Belediye Başkanlarının Makam Tazminatı

yazdır / print
Ben 68 yaşındayım. 6 yıl 5 yılı seçimle 1 yılı atamayla belde belediye başkanlığı yaptım. Görev yaptığım süre içerisinde emekli sandığı bana makam ve temsil tazminatı vermesi gerektiği halde hiçbir ödeme yapmadı. Benim böyle bir hakkımın olup olmadığını öğrenmek ve bununla ilgili bilgi almak istiyorum. Ahmet Çor

Emekli sandığından aylık almakta olan belediye başkanları ile bunların dul ve yetimlerine makam tazminatı  buna bağlı olarak da temsil veya görev tazminatı ödenmekte iken SSK ve Bağ-Kur dan   aylık almakta olanlara bu tazminatlar ödenmemekte idi. Ancak 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda değişiklik yapan 5754 sayılı Kanun  ile SSK ve Bağ-Kur dan aylık almakta olan belediye başkanları ile bunların hak sahiplerine de  bu hak verilmiştir.

Belediye başkanlarına verilmesi öngörülen  tazminatlar, makam tazminatı ve buna bağlı olarak da  temsil veya görev tazminatıdır. Yani bir belediye başkanı, makam tazminatına ilave olarak ya temsil tazminatı yada görev tazminatı alabilmektedir.

5510 Sayılı Kanunun geçici 4’üncü maddesi ile getirilen bu yeni haktan SSK (4/a) veya Bağ-Kur ( 4/b)’ dan yaşlılık veya malullük aylığı alan / alacak  olan belediye başkanları ile bunların ölüm aylığı alan / alacak olan hak sahipleri  faydalanacak olup, iş kazası veya meslek hastalığı sonucu sürekli iş göremezlik geliri alan/alacak olan sigortalılar ile  ölüm geliri alan/alacak olan hak sahiplerine bu hak verilmemiştir. Ayrıca, 506 sayılı Kanunun geçici 20 inci maddesi kapsamındaki sandıklardan aylık almakta olan belediye başkanları ile bunların hak sahiplerine de bu tazminatlar ödenmemektedir.

5510 sayılı Kanunun geçici 4 üncü maddesine göre yukarıda sayılan makam ve buna bağlı olarak ta temsil veya görev tazminatlarını hak edebilmenin ön şartı Kanunun yürürlük tarihi olan 2008 Ekim ayı başından (özel sektör için 1/10/2008, kamu sektörü için 15/10/2008) önce seçimle belediye başkanlığı görevine gelmektir. Bunun dışındaki şartlar ödenecek veya ödenmekte olan aylığa göre farklılık göstermektedir.

Belediye başkanlarına verilmesi öngörülen tazminatlar, makam tazminatı ve buna bağlı olarak da  temsil veya görev tazminatıdır. Yani bir belediye başkanı, makam tazminatına ilave olarak ya temsil tazminatı yada görev tazminatı alabilmektedir.

Belediye başkanları makam tazminatı cetvelinde yer almamasına rağmen,  5434 sayılı Kanunun ek 68 inci maddesinin 4 üncü fıkrasına göre, Sandıkça emekli aylığı bağlanan belediye başkanlarına bu maddede belirtilen gösterge rakamları ve  usûl ve esaslar dâhilinde makam tazminatı, buna bağlı olarak temsil veya görev tazminatı ödenmektedir.

Makam tazminatı göstergesi 7000 ve üzerinde olan kadrolara atananlara temsil tazminatı ödenmektedir. Büyükşehir belediye başkanlarının makam tazminatı göstergeleri 7000 olarak belirlendiğinden sadece Büyükşehir belediye başkanlarına temsil tazminatı ödenmekte diğer belediye başkanlarına ödenmemektedir.

Görev tazminatı makam tazminatı göstergesi 6000 ve altında olanlara ödendiğinden  görev tazminatı Büyükşehir belediye başkanına ödenmemekte, diğer belediye başkanlarına ödenmektedir. Yani Büyükşehir belediye başkanları, makam ve temsil tazminatı, diğer belediye başkanları ise makam ve görev tazminatı alabilmektedir.

1-Yaşlılık aylığı almakta olanlar veya alacaklar

Kanunun yürürlük tarihinden önce  SSK veya Bağ-Kur ‘dan yaşlılık aylığı bağlanmış olan belediye başkanları ile Kanunun yürürlük tarihinden sonra kendilerine 4/a(SSK) veya 4/b(Bağ-Kur) statüsünde  yaşlılık aylığı bağlanacak belediye başkanlarından  aşağıda sayılan şartları taşıyanlara bu tazminatlar ödenir.

-Kanunun yürürlük tarihinden önce seçimle geldiği belediye başkanlığı görevini en az 2 yıl sürdürmek,

-Kadın ise 58, erkek ise 60 yaşını doldurmak ve 9000 gün prim ödemiş olmak veya 61 yaşını doldurmuş olmak ve 5400 gün prim ödemiş olmak,

– Temsil ve görev tazminatları için yönetim ve denetim kurulu üyelikleri dahil olmak üzere kamu kesiminde her ne suretle olursa olsun aylık veya ücret alıp almadıklarına bakılmaksızın görev almamak, 

-Talepte bulunmak,

2-Malullük aylığı bağlanmış veya bağlanacak olanlar

-Kanunun yürürlük tarihinden önce seçimle geldiği belediye başkanlığı görevini en az 2 yıl sürdürmek,

-506, 2925, 1479, 2926 veya 5510 sayılı  Kanunlara göre kendilerine malullük aylığı bağlanmış veya bağlanacak olmak,

– Temsil ve görev tazminatları için yönetim ve denetim kurulu üyelikleri dahil olmak üzere kamu kesiminde her ne suretle olursa olsun aylık veya ücret alıp almadıklarına bakılmaksızın görev almamak, 

-Talepte bulunmak,

Gerekir.

Malullük aylığı bağlanmış veya bağlanacak olan sigortalılar için Kadın ise 58, erkek ise 60 yaşını doldurmak ve 9000 gün prim ödemiş olmak veya 61 yaşını doldurmuş olmak ve 5400 gün prim ödemiş olmak şartları aranmaz. Diğer şartların taşınması kaydıyla malullük aylığı bağlanması yeterlidir.

3-Ölüm aylığı bağlanan veya bağlanacak olan hak sahipleri

-Kanunun yürürlük tarihinden önce seçimle geldiği belediye başkanlığı görevini en az 2 yıl sürdürmek,

506, 2925, 1479, 2926  veya 5510 sayılı  Kanunlara göre kendilerine ölüm aylığı bağlanmış veya bağlanacak olmak,

– Temsil ve görev tazminatları için yönetim ve denetim kurulu üyelikleri dahil olmak üzere kamu kesiminde her ne suretle olursa olsun aylık veya ücret alıp almadıklarına bakılmaksızın görev almamak, 

-Talepte bulunmak,

gerekir.

Belediye başkanlığı görevi sırasında vefat eden sigortalıların hak sahiplerine tazminatların ödenmesi için 2 yıl görev yapma şartı aranmaz.

Bir cevap yazın