Etiket arşivi: Eğitim

Yüksek Öğretimde Kapanan Bölümler: Su Ürünleri Örneği

Yüksek Öğretimde Kapanan Bölümler:

Su Ürünleri Örneği

 

Doç. Dr. Zafer DOĞU

Harran Üniversitesi

zaferdogu@harran.edu.tr

 

Doç. Dr. Erdinç ŞAHİNÖZ

Harran Üniversitesi

e_sahinoz@yahoo.com

Closed Departments In Higher Education: Example of Fishery

 

ABSTRACT:

After the Ottoman Empire ended and after the declaration of the Republic of Turkey, the first steps were taken with the introduction of the Science Zoology lesson within the scope of the Darülfünun Instruction in the name of that time and the process that took place until the formation of Aquaculture Schools under the 1980 law summarizes why today’s Aquaculture departments are in this situation. During the 2011-2012 academic year, a decision was made by the Higher Education Council (YÖK) regarding the Department of Aquaculture, which was largely empty in its quotas, and some of the departments went to shut down and in the same year the second placement of all Aquaculture departments was closed in the new placement guide announced by ÖSYM. Although the Faculty of Aquaculture has close to 10 students who have to completely close the student intake in the process, they are given enough quotas in the framework of the new structuring in YÖK in 2017. Thus, the number of quota regressed to 245 in 2016 was 325 in 2017. Another noteworthy aspect about the Fisheries / Fisheries Programs is that the Faculty of Fisheries of Istanbul University has changed its faculty and program name to Faculty of Water Sciences and changed its name to Water Sciences and Engineering. Problems related to the lack of adequate choices and the employments of graduates continue to be the subject of constant agenda. Rather than solutions to the real causes of the problem, it is thought-provoking to go through the tried and tested names. In this context, a sustainable model of aquacultural higher education should be established as soon as possible to address the problems encountered and to be compatible with the realities of our country.

Keywords: Higher education, aquaculture, education, university, fisheries

 

ÖZ:

Osmanlı İmparatorluğunun son bulması ve Türkiye Cumhuriyetinin ilanından sonra o zamanki adıyla Darülfünunu Talimatnamesinde öngörülen husus çerçevesinde İlmi Hayvanat (Zooloji) dersi verilmeye başlanmasıyla ilk adımları atılan ve 1980 yasasıyla Su Ürünleri Yüksekokulları oluşumuna kadar geçen süreç, aslında günümüz Su Ürünleri bölümlerinin neden bu durumda olduklarını özetler niteliktedir. 2011-2012 eğitim döneminde kontenjanlarında büyük oranda boşluk kalan Su Ürünleri bölümlerine ilişkin, Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) aldığı kararla bazı bölümleri kapatma yoluna gitmiş ve aynı yıl ÖSYM’nin açıkladığı yeni yerleştirme kılavuzunda tüm Su Ürünleri bölümleri ikinci öğretimleri kapatılmıştır. İlerleyen süreçte öğrenci alımını tamamen kapatmak durumunda kalmış 10’a yakın Su Ürünleri Fakültesi’ne, 2016 yılında yeterli tercih alamamalarına rağmen, 2017 yılında YÖK’teki yeni yapılanma çerçevesinde yeterli kontenjan verilmiştir. Böylelikle, 2016 yılında 245’e kadar gerileyen kontenjan sayısı 2017 yılında 325 olmuştur. Su Ürünleri / Balıkçılık Programları ile ilgili dikkat çeken bir başka durum ise İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesinin yeterli sayıda tercih almasına rağmen, fakülte ve program adını değiştirerek Fakültenin adını Su Bilimleri Fakültesi, programın adını ise Su Bilimleri ve Mühendisliği olarak değiştirmiş olmasıdır. Yeterli tercih alınamamasına ve mezunların istihdamına ilişkin sorunlar, sürekli gündem konusu olarak devam etmektedir. Sorunun gerçek nedenlerine yönelik çözümler yerine, defalarca denenmiş isim değiştirme yoluna gidilmesi düşündürücüdür. Bu bağlamda karşılaşılan sorunları etraflıca irdelemek ve ülkemiz gerçekleriyle uyumlu, sürdürülebilir bir su ürünleri yükseköğretim modeli bir an önce oluşturulmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Yüksek öğretim, su ürünleri, eğitim, üniversite, balıkçılık Okumaya devam et

Bulanık Flowsort Yöntemiyle Türkiye’de İllerin Eğitim Hizmetlerine Göre Sınıflandırılması

Bulanık Flowsort Yöntemiyle

Türkiye’de İllerin Eğitim Hizmetlerine Göre Sınıflandırılması

Arş. Gör Hüseyin Avni ES

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi

Endüstri Mühendisliği Bölümü

avnies@ktu.edu.tr

Prof. Dr. Coşkun HAMZAÇEBİ

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi

Endüstri Mühendisliği Bölümü

hamzacebi@ktu.edu.tr

 

Prof. Dr. Seniye Ümit OKTAY FIRAT

Marmara Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi

Endüstri Mühendisliği Bölümü

suofirat@marmara.edu.tr

ÖZ:

 

Eğitim, ülkenin refah seviyesinin artırılmasında ve kalkınmasında en önemli unsurlardan biridir. Gelişen teknoloji, hızla artan ve yayılan bilgi, sosyal, kültürel ve ekonomik alanlarda meydana gelen değişmeler eğitimin önemini daha da artırmaktadır. Eğitimin bireyde meydana getirdiği değişim dolayısıyla sosyal hayata ve ülke ekonomisine de yansımaktadır. Devletin sosyal görevleri arasında yer alan eğitim hizmetlerinin, topluma güçlü ve dengeli bir şekilde sunulması gerekmektedir. Bu çalışmada, Bulanık Flowsort yöntemiyle Türkiye’de illerin aldıkları eğitim hizmetlerine göre sınıflandırılması amaçlanmıştır. Çok Kriterli Karar Destekli Sınıflandırma yöntemlerinden biri olan Flowsort yönteminde bulanık sayılar kullanılarak daha esnek bir model oluşturulmuştur. Uygulama öncesinde eğitim hizmetlerinin göstergesi olabilecek kriterler araştırılmış; her bir il için örgün eğitimdeki okul, şube, öğretmen ve derslik başına düşen öğrenci sayısı ve öğrenci başına düşen eğitim harcaması kriterlerine ulaşılmıştır. Bu kriterler dikkate alınarak iller en iyiden en kötüye doğru olmak üzere sınıflandırılmıştır. Farklılıkları daha net bir şekilde gözlemleyebilmek için elde edilen sınıflar, Türkiye haritası üzerinde renklendirilmiştir. Türkiye’deki illerin büyük çoğunluğunun vasat sınıfta yer aldığı görülürken, İstanbul, Adana ve Gaziantep’in eğitim hizmetinde arzulanan standartların altında olduğu gözlemlenmiştir. Çalışma neticesinde iller arasındaki farklılaşmalar analiz edilmiş ve sonuçlar yorumlanmıştır. Bu çalışma eğitim yatırımları ve teşvikleri noktasında karar vericiler için önemli bilgiler arz etmektedir.

Anahtar Kelimeler: Bulanık flowsort, Çok kriterli karar destekli sınıflandırma, eğitim, Türkiye. Okumaya devam et

Türkiye’de Yer Alan Şehirlerin Eğitim Performanslarının Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleri Kullanılarak Belirlenmesi

Determination Of

Educational Performances By Using

Multi Criteria Decision-Making Methods

For The Cities In Turkey

 

Ertuğrul AYYILDIZ

*Karadeniz Teknik Üniversitesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü

ertugrulayyildiz@ktu.edu.tr

Miraç MURAT

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü

miracmurat@ktu.edu.tr

ÖZET

Gelecek nesillerin şekillenmesinde büyük bir öneme sahip olan eğitim, yöneticilerin oldukça önem vermesi gereken bir konudur. Toplumun refah düzeyinin artmasında da tetikleyici olan eğitim kalitesinin iyileştirilmesi amacıyla yöneticiler stratejiler geliştirip, yatırım yapmaktadırlar. Yapılan bu çalışma kapsamında, Türkiye’de yer alan 81 şehrin eğitim performansları belirlenmeye çalışılmıştır. Bu bağlamda ilk olarak 9 farklı kriter belirlenmiş, kriterler objektif bir şekilde Entropi yöntemi kullanılarak ağırlıklandırılmıştır. Ardından çok kriterli karar verme yöntemlerinden WASPAS kullanılarak 81 şehrin eğitim performansına göre sıralaması elde edilmiştir.  Sonuçlar incelenerek şehirlerin performanslarının nasıl arttırılabileceği tartışılmıştır.

Anahtar sözcükler : Eğitim, Çok Kriterli Karar Verme, Entropi , WASPAS, Türkiye

Determination Of Educational Performances By Using Multi Criteria Decısıon-Makıng Methods For The Cities In Turkey

Summary

Education, which has a great influence in shaping future generations, is something that managers should pay considerable attention to. Managers develop strategies and invest in order to improve the quality of education which is a trigger in increasing the welfare level of the society. Within the scope of this study, it was aimed to determine the educational performances of the 81 cities in Turkey. In this context, initially 9 different criteria were determined and the criteria were weighted objectively using Entropy method. Then, by using WASPAS among the multi criteria decision making methods, 81 cities were ranked according to their educational performance. It is discussed how the performance of cities can be improved by examining the results.

Key words  : Education, Multi Criteria Decision Making, Entropy, WASPAS, Turkey

Makalenin Tamamını Okumak İçin TIKLAYINIZ!

İlköğretim 7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı İçeriklerinde Kent ve Köy Kültürü Unsurları

Yrd.Doç.Dr. Cengiz ŞİMŞEK*

Fatih Üniversitesi

 

Özet

Ders kitabı içeriklerinin sadece konu alanıyla ilişkili olmadıkları, güncel konuların ders konusuyla ilişkilendirilmesi, yaşanılan bölgenin genel ve kültürel mirasının bilgi yoluyla aktarılması amacıyla da ilişkili oldukları bilinen bir gerçektir. Dolayısıyla içerikler gerek ders kitabı yazımında ve gerekse konu anlatımlarında büyük bir özenle seçilirler. Bu nedenle 2012 yılı itibariyle İstanbul il sınırlarındaki ilköğretim 7. Sınıflarda ders kitabı olarak okutulan Türkçe kitabı içerikleri kent ve köy kültür unsurları bakımından nitel bir araştırma deseni ve içerik analizi veri toplama yöntemiyle incelenmiştir. Yapılan incelemede kitapta 30 metin, 54 resim, 61 de çizim kullanıldığı tespit edilmiştir. Analizlerde 93’ü kent, 53’ü de köye ait olmak üzere toplam 106 farklı kültür unsuruna atıf yapıldığı tespit edilmiştir. Tekrarlarla birlikte kent unsurlarına 118, köy unsurlarına ise 55 kez atıf yapılmıştır. Kent kültür unsurlarından 95’inin özendirici, 23’ünün yerici; 55 köy unsurundan ise 43’ünün özendirici, 12’sinin yerici nitelikte olduğu tespit edilmiştir. Kültür unsurlarının bir araya niteliksel yığılma özelliklerine bakıldığında sosyal, edebi, doğal, mimarî-yapı, arkeolojik-tarihî, ailevî ve teknolojik olmak üzere 7 ayrı grupta toplandıkları tespit edilmiştir. Kent kültüründe “kalabalık”, “gürültü”, “komşuluk”, “yeşil alan eksikliği” ve “doğadan uzaklık” gibi unsurlar yerilirken, “sinema”, “fabrika”, “kitap”, “sahil”, “bina” gibi unsurlara özendirildiği; köy kültüründe ise “köy yaşamı”, “bağlama”, “usta”, “sokak”, “ev” gibi unsurlar yerilirken, “kır”, “kuş”, “orman”, “pekmez”, “rüzgâr” gibi unsurlara da özendirildiği dikkat çekmektedir. Bu haliyle Türkçe kitabı kent ve köy kültürü unsurlarını yeteri kadar geniş yelpazede ve olması gerektiği gibi yansıtamamaktadır. Araştırmanın diğer ders kitaplarını da kapsayacak şekilde genişletilmesi gerekmektedir. Okumaya devam et

Zamanlamasından Planlamasına Bilinçaltı Eğitimi

Zamanlamasından Planlamasına Bilinçaltı Eğitimi

Ercan HARMANCI

Eğitim kavramı, kökleri insanlığın ilk günlerine kadar uzanan kavramların başında gelmektedir. Eğitimin iki yansıması vardır. Eğitilmiş birey ve eğitilmiş toplum. Bulunduğunuz zaman ve mekânda huzur istiyorsanız bu ikisi için çalışmalısınız. Eğitim bir süreçtir. Eğitim süreci ehil kişiler tarafından doğru bir şekilde yürütülmelidir. Tüm toplumlarda “Eğitime ya da eğitmeye ne zaman başlamalıyız?” sorusu asırlardır hem ehil olanlar hem de ehil olmayanlar tarafından tartışıla gelmiştir. Okumaya devam et

Otojenik Eğitim ve Otojenik Eğitim Teknikleri

Otojenik Eğitim ve Otojenik Eğitim Teknikleri

Volkan AKDENİZ

GİRİŞ

Otojenik Eğitim, otonom sinir sistemi üzerinden bedeni kontrollu olarak gevşetme, kişinin ruhunu, psikolojisini rahatlatma metodudur. Adeta kişinin kendi kendini uyur konuma getirmesidir. Ama bu konum bir uyuma hali olmayıp, bilakis gevşemiş olan bedende bilincin açık olma halidir. Okumaya devam et

Özel Öğretim Kurumları Kanunu’na Göre İstisnalar

Özel Öğretim Kurumları Kanunu’na Göre İstisnalar

Dr. Resul KURT

Pazartesi günü okullar açılıyor. Okul öncesi eğitim, ilköğretim, özel eğitim ve ortaöğretim özel okullarının iş ve işlemleri, 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu ile Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği hükümlerine göre uygulanmaktadır. Kurumlarda görev yapan eğitim personeli ile diğer personel, Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, sosyal güvenlik ve özlük hakları yönünden, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu (5510 4/a maddesi) ile 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabidir. Okumaya devam et

Eğitim Ahlakı

Psikolojik ve Sosyolojik Yönleriyle Eğitim Ahlakı

Behçet YANİ

Ekran önünde kirlenip ahlaksızlaştığımız son zamanlarda ülkemizde bir ahlakî erozyondan bahsetmek mümkündür. Yani ahlak krizi kötüden kötüye kendini hissettirdi. Ben bu yazımda ne siyaset ahlakı ne ticaret ahlakı ne medya ahlakı ne de çevre ahlakından söz edeceğim. Salgın hal alan eğitim ahlakı üzerinde durmak istiyorum. Eğitimin temel objesi insan, temel hedefi ise erdemli insan yetiştirmektir. Onun için konuyu ahlakî açıdan irdelemek isabetli olur kanısındayım. Okumaya devam et

Akademik Alanda Yeni Trend: Multi Disiplinerlik!

Akademik Kariyer Üzerine Fütürist İnovatif ve Determinisik Bir Yordamlama

Dr. Ahmet FİDAN

Önsöz, Öndeyi, Öngörü ve Bilumum Giriş İçerikli İzahatımız

“Her şey er geç aslına döner” diye başlayayım.  Bakışaçımız belki bu gün için fazlaca zorlayıcı, kronik ve skolastik akademik kalıpları aşan bir gözlem olacak.

Ortaçağ öncesi ve Ortaçağ sonrası dönem düşünürlerin eser ve ürünlerine baktığımızda ister istemez maymûnî Okumaya devam et

Eğitimde Yaş Faktörü

Eğitimde Yaş Faktörü

Mesut KAYMAKÇI

Bundan birkaç sene önce MEB’deki görevime ek olarak bir dershanede çalışıyordum.  Ek olarak çalışmam bana ekonomik olduğu kadar tecrübe olarak da birçok değerler kazandırdı. Çünkü , dershane ortamı devlet dairesinden farklı bir yapıya sahip. Öğretmen ve öğrenci ilişkileri daha farklıdır. Dolayısı ile edinilen tecrübeler de farklı olabiliyor.

Dershanede çalıştığım dönemlerde yaşadığım bir olayı hiç unutamam.  Dershanede 55 yaşlarında bir amca var. Sene başı olduğu için ben de amcayı oraya yeni alınan bir görevli sanıyorum. Bir ara çay içmek için kantine gittim. Bu amca da bana yaklaştı. Okumaya devam et