşa edilirken aynı zamanda devlet çıkarı da inşa edilmiştir. Ezoterizm, faydacılık, araçsal akıl, Makyavelizm hikmet-i hükümetçi mantığın siyasal serüveni içerisindeki belli başlı epistemolojik duraklara karşı gelir.

ANAHTAR KELİMELER:

Devlet Aklı, Siyasal Antropoloji, Ezoterizm, Makyavelizm, Araçsal Akıl Okumaya devam et

Antik Liman Kentlerindeki Sosyal ve Düşünsel Yaşam Üzerinde Deniz Ticaretinin Etkisi, Tieion / Teion Antik Kenti Üzerine Bir İnceleme

Karadeniz’in Efes’i Teion!

Yrd.Doç.Dr. Ahmet FİDAN

Ordu Üniversitesi Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi

ÖZET

Günümüz kentlerinin mimari  ve/veya estetik yaplarının toplumsal yaşam ve toplum düşüncesi üzerindeki etkisi  ile yüz yllar önceki kentlerin hatta antik kentlerin mimari ve estetik yaplarının o dönem toplumlarının yaşam şekilleri ve düşün sistemleri üzerindeki etkisi çok çok farklılık taşımaktadır.

Antik kentlerdeki mimari ve estetik yapı ile toplumsal yaşam ve düşünsel yaşam arasındaki ilişki çok yakın ve günümüze göre daha doğrusal iken, günümüz kentlerindeki karmaşa ve makroformsuz tek düze fordist üretim formatındaki konut ve mimari yapılarda bunu ortaya koymak oldukça zordur. Sadece ve sadece tek düze yapıların içindeki tek düze yaşam kalıbına bakarak böyle bir paralellik kurabiliriz. Oyse ki, günümüz kentleri, halihazırdaki fiziksel mekan kaosunun içinde kozmozu arayan bireyler için ürkütücü ve kaçılası çehresiyle kendini göstermektedir.

Tieion antik kenti, kendi dönemi  içinde, Türkiye’deki antik liman kentleri ve kuzey Karadeniz kıyılarında (Rusya, Ukrayna (Odesa ve civarı) bulunan antik liman kentleri kadar önemli ve canlı olmuştur.

Makalede, genel olarak antik liman kentlerinin genel özellikleriyle, antik liman kentlerinin toplumsal ve düşünsel yaşamdaki iz düşümlerinin Mimariye yansıması, Türkiye’deki antik liman kentleri ve özelde ise, Karadeniz Antik liman kentleri Tieon nezdinde ele alınacaktır.

Anahtar Kelimeler:

tieion, teion, filyos, antik kentler, antik liman kentler, karadeniz limanları, ticaret limanları, deniz ticareti

Okumaya devam et

Herbert Spencer’in “The Man Versus the State” (Devlete Karşı Birey) Adlı Kitabının Kritiği ve Düşünce Yapısı

Öğr.Gör. Ayşe Yaşar Ümütlü

Necmettin Erbakan Üniversitesi Öğr.Gör.

Özet :

Kitabının yazarı Herbert Spencer, “The Man Versus The State” eserini 1884 yılında yayınlar. Liberal bir sosyolog olan Spencer, devletin cebri düzenlemeler ile liberal ideolojinin dışına çıktığını ve klasik liberalizmden uzaklaşan modern liberalizmin yaklaşan yeni bir tür sosyalizm ve köleliğe dönüştürüldüğünü iddia eder. Bu bağlamda analiz ve değerlendirme konusu yaptığımız ilgili çalışma, eserin konu ve içerik dizilimi esas alınarak başlıklar halinde irdelenmiştir. Eserin politik ve hukuki, sosyal ve ahlaki sahalarda güncelliğini hala koruyan paradigmatik meselelere yapmış olduğu çözümleyici katkı eserin önemini korumasını sağlamaktadır.

Anahtar Kelimeler : Liberalizm, Sosyalizm, Muhafazakarlık, Kölelik, Özgürlük, Devlet, Birey, Laissez Faire Okumaya devam et

Makale Yazarı ve Makaleler / Publisher and Articles

Makale Yazarı ve Makaleler / Publisher and Articles

İÇİNDEKİLER:

 1. Dünyada ve Türkiye’de Madencilik Faaliyetleri, Altın Madenciliği’nin Çevresel Açıdan DeğerlendirilmesiYrd.Doç.Dr. Ahmet FİDAN
 2. Vasif Gerektiren Meslekleri Yapanlarin İş Tatmini: İstanbul Örneği, / Doç.Dr. Orhan KOÇAK, Yrd. Doç. Dr. Mehmet DURUEL, Yrd. Doç. Dr. Hüseyin ARSLAN, Gürkan İŞYAR
 3. Fahri Güvenlik Müfettişliği ve Türkiye Uygulaması, / Müfit YİĞİT