Haz 05 2009

15 Yıl Çalışana Tazminat Hakkı…

Published by at 00:03 under Resul KURT

yazdır / print

2010 yılının Eylül ayında 20 yıllık hizmet sürem ve prim gün sayım doluyor. Fakat emekli olabilmek için yaş haddinden 8 yıl daha beklemem gerekiyor. Yaşı beklemeden tazminatımı çalıştığım kurumdan alıp ayrılabilimiyim? Kurumum vermek istemezse ne yapmam gerekir? Hüseyin Söylemez
İşçi ve işveren arasında en fazla sorun yaşanan konuların başında kıdem tazminatı gelmektedir. Kıdem tazminatı konusu, Mülga 1475 sayılı İş Kanunu’nun 14. maddesinde düzenlenmiştir.
Kademeli emeklilikle ilgili 4447 Sayılı Kanun’la 1999 yılında yapılan yasa değişikliğiyle emeklilik için gereken sigortalılık süresi ile prim gün sayısını doldurup yaşını doldurmayı bekleyen sigortalılara kıdem tazminatı verilmesi gerekmektedir.
Buna ilişkin düzenlemede ‘506 Sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (a) ve (b) alt bentlerinde öngörülen yaşlar dışında kalan diğer şartları veya aynı Kanunun Geçici 81 inci maddesine göre yaşlılık aylığı bağlanması için öngörülen sigortalılık süresini ve prim ödeme gün sayısını tamamlayarak kendi istekleri ile işten ayrılmaları nedeniyle feshedilmesi halinde işçilere kıdem tazminatı ödenir’ hükmü getirilmiştir.
Daha önce SGK tarafından 15 yıl ve 3600 gün sayısını doldurup yaşını bekleyen işçilerin kıdem tazminatı alabileceklerine ilişkin yazı verilmemekteydi. Ancak, 10/07/2008 tarihli 08/09/1999 tarihinden önce çalışmaya başlayanlar için aylığa hak kazanma koşullarından yaş dışında en az 15 yıllık sigortalılık süresi ve 3600 prim ödeme gün sayısı koşullarını, 08/09/1999 tarihinden sonra çalışmaya başlayanlar için ise 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (a) ve (b) alt bentlerinde öngörülen yaş koşulu dışında kalan sigortalılık süresi ile prim ödeme gün sayısı koşullarını en erken yerine getirdikleri tarihte, kıdem tazminatına ilişkin yazının verilmesi yönünde uygulamanın değiştirilmesi uygun görülmüştür.

Artık SGK, 15 yıl ve 3600 gün sayısını doldurup yaşını bekleyen sigortalılara 1475 sayılı iş kanununun 14. maddesine göre ‘Kıdem Tazminatı Alabilir’ yazısı vermektedir. Öncelikle Sosyal Güvenlik Kurumu’nun ilgili müdürlüğüne başvurarak ‘Kıdem Tazminatı Alabilir’ yazısını almanızı ve bu belgeyle birlikte işvereninize başvurarak kıdem tazminatınızı talep etmenizi öneririz.

Kıdem tazminatının işveren tarafından ödenmemesi halinde, işçinin iş mahkemesinde dava açması gerekmektedir. İş mahkemesinde, açacağınız dava kısa sürede karara bağlanacağı gibi, ayrıca fesih tarihinden itibaren kıdem tazminatının gecikme süresi için mevduata uygulanan en yüksek faizle birlikte ödenmesine karar verilmektedir.

Özel hastanede katılım payı 2 TL

SGK Sigortalılarının birinci basamak resmi sağlık kuruluşlarında yapılan muayene ile aile hekimliği uygulamasına geçilen illerde aile hekimi muayenelerinden katılım payı alınmamaktadır. Ancak;

İkinci basamak sağlık kurumlarında……….. 3 TL,

Eğitim ve araştırma hastanelerinde……….. 4 TL,

Üniversite hastanelerinde …………………… 6 TL,

02 Haziran 2009 tarihinden geçerli olmak üzere;

1. 2008 Yılı Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği’nin ‘Ayakta tedavide hekim ve diş hekimi muayenesi katılım payı’ başlığı altında yer alan 3 TL, 4 TL, 6 TL ve 10 TL tutarlar uygulanmayacaktır.

2. Birinci basamak sağlık kuruluşlarında yapılan muayene ile aile hekimliği uygulamasına geçilen illerde, aile hekimi muayenelerinden katılım payı alınmayacaktır.

3. Kurumla sözleşmeli ikinci ve üçüncü basamak resmi ve özel sağlık kurumlarında hekim ve diş hekimi muayenesi için katılım payı, 2 (iki) TL olarak uygulanacaktır.

Katılım payı alınmaktaydı. SGK aleyhine Danıştay Onuncu Dairesinin 2008/11388 Esasına kayden ikame olunan davaya ilişkin Danıştay Onuncu Dairesinin 03/4/2009 tarihli kararı ile 29/9/2008 tarih ve 27012 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2008 Yılı Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği’nin ‘Ayakta tedavide hekim ve diş hekimi muayenesi katılım payı’ başlıklı (6.1) numaralı maddesinin birinci fıkrasının, ayakta tedavide hekim ve diş hekimi muayenesi için özel sağlık kurumlarına başvuran hastalardan 10 TL katılım payı alınmasına ilişkin kısmının yürütülmesi durdurulmuş ve yürütmenin durdurulması kararı 04.05.2009 tarihinde SGK’na tebliğ edilmişti.

SGK Başkanlığı, Danıştay kararı uyarınca 2009/77 sayılı Genelgesi ile uygulamada bazı değişiklikler yapılmıştır. Buna göre; söz konusu Danıştay Kararı ve karar gerekçeleri doğrultusunda SGK tarafından gerekli düzenlemeler yapılıncaya kadar

Özel sağlık kurumlarında ………………….. 10 TL,

* * *

No responses yet

Trackback URI | Comments RSS

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.