Kategori arşivi: Arslan KARAOĞLAN (Dr.)

Yemen Tefsir Kültürü Üzerine Bazı Mülahazalar

Yemen Tefsir Kültürü Üzerine

Bazı Mülahazalar

Dr. Arslan KARAOĞLAN

Diyânet İşleri Başkanlığı

karaoglanarslan@hotmail.com

 

Some Employers On Yemen Commentary Culture

Abstract

In this article, we tried to deal with Yemen tafsir culture in general terms. In this context, attention was paid to the first nude of the Tafsir in the region, focusing on the serpentine of Tafsir which was published in Yemen. Muaz in Yemen b. Tafsir activity, which started in Jebel (17/638), had its first foundation with Abdurrezzak San’ânî (211/826), developed with Ebu Bekir al-Haddadi (800/1398), developed different and final shape with Şevkânî (1250/1834) It has received.

We also had a preliminary examination of the qualities of the main sources fed by the Yemeni commentary. According to this, we can say that Yemen is some of the properties of tafsir cult. It is possible to trace Yemen’s exegeticalism, which became a scholarly country with a question.

I wonder, Can we say that Yemen sees the scholarly interest he deserves in terms of Qur’an and commentary accumulation? Are the tafsir activities in this area sufficiently examined? The questions can be extended further. In the context of these questions, we have examined Yemen’s tafsirism in terms of the history of commentary. As a result, we have come to the conclusion that in Yemen there is a commentary of other itikadi views, not of a certain itikadi view.

This article claims that neither the first nor the last word of the Qur’an culture and interpretation studies is in Yemen society. If we can not draw attention to the necessity of conducting research on exegesis studies done in Yemen, and if we can succeed in creating an idea in the matter, this article will attain its most important purpose.

Keywords: Yemen exegesis, philology, sahaba, fiqh, narration

ÖZ

Bu makalede, Yemen tefsir kültürünü genel hatlarıyla ele almaya çalıştık. Bu çerçevede Yemen’de neşet eden tefsirin serencamı üzerinde durmak suretiyle bölgede oluşan tefsirin ilk nüvelerine dikkat çektik. Yemen’de Muaz b. Cebel(17/638)’le başlayan tefsir faaliyeti, Abdurrezzak San’ânî (211/826) ile ilk temellerini atmış, Ebu Bekir el-Haddâdî (800/1398) ile gelişmiş, Şevkânî (1250/1834) ile farklı ve son şeklini almıştır. Ayrıca Yemen tefsirinin beslendiği ana kaynakların niteliklerine dair bir ön incelemede bulunduk. Buna göre Yemen tefsir kültürünün bazı özelliklerinin olduğunu söyleyebiliriz.  Şöyle bir soru ile ilmî cazibe yurdu haline gelen Yemen tefsirciliğini aralamak mümkündür. Acaba Kur’ân ve tefsir birikimi açısından Yemen’in, hak ettiği ilmî ilgiyi gördüğünü söyleyebilir miyiz? Buradaki tefsir faaliyetleri yeterince incelenmiş midir? Sorular daha da uzatılabilir. Bu sorular bağlamında tefsir tarihi açısından Yemen tefsirciliğini inceledik. Sonuçta Yemen’de belli bir itikâdî görüşün tefsirleri değil de diğer itikâdî görüşlerin de tefsirlerinin olduğuna temas ettik.

Bu makale, Yemen toplumunda Kur’ân kültürü ve tefsir çalışmaları hakkında ne ilk ne de son sözü söyleme iddiasındadır. Yemen’de yapılan tefsir çalışmaları üzerine araştırma yapmanın gerekliliğine dikkat çekmeyi ve mezkur konuda bir fikir kıvımcımı oluşturmayı başarabilirsek bu makale en önemli amacına ulaşmış olacaktır.

Anahtar Kelimeler: Yemen tefsirciliği, filoloji, sahâbe,  fıkıh, rivâyet Okumaya devam et