Memurluğa Geçen İşçinin Kıdem Tazminatı

yazdır / print
İşçinin kendi iradesiyle ve sınava girip kazanmak suretiyle memur statüsüne geçmiş olması durumunda, iş sözleşmesi işçinin kendi isteği ile sonlandırıldığından dolayı kıdem ve ihbar tazminatı ödenmesi mümkün olmamaktadır.

Ancak, kamu kurumuna devlet memuru statüsüyle yapılan atama sonucunda, işçilikte geçen süresinin, memur statüsüyle gerçekleşecek emeklilik sırasında dikkate alınarak emeklilik ikramiyesinin hesabında göz önünde bulundurulacaktır.

Yargıtay’ın bir kararında belediyede işçi olarak çalışmaktayken memur statüsüne geçen ve emekli sandığından emekli olan davacıya ödenen emekli ikramiyesinin hesabında işçilikte geçen süre dikkate alınması gerektiği belirtilmiştir.

Yargıtay’ın uygulamasına göre, özelleştirilen işyerinde kapsam dışı statüde çalışan işçinin kendi isteği ile kamu kurumlarına atanması halinde kıdem tazminatına hak kazanması söz konusu olmaz.

Kıdem tazminatı ne zaman ödenmeli

İş sözleşmesinin feshedilmesi halinde işçinin iş görme ve işverenin de ücret ödeme yükümlülüğü sona ermektedir. İş sözleşmelerinin sona ermesinde, işçinin ücreti ile sözleşme ve kanundan doğan para ve parayla ölçülmesi mümkün menfaatlerin, iş sözleşmesinin sona ermesi halinde, tam olarak ödenmesi zorunludur.     

Ticaret liseli stajyerler

Okullar birkaç güne kadar açılacak. Bu arada başta ticaret ve meslek liseleri olmak üzere mesleki eğitim kanunu kapsamındaki öğrencilerin sigortalılığını yazmak gerekti.

Yirmi ve daha fazla personel çalıştıran işletmeler, çalıştırdıkları personel sayısının yüzde beşinden az, yüzde onundan fazla olmamak üzere mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumu öğrencilerine beceri eğitim yaptırır. Öğrenci sayısının tespitinde kesirler tama iblağ olunur. İşletmelerdeki personel sayısının tespitinde her yılın ocak ayı, yaz mevsiminde faaliyet gösteren işletmelerde temmuz ayı esas alınır. Beceri eğitimi uygulamasına da öğretim yılı başında başlanır.

Ticaret meslek lisesinden gelecek stajyer öğrenciler ‘3308 sayılı Mesleki Eğitim’ kanununa tabidir. Şirket olarak bu kapsamdaki ticaret lisesinden gelen stajyerlere sigorta yapmamız gerekmemektedir.

İşletmelerde meslek eğitimi gören öğrencilere ödenecek ücret ve bu ücretlerdeki artışlar; öğrenciler için okul müdürlüğü ile işyeri sahibi arasında Bakanlıkça belirlenen esaslara göre düzenlenecek sözleşme ile tespit edilir. Ancak, işletmelerde meslek eğitimi gören öğrenci, aday çırak ve çırağa yaşına uygun asgari ücretin yüzde 30’undan aşağı ücret ödenemez. Yani şu an için (16 yaşından büyüklerde) 207,90 TL’den az olamaz. Bunlar için ayrı bir öğrenci bordrosu düzenlenir.

Öğrencinin eğitimi sırasında işyerinin kusuru halinde meydana gelecek iş kazaları ve meslek hastalıklarından işveren sorumludur.

 Öğrencilere ödenecek ücretler her türlü vergiden müstesnadır.

İşletmelerde meslek eğitimi gören öğrencilere sözleşmenin akdedilmesi ile 5510 sayılı Kanunun iş kazaları ve meslek hastalıkları ile hastalık sigortaları hükümleri uygulanır. Sigorta primleri Milli Eğitim Bakanlığı bütçesine konulan ödenekle karşılanır.

 İşletmelerde mesleki eğitim gören öğrencilere işletmelerce her yıl tatil aylarında bir ay ücretli izin verilir. Ayrıca mazeretleri kabul edilenlere okul müdürlüğünün görüşü alınarak bir aya kadar ücretsiz izin de verilebilir.

Ticaret ve meslek lisesi gibi okullarda staj döneminde sadece iş kazası ve meslek hastalığı ile hastalık sigortası primleri ödenmekte olup, bu sürelerde emekliliğe ilişkin malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası primleri ödenmemektedir. Bu nedenle emeklilik başlangıç tarihi olarak kabul edilmeyeceği gibi, gün sayısı olarak da etkisi yoktur.

Bir cevap yazın