Yazar arşivleri: WebmasteR

Kentsel Mimarî Tasarım Süreçleri, İnovasyon ve Değişim Temalı Sempozyum Özel Sayımız

Değerli Okurlarımız;

Dicle Üniversitesi ve Mimarlık Fakültesi tarafından  II. Uluslararası Mimarlık Sempozyumu kapsamında, “Kentsel Mimarî Tasarım Süreçleri, İnovasyon ve Değişim Temasıyla düzenlenen sempozyum için, Yayın Kurulumuzca özel sayı çıkarılmasına karar verildi.

Bu kapsamda, sempozyumda sunulan ve tam metin olarak basılmayan bildiriler için, Dergimiz, 15 Kasım 2021 tarihinde yayınlanacak şekilde bir özel sayı çıkaracaktır. Özel sayımızın editöryası ve hakemleri, Sempozyum Sekreteryası, Bilim Kurulu ve Hakem Kurulu ile Dergimizin Yayın Kurulu, Editör Kurulu ve Hakem Kurulu ile koordineli olarak yürütülecektir.

Özel sayı için Sempozyumda bildiri sunacakların, sempozyumun tamamlandığı tarih olan 12 Ekim 2021 tarihi itibarıyla makale yüklemeleri başlayacaktır. Bu süre içinde, dergi özel sayısı için yeterli makale gelmemesi veya seçilmemesi durumunda, Sempozyum haricinden bu sayıya makale yüklenip yüklenmemesine, Kent Akademisi Yayın Kurul ve Sempozyum Düzenleme Kurulu kararıyla belirlenecektir. Not: Haricen makale yüklenip yüklenmeyeceğine ilişkin duyuru, en geç, 03 Ekim 2021 Saat: 23:00 e kadar yapılacaktır.

Sempozyum Linkleri:

Sempozyum Adresi: https://dumimarliksempozyumu2.org/

Sempozyuma Bildiri Göndermek İçin E-Posta: dumimarliksempozyumu2@dicle.edu.tr

 

Özel Sayı İçin, Önemli Tarihler:

Dergipark Sistemine Makale Yüklemeye Başlama Tarihi: 03Ekim 2021 (Sempozyum Programının İlan Edildiği Tarih)

Dergipark Sistemine Makale Yüklemeye Son Tarih: 14 Ekim 2021 (Sempozyum Programının İlan Edildiği Tarih)

Özel Sayı Erken Görünüm Tarihi: 30 Kasım 2021

Biophilic Design for Livable Cities | Yaşanabilir Kentler İçin Biyofilik Tasarım

 

 

Chief Editor

Dr. Ahmet FİDAN

Biophilic Design for Livable Cities

Biophilic Design for Livable Cities:

Disasters Create New Milestone!

As in individual life, human beings in the world make very important changes in their lives after great difficulties or disasters.

In this context, the latest pandemic has created deep milestone in our individual and social lives that will never be the same again. I can cite these as examples of technological transformation in social life, irreversible introversion in psychological life, and changes in conformist structuring of the private sphere in individual life.

One of these transformations, which is also the scope of our journal, is the trends in micro and macro lifestyles in our individual and social lives. The others, pursuits and designs attributed to the transformation of human beings from nature to nature. Okumaya devam et

Kent Akademisi Cilt: 14, Sayı: 2

Kent Akademisi Cilt: 14, Sayı: 2

 INDEX | İÇİNDEKİLER  Pages
* Editorial Board (Year 14, Volume, 46,   I-VIII
* Index / İçindekiler  IX-IX
** Editorial Letter:  Biophilic Design for Livable Cities / Yaşanabilir Kentler İçin Biyofilik Tasarım| Editör X-XIII
*  RESEARCH ARTICLE | ARAŞTIRMA MAKALELERİ PAGES
1 Kent İçi Sanayi Alanlarının Çevresel Kaliteye Etkileri: Konya Şeker Fabrikası Örneği / Environmental Quality Impacts of Industrial Areas within Residential Areas: Sample of Konya Sugar Factory | Fadim YAVUZ 278 – 299
2 Merkezi İş Alanlarındaki Görsel Kirliliğin İncelenmesi: Balıkesir Merkezi İş Alanı Örneği / Examination of Visual Pollution in Central Business District: The Case of Balıkesir Central Business District  | Alper UZUN, Rafet YİĞİT 300 – 314
3 Kırklareli Tarihi Çeşmelerinin Kültürel Miras Olarak Değerlendirilmesi / Evaluation of Kırklareli Historical Fountains in Terms of Cultural Heritage | Soner YELER, Gülcan YELER 315 – 334
4 Trafik Akışının Yollardaki Fotovoltaik Paneller ile Elektrik Üretimine Etkisi / Effect of Traffic Flow on Electricity Generation with Photovoltaic Panels on Roads | Emre DEMİR, Setenay UÇAR 335 – 346
5 Doğa Koruma Yaklaşımlarında Eğitime Bağlı Değişimlerin Ortaokul Öğrencileri Örneğinde Değerlendirilmesi / Assessment of Educational Changes in Nature Conservation Approaches in the Example of Secondary School Students | Sibel MANSUROĞLU, Tuğba KELEŞ, Veysel DAĞ 347 – 360
6 Mekansal Süreklilik Bağlamında Tarihsel Katmanların Değerlendirilmesi Antakya Kenti Örneği / Evaluation Of Historical Layers In The Context Of Spatial Continuity : The Case Of Antakya | Şen YÜKSEL 361 – 373
7 Söke (Aydın) Kenti Aktif Açık-Yeşil Alanlarının Yeterliliğinin İncelenmesi / Investigation of Adequacy of Soke (Aydin) City Active Open-Green Spaces | Hamide KÖŞE, Barış KARA 374 – 388
8 Çevreci Yaklaşımlarda Malzeme ve Yapım Tekniği; Çağdaş Kerpiç Yapılar / Materials and Production Techniques in Environmental Approaches; Contemporary Adobe Buildings | Seyhan YARDIMLI 389 – 413
9 Sultan Hamza-i Kebir Camii’nde Görülen Taş Bozunmaları / Stone Decay in Sultan Hamza-i Kebir Mosque | Şefika ERGİN, Büşra KARAHAN, Murat DAL 414 – 427
10 Taş Duvarlarda Yüzey Bozunmaları /The Surface Decays in Stone Walls | Murat DAL, Seyhan YARDIMLI 428 – 451
11 2000 Sonrası Kalkınma Planlarının Ulaştırma Politikaları Bakımından İncelenmesi / Analysis of After 2000 Development Plans in Terms of Transportation Policies | Ömer BOĞUŞLİ, Senay OĞUZTİMUR 452 – 467
12 Ordu Kent Merkezindeki Yaya Dostu Bölgelerin Yaya Çevre İndisi Kullanılarak Belirlenmesi / Determination of Pedestrian-Friendly Environments in Ordu City Center Using the Pedestrian Environment Index (PEI) | Mesut GÜZEL, Murat YEŞİL 468 – 481
13 Kadının Mekandaki Rolü ve Yöresel Konut Mimarisine Etkisi / The Role of Women in Space and Its Effect on Vernacular Housing Architecture | Eylem AKDEMİR, Demet AYKAL 482 – 505
** REVIEW ARTICLE
14 Anadolu’da Selçuklu ve Osmanlı Kent Yapısında Çarşının Konumu ve Mekânsal Kurgusu Üzerine Bir İrdeleme / An Analysis on the Position and Spatial Organization of the Bazaar in the Seljuk and Ottoman Urban Structure in Anatolia | Saide Selin ERAY, İzzettin KUTLU 506 – 517
15 Günümüz Planlama Sistemindeki Yol Kademelenmesinin Mevzuattaki Değişim Kapsamında İncelenmesi / Legal Approach to Road Hierarchy in Turkey Planning System | Pelin TATLI, Gökhan Hüseyin ERKAN 518 – 532
***  VOLUME 14, ISSUE 2, PERIOD: 46, YAZ 2021 FULL PAGE 278-532

 

 

 

Küresel Isınmaya Karşı Bilinçli Tüketim

 

 

Chief Editor

On behalf of editorial board

Dr. Ahmet FİDAN

Conscious Consumption

to Avoid Global Warming

Invoice: Global Warming

We exploited nature unquestioningly and like vandals. Yes, again in this issue, we are talking about nature and the environment. Because when we look forward to the future, we have no doubt that our most important common problem will be the environment.

Our earth started to get warmer when humankind started using petrol. At first, the petrol was used in industry after the invention of steam engine, with a great sense of revolution. Then came the petrochemical industry, and everything we touched got mixed up with plastic.

As the world got plastic, the human behavior became artificial too. Emotionless, helpless, in droves and for the day… We started to use plastic and this trend started to take the breath of our sphere away. Just like someone going through respiratory problem because of “corona”… Okumaya devam et

Kent Akademisi Cilt: 14, Sayı: 1

Kent Akademisi Cilt: 14, Sayı: 1

 INDEX | İÇİNDEKİLER  Pages
* Editorial Letter: Conscious Consumption to Avoid Global Warming / Küresel Isınmaya Karşı Bilinçli Tüketim  I-III
* Index / İçindekiler  IV-V
** Publication Period: 44 – Year: 2021 / Editorial Board VI-XI
*  RESEARCH ARTICLE | ARAŞTIRMA MAKALELERİ PAGES
1 Mekansal Planlamada Yenilenebilir Enerji Tesisi Yer Seçimi: TR83 Bölgesi Örneği /Mekansal Planlamada Yenilenebilir Enerji Tesisi Yer Seçimi: TR83 Bölgesi Örneği / Renewable Energy Facility Location Selection in Spatial Planning: TR83 Region Example| Ahmet ŞEKEROĞLU, Merve ÖZKAYNAK, Ayşe YEŞİLYURT ALKAN, Ahmet BAŞKAN 001-019
2 The Post Occupancy Evaluation, Filyos Coast Park Example / Kullanım Sonrası Değerlendirme Metodu, Filyos Sahil Parkı Örneği Sima POUYA, Buğrahan TOPALOĞLU 020-028
3 Evaluation Of Urban Open Spaces: The Case of Karaköy / Kentsel Açık Alanların Değerlendirilmesi: Karaköy Örneği | Shaylan OUDEH, Handan TURKOGLU 029-045
4 Retail Change in Historic City Centres Tarihi kent Merkezlerinde Ticaretin Değişimi |Dilek ÖZDEMİR-DARBY, Irem SELCUK 046-058
5 Destinasyon Pazarlaması Perspektifinde Kültürel Miras. Divriği Çiğdemli Köyünün Keşfi/ Cultural Heritage In The Perspective Of Destination Marketing. Discovery Of Divriği Çiğdemli Village | Derya KUTLU 059-072
6 Yerel Kalkınmanın Aracı Olarak Sürdürülebilir Turizm için Planlama Çalışmalarının Değerlendirilmesi: Sakinşehir Uzundere Örneğinde Bir Araştırma Evaluation of Planning Studies for Sustainable Tourism as a tool of Local Development: A Study on the Case of Cittaslow Uzundere | Mustafa ÖZGERİŞ, Faris KARAHAN 073-089
7 Kentiçi Ulaşımda Bisiklet Kullanımı ve Bisiklet Yolları Konusunda Kullanıcı Yaklaşımları: Antalya Örneği / Kentiçi Ulaşımda Bisiklet Kullanımı ve Bisiklet Yolları Konusunda Kullanıcı Yaklaşımları: Antalya Örneği | Sibel MANSUROĞLU, Veysel DAĞ 090-101
8 Ulaşım Modlarının Çeşitliliği Bağlamında Erişebilirlik Analizi: Ankara Metropolü İçin Yeni Bir Yaklaşım / Accessibility Analysis in The Context of Variety of Transport Modes: A New Approach for Metropol Ankara | Hatice ÖNDER, Furkan AKDEMİR 102-121
9 Kongre Turizminde Konaklamanın Önemi: Kongre Otelleri Tasarım Kriterleri ve Mekânsal Standartları /The Importance of Accomodation in Convention Tourism: The Design Criteria and Spatial Standards of Convention Hotels  | Büşra ÖZTAŞ, Sibel POLAT 122-140
10 Kentsel Aydınlatma Elemanlarının İnsan Odaklı Tasarım Kavramı Çerçevesinde Ankara Beypazarı Örneği Üzerinden İncelenmesi /Examining of Urban Lighting Elements Through Ankara Beypazarı Example Within The Framework of Human-Oriented Design Concept | Cem DOĞAN, Bade KANATLI 141-155
11 Kentsel Mekânlarda Kalite Arayışı Çerçevesinde İnsan Odaklı Tasarım Yaklaşımı: Edirne Selimiye Camii ve Çevresi Örneği Developing Desing Decision within the Framework of the Quest for Quality in Urban Spaces: The Case of Edirne Selimiye Mosque and Its Vicinity | Ayça NEGİŞ, Tuğba KİPER, Murat ÖZYAVUZ 156-173
12 Assessment of the State and Impact of Tourism Activities in Kenya / Kenya’da Turizmi Faaliyetlerinin Durumu ve Etkilerinin Değerlendirilmesi  | Elif GUNDUZ, Collins AGAYİ 174-185
13 Ordu Büyükşehir Belediyesi Twitter Platformunun Belediyenin Kurumsal İmajına Katkısı / Contribution of Ordu Metropolitan Municipality Twitter Platform to the Corporate Image of the Municipality | Cavit YAVUZ, Hasan Basri ZAVALSIZ,  189-198
14 Yere Bağlılığın Turizm Stratejileri Üzerindeki Etkisi: Amasya Örneği The Effect of Place Attachment on Tourism Strategies: Amasya Example |Aslı ALTANLAR 199-213
15 Taşra Kentlerinin Markalaşarak Kalkınma Umudu Sivas Örneği Üzerinden Bir İnceleme / Developmental Prospects of the Provincial Cities by Branding an Investigation over Sivas as a Sample |Feride Fatma BİLGİLİ 214-229
16 Arazi Kullanımının Zamansal Ve Mekânsal Değişimi: Nazilli İlçesi Örneği /Temporal and Spatial Change of Land Use: The Case of Nazilli District |Ozgur TİMUR, İbrahim AYTAŞ, Burhan ACET 230-240
17 Kamusal Açık Alanlarda Mekan Kalitesi Araştırması: Beşiktaş İskele Meydanı ve Çevresi Örneği /Spatial Quality Research in Public Open Spaces: The Case of Beşiktaş Pier Square and Surrounding| Seda ZAFER, Ebru ERDÖNMEZ 241-259
** REVIEW ARTICLE 241-259
18 Kentsel Yenileme Sürecinde Endüstri Alanlarının Ekolojik Yaklaşım ile Değerlendirilmesi: Emscher Park Örneği Evaluation of Industrial Areas with Ecological Approach in the Urban Renewal Process: The Case of Emscher Park | Başak YURTSEVEN 260-277
***  VOLUME 14, ISSUE 1, PERIOD: 45, BAHAR 2021 FULL PAGE 001-277

 

Publisher and Articles (Volume: 13, Issue: 4) | Makale Yazarı ve Makaleler

Publisher and Articles (Volume: 13, Issue: 4) | Makale Yazarı ve Makaleler

 INDEX | İÇİNDEKİLER  Pages|Sayfalar
* Index / İçindekiler  I
* Publication Period: 39 – Year: 2019 / Editorial Board  II-IX
** Editorial Letter: X-XII
*  RESEARCH ARTICLE | ARAŞTIRMA MAKALELERİ PAGES
1 Yerel Yönetimlerin Kurumsal Çevre Sorumluluğunda Binalarda Fotovoltaik Panel (PV) Kullanımlarının Önemi | The Importance of Using Photovoltaic Panels (PV) in Buildings in the Corporate Environmental Responsibility of Local Governments  | Setenay UÇAR, İlknur AKINER 584-598
2 Çanakkale Halk Bahçesi’ndeki Aydınlatma Donatılarının Enerji Verimliliği Açısından Optimizasyonu | Çanakkale Halk Bahçesi’ndeki Aydınlatma Donatılarının Enerji Verimliliği Açısından Optimizasyonu | Alper SAĞLIK, Neşe BAYTAN, Mehmet İ̇̇lkan BAYRAK, Merve TEMİZ, Abdullah KELKİT 599-608
3 Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Kampüsü Çevre Düzenleme Proje Önerisi | Damla ATİK, Candan ZÜLFİKAR 609-627
4 Mimarlar İçin Peyzaj Tasarımı – Mimaride Peyzaj Tasarımının Öğretilmesi | Yıldız AKSOY 628-639
5 Çağdaş Kentsel Teorilerde Marx’ı Neden Okuyoruz? | Leman İNCEDERE 640-650
6 Alternatives to Solar Power Plant Location Through GIS and AHP: Case of Karaman, Turkey | Tayfun SALİHOĞLU, Eren Can SEYREK, Melike KAYMAKÇIOĞLU 651-667
7 Sürdürülebilir Yağmur Suyu Yönetimi Kapsamında Yeşil Altyapı Sistemlerinin Değerlendirilmesi: Edirne İli Örneği | Cansu KONYALI, Rukiye Duygu ÇAY 668-687
8 Mekanın Sinematografik Temsili Bağlamında Beden-Mekan İlişkisi | Abdullah YÜCEL, Selim ÖKEM 688-700
9 Rezidanslarda Konfor Koşullarının Pandemi Dönemi Etkisinde Analizi | Gözde GALİ TAŞÇI 701-721
10 Sıfır Atık Yönetimi, Marmara Üniversitesi Anadoluhisarı Kampüsü Örneği | Betül Hande GÜRSOY HAKSEVENLER, Fatma Feyza KAVAK, Aydın AKPINAR 722-735
11 Kentsel Ekosistemleri Destekleyen Bir Yeşilyol Önerisi: Arhavi Örneğİ | Banu KARAŞAH 736-750
12 Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı: Sivil İşbirliği Stratejileri | Yüksel DEMİRKAYA 751-760
***  REWIEW ARTICLE | DERLEME MAKALESİ PAGES
13 İnsan ve Doğa İlişkisi Üzerine Bir Deneme: 1960 ve 1970’lerde Çevrecilik Yaklaşımları | Hasan Basri KARTAL, Asiye Nisa KARTAL 761-770
14 Güncel Gelişmeler Işığında Türkiye’de Yeni Büyükşehir Modelinde Kırsal Mahallelerin Değerlendirilmesi |Emre EKİNCİ 771-784
15 Türkiye’de Kentsel Gelişim Sürecinde Kentsel Rant Olgusu ve Devletin Rolü | Nihat KURT
785-807
***  VOLUME 13, ISSUE 4, PERIOD: 44, WINTER 2020 FULL PAGE 584-807

 

Publisher and Articles (Volume: 13, Issue: 3) | Makale Yazarı ve Makaleler

Publisher and Articles (Volume: 13, Issue: 3) | Makale Yazarı ve Makaleler

INDEX | İÇİNDEKİLER  Pages|Sayfalar
* Index / İçindekiler  I
* Publication Period: 43– Year: 2020 / Editorial Board  II-VII
** Editorial Letter: VIII-IX
* RESEARCH ARTICLE / ARAŞTIRMA MAKALELERİ
1 Çevre Kalitesi ve Mutluluk İlişkisi Ekseninde Yeşil Kentler & Mutlu Ülkeler / Dr.Öğr.Üyesi Seval CÖMERTLER, Doç. Dr. Necmiye CÖMERTLER 387-403
2 Kentsel Kimlik ve İmge Olarak İzmir Basmane-Kadifekale Aksının Dünü Bugünü Yarını / Dr.Öğr.Üyesi. Ayşe KALAYCI ÖNAÇ, Tanay BİRİŞÇİ, Ahenk KARCI DEMİRKOL 404-416
3 Üniversite Öğrencilerinin Rekreasyonel Eğilimlerinin Karşılaştırmalı Analizi: Çankırı Örneği / Dr.Öğr.Üyesi Özgür Burhan TİMUR, Arş. Gör. İbrahim AYTAŞ, Doç. Dr. Umut PEKİN TİMUR 417-430
4 COVID-19 Döneminde Hareketlilik: İstanbul Kent içi Toplu Ulaşım / Dr. Özge ERBAS 431-442
5 Kent Markalaşmasında Mimari ve Gastronomik Unsur Bütünlüğü Analizi: Tarihi Peynirciler Çarşısı ve Van Otlu Peyniri / Dr.Öğr. Üyesi Gülçinay BAŞDOĞAN, Yüksek Lisans Öğr. Berivan TURAN 443-459
6 Site ve Toplu Konut Bahçelerindeki Açık ve Yeşil Alanların İrdelenmesi: Isparta Kent Merkezi Örneği / Doç. Dr. Candan ŞAHİN, Prof. Dr. Mehmet AŞKIN 460-474
7 Peyzaj Alanları Planlamasında SITES Sertifikasyon Sistemi / Dr. Pınar ÖZYILMAZ KÜÇÜKYAĞCI 475-486
8 Eskişehir Kenti Porsuk Çayı Kıyısında Mekânsal Örüntü ve Suyla Kurulan Bağlantının Analizi / Dr.Öğr.Üyesi Gül ŞİMŞEK, Arş. Gör. Ayşe Deniz YEŞİLTEPE 487-512
9 Tekirdağ İli Saray İlçesi Kırsal Yerleşimlerinin Kalkınmasına Yönelik Turizm Öncelikli Stratejilerin Belirlenmesi / Seda TOPÇUOĞLU, Prof. Dr. Tuğba KİPER 513-525
10 Şiddetin Toplumsal Taşıyıcısı Olarak Flört Şiddeti: Ankara Örneği / Burçin KAPLAN 526-538
11 Kentsel Alanlarda Suyun Metabolik Döngüsü: Türkiye Analizi / Dr.Öğr.Üyesi İsmet AKBAŞ 539-555
* REVIEW ARTICLE PAGES
12 Otantik Kültürde Kent Kimliği ve Kültürel Peyzaj İlişkisinin Erzurum İli Örneğinde İrdelenmesi / Sena Nur ANGIN, Doç. Dr. Elif AKPINAR KÜLEKÇİ, Prof. Dr. Hasan YILMAZ

556-569

13 Akıllı Lojistik Faaliyetlerinde Blokzincir Teknolojisi / Prof.Dr. Mahmut TEKİN, Doç. Dr. Derya ÖZTÜRK, İ̇smail BAHAR

570-582

*** Volume 13, Issue 3, Period: 43, Fall 2020 Ful Page 387-582

 

Publisher and Articles (Volume: 13, Issue: 2) | Makale Yazarı ve Makaleler

Publisher and Articles (Volume: 13, Issue: 2) | Makale Yazarı ve Makaleler

INDEX | İÇİNDEKİLER  Pages|Sayfalar
* Index / İçindekiler  I
* Publication Period: 39 – Year: 2019 / Editorial Board  II-IX
** Editorial Letter: X-XII
* RESEARCH ARTICLE / ARAŞTIRMA MAKALELERİ
1 Social Networking Sites As a Tool for Conservation of Cultural Heritage: The Case of Eskihisar (Stratoniceia), Turkey | Eylem AYDOĞDU 185 – 202
2 Sanayiden-Kente, Kentsel Dönüşüm Uygulamalarında Tematik Kent Haritaları: Uşak İli Örneği | Merve ÇOTU TURAN, Fatih TAKTAK 203 – 217
3 Gedikpaşa Semtinin Kentsel Koruma Bağlamında İncelenmesi
| Can BULUBAY
218 – 243
4 Özgürlük ve Eşitlik Temelinde Çevre Koruma Hakları | Aziz Cumhur KOCALAR 244 – 262
5 An Intervention Method for Environmental Literacy: A Trainers Workshop of Lifelong Learning| Şirin Gülcen EREN EREN 263 – 280
6 Revitalizing a Historical Corridor to Sustain Architectural and Cultural Heritage; A GIS Based Case Study in Alsancak İzmir
| Ayşe KALAYCI ÖNAÇ , Pınar ORMAN , Sevin UZER , Merve KÖŞKER
281 – 292
7 Simülasyon Mekânı Olarak Ankara Pavyonları | Oğuzhan AKTAŞ 293 – 304
8 Giresun Kenti Parklarında Kullanıcı Memnuniyeti
| Ömer ATABEYOĞLU , Afşin AYHAN
305 – 314
9 İnsan-Mekân Etkileşimi Bağlamında Kırklareli Merkez Yayla ve Vilayet Meydanları Kullanılabilirlik Durumunun Araştırılması
| H. Meltem GÜNDOĞDU , Merve Beyza UĞUZ
315 – 337
10 Metropoliten Türbülans: Yerel Seçimler ve Tıkanan Muhafazakâr Siyasetin Arka Planındaki Sosyolojik Dinamikler /  | İrfan ÖZET 338 – 354
11 Peyzaj Tasarımında Kullanılan Aydınlatma Elemanı Yüksekliği ve Döşeme Malzemesi İlişkisinin Yapay Sinir Ağı Analizi Kullanılarak Belirlenmesi | Orhun SOYDAN , Ahmet BENLİAY 355 – 370
12 Darıca İlçesindeki Mevcut Konut Gruplarının Ekolojik Açıdan Değerlendirilmesi. | Ayşegül ENGİN VARDIR

371-386

*** Volume 13, Issue 2, Period: 42, Summer 2020 Ful Page 185- 386

 

Publisher and Articles (Volume: 12, Issue: 4) | Makale Yazarı ve Makaleler

Publisher and Articles (Volume: 12, Issue: 4) | Makale Yazarı ve Makaleler

INDEX | İÇİNDEKİLER  Pages|Sayfalar
* Index / İçindekiler  I
* Publication Period: 39 – Year: 2019 / Editorial Board  II-IX
** Editorial Letter: General Effects of Local Elections X-XII
* RESEARCH ARTICLE / ARAŞTIRMA MAKALELERİ
1 Artvin ve Hopa Yerel Seçim Sonuçlarının CHP Açısından Siyasal Sosyolojik Değerlendirilmesi | Armağan ÖZTÜRK, Hatice KARAKUŞ ÖZTÜRK 644- 656
2 Türkiye’de Bir Yeni-Belediyecilik Filizi: Komünist Başkan’ın Zaferi| Doğancan ÖZSEL 657- 669
3 European Populism and Its Ties with Localism|  Soner AKIN, Yakup BULUT 670 – 681
4 Belediyelerin Kurumsal İletişiminde Sosyal Medya: Karadeniz Bölgesi Örneği | Cavit Yavuz , Yasin DUVAN 682-702
5 Sağlıklı Kent Kavramı için Nüfus Kriterinin Önemi | Okan Murat DEDE , Ahmet ŞEKEROĞLU 703 – 713
6 Erzurum Kentinin Turizm Potansiyelinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma | Elif Akpınar Külekçi , IŞIK SEZEN , Sümeyye GENCER 714-728
7 Kamusal Alanda Özgürleştirici Müdahaleler, Parazit Mekânlar | Asiye AKGÜN GÜLTEKİN, Emel BİRER 729 – 738
8 Kent İçi Yol Ağaçlarının Sonbahar Renk Etkilerinin Görsel Kalite Analizi: Erzurum Kenti Örneği | Işık SEZEN , Elif AKPINAR KÜLEKÇİ , Binnaz KELEŞ 739 – 751
9 Kent Parklarda Kalite Kriterlerinin Değerlendirilmesi: Karabük Kordon Park Örneği |Sebile Merve ÖZTÜRK, Selda Cansu TEMEL 752 – 764
10 Kentsel Peyzajlarda Görsel Algıya Dayalı Olarak Mekânsal Tercihlerin Belirlenmesi: Topkapı Şehir Parkı Örneği | Gülseren BAKIRCI , Tuğba KİPER 765 – 778
11 Afet Yönetiminde Disiplinler Arası Bilgi Sistemleri | Fazel Ahmad Siawash OCHMAS , Süleyman BALYEMEZ 779 – 791
12 Arkeolojik Alanda Tasarım Pratiği, Antakya Teleferik Örneği | M. Ebru ERDÖNMEZ DİNÇER, Burak HAZNEDAR 792 – 801
13 Investigation of Foreseen and Existing Green Area Presence in Example of Aksaray Province | Bülent ESKİN, Sema DOĞANAY 812 – 822
14 Kentsel Peyzaj Planlamasında Yeşil Alanların Suçun Önlenmesindeki Rolü: Erzurum Örneği | Işık SEZEN , Başak AYTATLI 823 – 834
15 Geleneksel Bursa Evlerinde Mekan Kullanımı Üzerine Bir Okuma |İkbal ECE POSTALCI 835 – 845
16 A New Concept For Comprehending The Changes In Today’s Cities: “Urban Container” and Examination of The Term Regarding Turkey | Pırıl Kuğu İŞCAN, Muzaffer Tolga AKBULUT 846 – 859
17 Akdamar Kilisesi 2005 Ve Sonrası Onarım Çalışmaları Hakkında Bir Değerlendirme | Şahabettin ÖZTÜRK 860 – 874
18 Kentsel Müdahale Süreçlerinin Altyapı Mekânı Altlığı Üzerinden Okunması | Burak HAZNEDAR, Sinan Mert ŞENER 875 – 883
19 Cumhuriyet Döneminde Başlayan Yabancı Dillerden Yapılan Ödünçlemeler Üzerine Bir Araştırma | Hacı DAĞLI 884 – 891
* Review Article PAGES
20 Tyana Yöresinde Kent-Devlet Yönetimi| Oktay ALKUŞ 802 – 811 
*** Volume: 12, Issue: 4, Period: 40, Winter 2019 Ful Page 644- 891

 

Publisher and Articles (Volume: 12, Issue: 3) | Makale Yazarı ve Makaleler

Publisher and Articles (Volume: 12, Issue: 3) | Makale Yazarı ve Makaleler

INDEX | İÇİNDEKİLER  Pages|Sayfalar
* Index / İçindekiler  I
* Publication Period: 39 – Year: 2019 / Editorial Board  II-IX
** Editorial Letter: X-XII
* RESEARCH ARTICLE / ARAŞTIRMA MAKALELERİ
1 Ecological Services Provided By Urban Forests  / Kent Ormanlarının Sunduğu Ekolojik Hizmetler / Bilen KALE 420 – 440
2 Marmara Gölü Neden Kuruyor? /Why is The Marmara Lake Drying? / Hasibe KÖRBALTA 441 – 459
3 Investigation of Carbon Footprint Effects of Bicycle
and Pedestrian Transportation in National Parks / Bisiklet ve Yaya Ulaşımının Milli Parklarda Karbon Ayak İzi Etkilerinin Araştırılması
 / Hayri ULVİ, Hülagü KAPLAN
460 – 474
4 Local Governments and Blockchain Technology: A
Proposal of Governance Design/Strategy / Yerel Yönetimler ve Blokzincir Teknolojisi:
 / Ebru TEKİN BİLBİL
475 – 487
5 LAW 6360 and Its Critique:
From Centralism to Re-Centralism – 6360 Sayılı Kanun ve Bu Kanunun Eleştirisi: Merkeziyetçilikten Yeniden Merkeziyetçiliğe
 / Şahin ALATAŞ, Şahin ALATAŞ
488 – 500
6 Recommendations For Sustainable Cities With
Urban Regeneration: The Case Of Selamsız/ Kentsel Dönüşüm ile Sürdürülebilir Kent Önerileri ve Selamsız Örneği
 / Gökhan GELİŞEN, Duygu BİRCAN
501 – 518
7 Investigation of Urban Parks in Terms of
UsageSatisfaction: TheSample of Çanakkale / Kent Parklarının Kullanıcı Memnuniyeti Açısından İrdelenmesi: Çanakkale Örneği
  / Yavuz ALKAN
519 – 530
8 Is It Possible to Develop Coastal Public Spaces
With Participatory Design? Yıldıztepe Social Life
Center Project in Mudanya, Bursa / Kamusal Kıyı Alanlarını Katılımcı Tasarımla Geliştirebilmek Mümkün mü? Bursa Mudanya’da Yıldıztepe Sosyal Yaşam Merkezi Projesi
 / Sibel POLAT, Tülin VURAL ARSLAN
531 – 545
9 Investigation Of Planning Strategies For Storage, Distribution and Market Places Within The Scope Of Urban Logistics: The Case Of Izmir / Görkem GÜLHAN 546 – 560
10 An Evaluation on The Current Functions of
Madrasas in Istanbul Dating to 16th-18th Centuries
Regarding Their State of Conservations / İtanbul’daki 16-18. Yüzyıllara Ait Medreselerin Mevcut İşlevlerinin Koruma Amaçlı Değerlendirilmesi
 / Engin ÖZTÜRK, Mine ESMER
561 – 574
11 Security in Children’s Playgrounds in the context of
Urban Recreation: The Case of Isparta Ayazmana
and Gökçay Mesireliği / Kentsel Rekreasyon Kapsamında Çocuk Oyun Alanlarında Güvenlik: Isparta Ayazmana ve Gökçay Mesireliği Örneği
 / Büşra ONAY, Candan KUŞ ŞAHİN
575 – 585
12 An Investigation of the Contemporary Wooden
Construction Systems Usage in Multi-Storey
Buildings: The Tree / Çağdaş Ahşap Yapım Sistemlerinin Çok Katlı Yapılarda Kullanımı: The Tree
 / Nurcan GÜL, Seher Güzelçoban MAYUK
586 -599
13 An Approach to Renewıng An Exıstıng Offıce
Structure in The Context of Energy Effıcıent Desıgn
in Istanbul / İstanbul’da Mevcut Bir Ofis Yapısının Enerji Etkin Tasarım Bağlamında Yenilenmesine Yönelik Bir Yaklaşım
 / Sinan YARDIMCI, Zülküf GÜNELİ
600 – 617
14 Venture Capital in Maritime Transportation / Deniz Taşımacılığında Risk Sermayesi / Bünyamin KAMAL 618 – 633
15 A Stop in The Historical Silk Road: Akhan Caravanserai / Tarihi İpekyolu’nda Bir Durak: Akhan Kervansarayı  /  ERSÖZ TÜĞEN 634 – 643
*** Volume: 12, Issue: 3, Period: 39, Fall 2019 Ful Page 420 – 643