Etiket arşivi: Education

Yüksek Öğretimde Kapanan Bölümler: Su Ürünleri Örneği

Yüksek Öğretimde Kapanan Bölümler:

Su Ürünleri Örneği

 

Doç. Dr. Zafer DOĞU

Harran Üniversitesi

zaferdogu@harran.edu.tr

 

Doç. Dr. Erdinç ŞAHİNÖZ

Harran Üniversitesi

e_sahinoz@yahoo.com

Closed Departments In Higher Education: Example of Fishery

 

ABSTRACT:

After the Ottoman Empire ended and after the declaration of the Republic of Turkey, the first steps were taken with the introduction of the Science Zoology lesson within the scope of the Darülfünun Instruction in the name of that time and the process that took place until the formation of Aquaculture Schools under the 1980 law summarizes why today’s Aquaculture departments are in this situation. During the 2011-2012 academic year, a decision was made by the Higher Education Council (YÖK) regarding the Department of Aquaculture, which was largely empty in its quotas, and some of the departments went to shut down and in the same year the second placement of all Aquaculture departments was closed in the new placement guide announced by ÖSYM. Although the Faculty of Aquaculture has close to 10 students who have to completely close the student intake in the process, they are given enough quotas in the framework of the new structuring in YÖK in 2017. Thus, the number of quota regressed to 245 in 2016 was 325 in 2017. Another noteworthy aspect about the Fisheries / Fisheries Programs is that the Faculty of Fisheries of Istanbul University has changed its faculty and program name to Faculty of Water Sciences and changed its name to Water Sciences and Engineering. Problems related to the lack of adequate choices and the employments of graduates continue to be the subject of constant agenda. Rather than solutions to the real causes of the problem, it is thought-provoking to go through the tried and tested names. In this context, a sustainable model of aquacultural higher education should be established as soon as possible to address the problems encountered and to be compatible with the realities of our country.

Keywords: Higher education, aquaculture, education, university, fisheries

 

ÖZ:

Osmanlı İmparatorluğunun son bulması ve Türkiye Cumhuriyetinin ilanından sonra o zamanki adıyla Darülfünunu Talimatnamesinde öngörülen husus çerçevesinde İlmi Hayvanat (Zooloji) dersi verilmeye başlanmasıyla ilk adımları atılan ve 1980 yasasıyla Su Ürünleri Yüksekokulları oluşumuna kadar geçen süreç, aslında günümüz Su Ürünleri bölümlerinin neden bu durumda olduklarını özetler niteliktedir. 2011-2012 eğitim döneminde kontenjanlarında büyük oranda boşluk kalan Su Ürünleri bölümlerine ilişkin, Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) aldığı kararla bazı bölümleri kapatma yoluna gitmiş ve aynı yıl ÖSYM’nin açıkladığı yeni yerleştirme kılavuzunda tüm Su Ürünleri bölümleri ikinci öğretimleri kapatılmıştır. İlerleyen süreçte öğrenci alımını tamamen kapatmak durumunda kalmış 10’a yakın Su Ürünleri Fakültesi’ne, 2016 yılında yeterli tercih alamamalarına rağmen, 2017 yılında YÖK’teki yeni yapılanma çerçevesinde yeterli kontenjan verilmiştir. Böylelikle, 2016 yılında 245’e kadar gerileyen kontenjan sayısı 2017 yılında 325 olmuştur. Su Ürünleri / Balıkçılık Programları ile ilgili dikkat çeken bir başka durum ise İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesinin yeterli sayıda tercih almasına rağmen, fakülte ve program adını değiştirerek Fakültenin adını Su Bilimleri Fakültesi, programın adını ise Su Bilimleri ve Mühendisliği olarak değiştirmiş olmasıdır. Yeterli tercih alınamamasına ve mezunların istihdamına ilişkin sorunlar, sürekli gündem konusu olarak devam etmektedir. Sorunun gerçek nedenlerine yönelik çözümler yerine, defalarca denenmiş isim değiştirme yoluna gidilmesi düşündürücüdür. Bu bağlamda karşılaşılan sorunları etraflıca irdelemek ve ülkemiz gerçekleriyle uyumlu, sürdürülebilir bir su ürünleri yükseköğretim modeli bir an önce oluşturulmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Yüksek öğretim, su ürünleri, eğitim, üniversite, balıkçılık Okumaya devam et

Bulanık Flowsort Yöntemiyle Türkiye’de İllerin Eğitim Hizmetlerine Göre Sınıflandırılması

Bulanık Flowsort Yöntemiyle

Türkiye’de İllerin Eğitim Hizmetlerine Göre Sınıflandırılması

Arş. Gör Hüseyin Avni ES

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi

Endüstri Mühendisliği Bölümü

avnies@ktu.edu.tr

Prof. Dr. Coşkun HAMZAÇEBİ

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi

Endüstri Mühendisliği Bölümü

hamzacebi@ktu.edu.tr

 

Prof. Dr. Seniye Ümit OKTAY FIRAT

Marmara Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi

Endüstri Mühendisliği Bölümü

suofirat@marmara.edu.tr

ÖZ:

 

Eğitim, ülkenin refah seviyesinin artırılmasında ve kalkınmasında en önemli unsurlardan biridir. Gelişen teknoloji, hızla artan ve yayılan bilgi, sosyal, kültürel ve ekonomik alanlarda meydana gelen değişmeler eğitimin önemini daha da artırmaktadır. Eğitimin bireyde meydana getirdiği değişim dolayısıyla sosyal hayata ve ülke ekonomisine de yansımaktadır. Devletin sosyal görevleri arasında yer alan eğitim hizmetlerinin, topluma güçlü ve dengeli bir şekilde sunulması gerekmektedir. Bu çalışmada, Bulanık Flowsort yöntemiyle Türkiye’de illerin aldıkları eğitim hizmetlerine göre sınıflandırılması amaçlanmıştır. Çok Kriterli Karar Destekli Sınıflandırma yöntemlerinden biri olan Flowsort yönteminde bulanık sayılar kullanılarak daha esnek bir model oluşturulmuştur. Uygulama öncesinde eğitim hizmetlerinin göstergesi olabilecek kriterler araştırılmış; her bir il için örgün eğitimdeki okul, şube, öğretmen ve derslik başına düşen öğrenci sayısı ve öğrenci başına düşen eğitim harcaması kriterlerine ulaşılmıştır. Bu kriterler dikkate alınarak iller en iyiden en kötüye doğru olmak üzere sınıflandırılmıştır. Farklılıkları daha net bir şekilde gözlemleyebilmek için elde edilen sınıflar, Türkiye haritası üzerinde renklendirilmiştir. Türkiye’deki illerin büyük çoğunluğunun vasat sınıfta yer aldığı görülürken, İstanbul, Adana ve Gaziantep’in eğitim hizmetinde arzulanan standartların altında olduğu gözlemlenmiştir. Çalışma neticesinde iller arasındaki farklılaşmalar analiz edilmiş ve sonuçlar yorumlanmıştır. Bu çalışma eğitim yatırımları ve teşvikleri noktasında karar vericiler için önemli bilgiler arz etmektedir.

Anahtar Kelimeler: Bulanık flowsort, Çok kriterli karar destekli sınıflandırma, eğitim, Türkiye. Okumaya devam et

Türkiye’de Yer Alan Şehirlerin Eğitim Performanslarının Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleri Kullanılarak Belirlenmesi

Determination Of

Educational Performances By Using

Multi Criteria Decision-Making Methods

For The Cities In Turkey

 

Ertuğrul AYYILDIZ

*Karadeniz Teknik Üniversitesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü

ertugrulayyildiz@ktu.edu.tr

Miraç MURAT

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü

miracmurat@ktu.edu.tr

ÖZET

Gelecek nesillerin şekillenmesinde büyük bir öneme sahip olan eğitim, yöneticilerin oldukça önem vermesi gereken bir konudur. Toplumun refah düzeyinin artmasında da tetikleyici olan eğitim kalitesinin iyileştirilmesi amacıyla yöneticiler stratejiler geliştirip, yatırım yapmaktadırlar. Yapılan bu çalışma kapsamında, Türkiye’de yer alan 81 şehrin eğitim performansları belirlenmeye çalışılmıştır. Bu bağlamda ilk olarak 9 farklı kriter belirlenmiş, kriterler objektif bir şekilde Entropi yöntemi kullanılarak ağırlıklandırılmıştır. Ardından çok kriterli karar verme yöntemlerinden WASPAS kullanılarak 81 şehrin eğitim performansına göre sıralaması elde edilmiştir.  Sonuçlar incelenerek şehirlerin performanslarının nasıl arttırılabileceği tartışılmıştır.

Anahtar sözcükler : Eğitim, Çok Kriterli Karar Verme, Entropi , WASPAS, Türkiye

Determination Of Educational Performances By Using Multi Criteria Decısıon-Makıng Methods For The Cities In Turkey

Summary

Education, which has a great influence in shaping future generations, is something that managers should pay considerable attention to. Managers develop strategies and invest in order to improve the quality of education which is a trigger in increasing the welfare level of the society. Within the scope of this study, it was aimed to determine the educational performances of the 81 cities in Turkey. In this context, initially 9 different criteria were determined and the criteria were weighted objectively using Entropy method. Then, by using WASPAS among the multi criteria decision making methods, 81 cities were ranked according to their educational performance. It is discussed how the performance of cities can be improved by examining the results.

Key words  : Education, Multi Criteria Decision Making, Entropy, WASPAS, Turkey

Makalenin Tamamını Okumak İçin TIKLAYINIZ!