Etiket arşivi: Çok Kriterli Karar Verme

Türkiye’de Yer Alan Şehirlerin Eğitim Performanslarının Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleri Kullanılarak Belirlenmesi

Determination Of

Educational Performances By Using

Multi Criteria Decision-Making Methods

For The Cities In Turkey

 

Ertuğrul AYYILDIZ

*Karadeniz Teknik Üniversitesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü

ertugrulayyildiz@ktu.edu.tr

Miraç MURAT

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü

miracmurat@ktu.edu.tr

ÖZET

Gelecek nesillerin şekillenmesinde büyük bir öneme sahip olan eğitim, yöneticilerin oldukça önem vermesi gereken bir konudur. Toplumun refah düzeyinin artmasında da tetikleyici olan eğitim kalitesinin iyileştirilmesi amacıyla yöneticiler stratejiler geliştirip, yatırım yapmaktadırlar. Yapılan bu çalışma kapsamında, Türkiye’de yer alan 81 şehrin eğitim performansları belirlenmeye çalışılmıştır. Bu bağlamda ilk olarak 9 farklı kriter belirlenmiş, kriterler objektif bir şekilde Entropi yöntemi kullanılarak ağırlıklandırılmıştır. Ardından çok kriterli karar verme yöntemlerinden WASPAS kullanılarak 81 şehrin eğitim performansına göre sıralaması elde edilmiştir.  Sonuçlar incelenerek şehirlerin performanslarının nasıl arttırılabileceği tartışılmıştır.

Anahtar sözcükler : Eğitim, Çok Kriterli Karar Verme, Entropi , WASPAS, Türkiye

Determination Of Educational Performances By Using Multi Criteria Decısıon-Makıng Methods For The Cities In Turkey

Summary

Education, which has a great influence in shaping future generations, is something that managers should pay considerable attention to. Managers develop strategies and invest in order to improve the quality of education which is a trigger in increasing the welfare level of the society. Within the scope of this study, it was aimed to determine the educational performances of the 81 cities in Turkey. In this context, initially 9 different criteria were determined and the criteria were weighted objectively using Entropy method. Then, by using WASPAS among the multi criteria decision making methods, 81 cities were ranked according to their educational performance. It is discussed how the performance of cities can be improved by examining the results.

Key words  : Education, Multi Criteria Decision Making, Entropy, WASPAS, Turkey

Makalenin Tamamını Okumak İçin TIKLAYINIZ!