Etiket arşivi: türkiye

Bulanık Flowsort Yöntemiyle Türkiye’de İllerin Eğitim Hizmetlerine Göre Sınıflandırılması

Bulanık Flowsort Yöntemiyle

Türkiye’de İllerin Eğitim Hizmetlerine Göre Sınıflandırılması

Arş. Gör Hüseyin Avni ES

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi

Endüstri Mühendisliği Bölümü

avnies@ktu.edu.tr

Prof. Dr. Coşkun HAMZAÇEBİ

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi

Endüstri Mühendisliği Bölümü

hamzacebi@ktu.edu.tr

 

Prof. Dr. Seniye Ümit OKTAY FIRAT

Marmara Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi

Endüstri Mühendisliği Bölümü

suofirat@marmara.edu.tr

ÖZ:

 

Eğitim, ülkenin refah seviyesinin artırılmasında ve kalkınmasında en önemli unsurlardan biridir. Gelişen teknoloji, hızla artan ve yayılan bilgi, sosyal, kültürel ve ekonomik alanlarda meydana gelen değişmeler eğitimin önemini daha da artırmaktadır. Eğitimin bireyde meydana getirdiği değişim dolayısıyla sosyal hayata ve ülke ekonomisine de yansımaktadır. Devletin sosyal görevleri arasında yer alan eğitim hizmetlerinin, topluma güçlü ve dengeli bir şekilde sunulması gerekmektedir. Bu çalışmada, Bulanık Flowsort yöntemiyle Türkiye’de illerin aldıkları eğitim hizmetlerine göre sınıflandırılması amaçlanmıştır. Çok Kriterli Karar Destekli Sınıflandırma yöntemlerinden biri olan Flowsort yönteminde bulanık sayılar kullanılarak daha esnek bir model oluşturulmuştur. Uygulama öncesinde eğitim hizmetlerinin göstergesi olabilecek kriterler araştırılmış; her bir il için örgün eğitimdeki okul, şube, öğretmen ve derslik başına düşen öğrenci sayısı ve öğrenci başına düşen eğitim harcaması kriterlerine ulaşılmıştır. Bu kriterler dikkate alınarak iller en iyiden en kötüye doğru olmak üzere sınıflandırılmıştır. Farklılıkları daha net bir şekilde gözlemleyebilmek için elde edilen sınıflar, Türkiye haritası üzerinde renklendirilmiştir. Türkiye’deki illerin büyük çoğunluğunun vasat sınıfta yer aldığı görülürken, İstanbul, Adana ve Gaziantep’in eğitim hizmetinde arzulanan standartların altında olduğu gözlemlenmiştir. Çalışma neticesinde iller arasındaki farklılaşmalar analiz edilmiş ve sonuçlar yorumlanmıştır. Bu çalışma eğitim yatırımları ve teşvikleri noktasında karar vericiler için önemli bilgiler arz etmektedir.

Anahtar Kelimeler: Bulanık flowsort, Çok kriterli karar destekli sınıflandırma, eğitim, Türkiye. Okumaya devam et

Türkiye’de Yer Alan Şehirlerin Eğitim Performanslarının Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleri Kullanılarak Belirlenmesi

Determination Of

Educational Performances By Using

Multi Criteria Decision-Making Methods

For The Cities In Turkey

 

Ertuğrul AYYILDIZ

*Karadeniz Teknik Üniversitesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü

ertugrulayyildiz@ktu.edu.tr

Miraç MURAT

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü

miracmurat@ktu.edu.tr

ÖZET

Gelecek nesillerin şekillenmesinde büyük bir öneme sahip olan eğitim, yöneticilerin oldukça önem vermesi gereken bir konudur. Toplumun refah düzeyinin artmasında da tetikleyici olan eğitim kalitesinin iyileştirilmesi amacıyla yöneticiler stratejiler geliştirip, yatırım yapmaktadırlar. Yapılan bu çalışma kapsamında, Türkiye’de yer alan 81 şehrin eğitim performansları belirlenmeye çalışılmıştır. Bu bağlamda ilk olarak 9 farklı kriter belirlenmiş, kriterler objektif bir şekilde Entropi yöntemi kullanılarak ağırlıklandırılmıştır. Ardından çok kriterli karar verme yöntemlerinden WASPAS kullanılarak 81 şehrin eğitim performansına göre sıralaması elde edilmiştir.  Sonuçlar incelenerek şehirlerin performanslarının nasıl arttırılabileceği tartışılmıştır.

Anahtar sözcükler : Eğitim, Çok Kriterli Karar Verme, Entropi , WASPAS, Türkiye

Determination Of Educational Performances By Using Multi Criteria Decısıon-Makıng Methods For The Cities In Turkey

Summary

Education, which has a great influence in shaping future generations, is something that managers should pay considerable attention to. Managers develop strategies and invest in order to improve the quality of education which is a trigger in increasing the welfare level of the society. Within the scope of this study, it was aimed to determine the educational performances of the 81 cities in Turkey. In this context, initially 9 different criteria were determined and the criteria were weighted objectively using Entropy method. Then, by using WASPAS among the multi criteria decision making methods, 81 cities were ranked according to their educational performance. It is discussed how the performance of cities can be improved by examining the results.

Key words  : Education, Multi Criteria Decision Making, Entropy, WASPAS, Turkey

Makalenin Tamamını Okumak İçin TIKLAYINIZ!

Suriyeli Sığınmacılara Yapılan Ekonomik ve Sosyal Yardımlar:  Gaziantep Büyükşehir Beleediyesi Örneği

Doç. Dr. Sadettin PAKSOY

7 Aralık Üniversitesi İİBF İktisat Bölümü ÖğretimÜyesi

spaksoy@kilis.edu.tr

 ÖZET

2010 yılında Tunus’tan başlayıp günümüzde de süren ve bütün Ortadoğu coğrafyasına yayılan Arap Baharı, Suriye dışındaki bütün ülkelerde hızlı bir rejim değişikliğine sebep olmuş ancak Suriye’de rejim değişikliği olmamış, uzun süren bir iç savaş haline dönüşmüştür. Bu iç savaş sadece Suriye’yi değil Suriye’ye komşu olan Türkiye, Ürdün ve Lübnan gibi ülkeleri de büyük ölçüde etkilemiştir. Milyonlarca insan bu iç savaş nedeniyle ülkelerinden, Suriye’ye komşu ülkelere oradan da Avrupa ülkelerine göç etmek zorunda kalmıştır. Bu iç savaş nedeniyle Suriye’den Türkiye’ye yaklaşık 2,7 milyon Suriyeli sığınmacı gelmiştir, Suriye’de bu iç savaş devam ettiği sürece bu rakamların daha da artacağı düşünülmektedir.

Bu çalışmada iç savaş nedeniyle Türkiye’ye sığınan Suriyelilere Gaziantep Belediyeleri tarafından yapılan ekonomik ve sosyal yardımlar incelenmiştir. Çalışmamda önce Arap Baharı, daha sonra Türkiye Cumhuriyeti Devletinin resmi verileri kullanılarak Türkiye’de yaşayan Suriyeli sığınmacılar ve son olarak Gaziantep Belediyelerinin resmi verileri kullanılarak Suriyeli sığınmacılara yapılan ekonomik ve sosyal yardımlar detaylı bir şekilde incelenmiştir.

Gaziantep nüfusunun yaklaşık % 17’sini (325.140) Suriyeli sığınmacılar oluşturmakta olup, bu sığınmacılara Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin sosyo-ekonomik ve kültürel katkısı bulunmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Arap Baharı, Türkiye, Suriyeli Sığınmacılar, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi. Okumaya devam et

Ermeni Soykırımı Bağlamında Kafkasya ve Bölge Politikasında Söz Sahibi Ülkelerin Etkileri

Halil DAĞ

www.yazarportal.com İnteraktif Köşe Yazarı Gazetesi Yayın Editörü

hdag77@hotmail.com

ÖZET:

Her ölüm ve çekilen acı muhatabın kendisi için kıyametin kendisidir. Bu yüzden kimsenin kıyameti hakkında fikir yürütmeyi çok da doğru bulmuyorum. Sözün özü; kimsenin acısı bir başkasının acısından aşağı da kalmaz fazla da olamaz. Yıl, 1915… Her ne olduysa, belki de doğrusunu asla öğrenemeyeceğimiz ama hakkındaki gerçek hükmü anca tarihçilerin verebileceği acı ve hüzün dolu bir yıl. Bugün 2015 lerdeyiz. Yani aradan tam yüzyıl geçmiş. Düğümü bir türlü çözülemeyen 1915’in kara bulutları bugün hala üç ülkenin üzerinde uğru gibi dolaşmakta.

Kafkasya bölgesi, hiçbir zaman Ortadoğu gibi tek başına kıtasal bağlamlı bakılamayacak bir olgudur. Zira bu coğrafyalar üzerinde etken ve edilgen güçler, bu politikalar nezdinde dünya sosyo ekonomik ağırlıklarını kurgulayıp yürütmektedirler. Bu çalışmamızda da bu hususlar vurgulanacaktır.

Okumaya devam et

ABD, Sovyetler (Rusya Federasyonu) ve Türkiye’de Planlama ve Verimlilik

ABD, Sovyetler (Rusya Federasyonu) ve Türkiye’de Planlama ve Verimlilik

Dr. Halit Suiçmez *

(iktisatçı-uzman)

drhsuicmez@yahoo.com

ÖZET

A.Smith 1776 yılında Ulusların Zenginliği isimli kitabını yayımladı. Kitabında işbölümü üzerinde de durmuş ve verimlilikle ilgili şu görüşü öne sürmüştür: İnsanlar tek bir konuda uzmanlaşırsa üretkenlikleri artar. Bireysel üretkenliğin toplumsala dönüşmesi malların serbestçe değiştirildiği serbest bir piyasa ekonomisinin varlığına bağlıdır.

Monopol tipi yapılar, devlet müdahalesi, rekabeti zedeler, toplam üretkenlik üzerinde negatif etkiler yaratır.

Smith, serbest piyasanın etkinliğini fiyat mekanizmasına bağlar. Ulusların zenginliği ellerindeki kaynakları ne kadar etkin kullandıklarına ve optimum dağılıma bağlıdır. Bunu sağlayacak olan da işbölümü ve serbest mübadeledir. (A.Smith,The Wealth of Nations,Modern Library Edition, New York, 1937)

Piyasa ekonomisi verimlilik, büyüme ve refah yaratma açısından yararlı bir araç olabilir.

Ama bütün toplumu yönetmesi abartılı olmakta ve son 2008 krizi biraz da piyasa ekonomisinin ve piyasa anlayışının uç noktaya götürülmesinden kaynaklanmıştır.

Piyasa anlayışı uç noktalara götürülürse kriz oluyor.

Planlama anlayışı da uç noktalara götürülürse “devlet ve sistem çözülmesi” olduğunu öne sürebiliriz.

Liberalizm, işsizliği ve yoksulluğu önleyemedi, Sovyetler Birliği ise insanlara özgürlük verme konusunda başarılı sonuçlar ortaya koyamadı. Okumaya devam et

21.Yüzyılda Planlama Düşünceleri

21. Yüzyılda Planlama Düşünceleri ve Verimlilik

Dr. Halit SUİÇMEZ

1-KAVRAMSAL BAKIŞ

A.Smith 1776 yılında Ulusların Zenginliği isimli kitabını yayımladı. Kitabında işbölümü üzerinde de durmuş ve verimlilikle ilgili şu görüşü öne sürmüştür: İnsanlar tek bir konuda uzmanlaşırsa üretkenlikleri artar. Bireysel üretkenliğin toplumsala dönüşmesi malların serbestçe değiştirildiği serbest bir piyasa ekonomisinin varlığına bağlıdır. Okumaya devam et