Kategori arşivi: Saime ÇAKMAK

“Fındık Sekiz” Anlatısında Zaman ve Mekân

Fındık Sekiz” Anlatısında Zaman ve Mekân

Saime ÇAKMAK

Marmara Üniversitesi Fen-EdebiyatFakültesi

Yeni Türk Edebiyatı Bölümü

saimecakmak@marun.edu.tr

Time and Space in “Fındık Sekiz” Narrative

ABSTRACT

Fındık Sekiz, Metin Kaçan’s second narrative published in 1997. In his first work, Ağır Roman, Metin Kaçan reveals a completely different face of Istanbul. Fındık Sekiz tells Meto who is trying to make another person. Fındık Sekiz expressly criticizes the structure of a distorted society based on the taste that it has questioned in its previous narrative and has traces of Islamic mysticism with a different attitude. Fındık Sekiz is considered to be the first examples of New Age formation in Turkish literature, which is the result of the collision of the matter – meaning with the blending of science with mysticism.Fındık Sekiz studies are very limited. In the works done, the features such as structure, language and form of narrative are mainly emphasized. Its have not been studied in detail and examined that time and space elements which have an important space in the narrative. In this study, the definition of the New Age concept will be made and Fındık Sekiz narrative will explain why this flow is included; then, the similarities between the fiction of the narrative and the life of the writer will be mentioned and the elements of time and space will be examined in the context of narrative and this deficiency will be tried to be solved. In particular, the categories proposed by Genette for time analysis and the classifications of Gerhard Hoffmann’s spatial functions will be taken as basis.

Keywords: Metin Kaçan, Fındık Sekiz, New Age, time, space.

ÖZET

Fındık Sekiz, Metin Kaçan’ın 1997’de yayımlanan ikinci anlatısıdır. Metin Kaçan, ilk eseri olan Ağır Roman’da İstanbul’un bambaşka bir yüzünü gözler önüne serer. Fındık Sekiz’de “yeni bir âleme geçiş” yapmaya çalışan Meto’yu anlatır. Fındık Sekiz’de önceki anlatısında üstü kapalı olarak sorguladığı zevke dayalı bozulmuş toplum yapısını açıkça eleştirir. Ayrıca anlatı İslam mistisizminde izler taşır. Bu nedenle Fındık Sekiz, bilimin mistisizmle harmanlanarak madde – mana kavramının çatışması sonucu ortaya çıkan New Age (Yeni Çağ) oluşumunun Türk edebiyatındaki ilk örneklerinden kabul edilir.

Fındık Sekiz hakkındaki çalışmalar oldukça az olup yapılan çalışmalarda da genellikle eserin yapı, dil, biçim gibi özellikleri üzerinde durulmuştur. Bu eserde önemli bir yere sahip olan zaman ve mekân unsurları üzerinde detaylı olarak durulmamış ve incelenmemiştir. Bu çalışmada öncelikle New Age kavramının tanımı yapılacak ve Fındık Sekiz anlatısının neden bu akıma dahil edildiği açıklanacak; ardından kısaca anlatının kurgusu ile yazarın hayatı arasındaki benzerliklere değinilerek zaman ve mekân unsurlarının anlatıbilim çerçevesinde incelemesi yapılacaktır. Çalışmada özellikle Genette’in zaman analizi için önerdiği kategorilerle Gerhard Hoffmann’ın mekân işlevlerine dair sınıflandırmaları esas alınacaktır.

Anahtar Kelimeler: Metin Kaçan, Fındık Sekiz, New Age, zaman, mekan. Okumaya devam et