Evsel Katı Atık Değerlendirmesinin Değerlendirilmesi

yazdır / print
Kapitalist sistemin bir uzantısı ve tüketim toplumunun da doğal bir unsuru olan tüketimin körüklenmesi daha doğrusu aşırı tüketimin “erdem” haline getirilmesi netice olarak küçük dünyamızı çöplüğe çevirmiştir.

Üretimleri büyük bir bedelle yapılan bu değerler sokağa bırakılır bırakılmaz toplumun sağlığını bozacağı endişesi ile insanların yaşadığı yerden mümkün mertebe uzakta olan çöp depo yerlerine taşınarak veya taşınmayarak çevreyi koruyucu hiç bir önemli tedbir almaksızın dökülmektedir. Atıkların ve artıkların bu şekilde kurtulunabileceği ise toplumca kabul gören yanlış bir kanaattir. Oysa ki evlerden işyerlerinden kamu kurumlarından ve/veya endüstri ünitelerinden atılan katı atıklar önemli bir çevre kirletici parametre olmasının yanında çok önemli bir ekonomik değerdir.

Bunlardan dolayıdır ki son zamanlarda özellikle endüstrileşmiş ülkelerde katı atıkların geri kazanılması ve çevre sağlığını bozmadan bertaraf edilmesi yolunda yoğun olarak bilimsel ve kamuoyunu aydınlatıcı ve yönlendirici çalışmalar yapılmaktadır.

Evsel ve endüstriyel katı atıklar farklı sorunlar ortaya koymaktadır. Evsel katı atıklar kentlerdeki üretim ve tüketim normları değiştikçe hem nitelik, hem de nicelik açısından değişme göstermektedirler. Genelde evsel atık miktarında hızla artış olduğu ve kimyasal ve toksik maddelerin bu miktar içindeki payının da giderek arttığı kabul edilmektedir.

Atık değerlendirme denilince bu işi, görevi, bu faaliyeti esas itibarıyla bütün olarak belediyeler yapacaktır. Bunu da ister doğrudan hizmet olarak ister yönlendirme ile, ister koordinatör kuruluş olarak ihale yöntemiyle yapacaktır/yapmalıdır.

Bilimadamları şu anda güneş ışığını elektro-kimya türünden bir enerjiye çevirebilen bakterilerden yararlanma fikrini incelemektedirler. Yani “biyolojik güneş pili” Nükleer enerji tesislerinin yerini alabilecek canlı varlıkları gündeme getirecektir.

Önümüzdeki otuz yıl içinde önem bakımından biyoloji, kimyanın yerini alacaktır. Biyoloji plastik, gübre, kumaş, boya, böcek ilacı ve daha birçok ürünün üretiminde petrole duyulan ihtiyacı azaltacaktır. Zamanla manifaktürden biyofaktüre geçilecek. Genetik mühendisliği tarımda dünyadaki besin miktarını artırmak için kullanılacak.

I – Atıkların Tanımlanması Türleri ve Belediyelerin Atık Değerlendirmedeki Rolleri

Düzensiz kentleşme çöp araçlarının, kendiliğinden oluşmuş cadde ve sokaklara girip atıkların toplanmasını çok zor ve pahalı bir hale getirmektedir.

Katı atıkların değerlendirilmesi çok yeni bir kavram değildir. Mesela Çin’de yüzyıllardır gerek gübrelemede, gerekse biogaz olarak değerlendirmede katı atıklardan yararlanılmıştır.

1973 yılında ilk petrol krizinin ortaya çıkmasıyla “petrolü ikame” amacıyla güncellik kazanan yeni enerji kaynaklarının bulunması zorunluluğu katı artıkların ve atıkların değerlendirilmesini gerektiren önemli bir itici güç olmuştur.

Çoğu zaman yerel yöneticiler giderek büyüyen kentin her köşesine gönderilecek araçtan yoksundurlar ve önceliği kentin daha çok görünen yüzüne vermek durumundadırlar. Sonuçta hem insan sağlığı açısından hem de doğal kaynaklar açısından çeşitli sorunlarla karşı karşıya kalınmaktadır.

Kentsel katı atıkların, belediyelerce toplanmaları ve nakliyeleri önemli bir maliyet unsurudur. Öyle ki, sayısal verilerden bu maliyetin, yerel bütçelerin yaklaşık % 20 ile 30 unu oluşturduğu görülmektedir.

Her ne hikmetse yerel yönetimlerin, kentlerin makroformunu temelden etkileyen evsel atıkların kaynağından ayrışmış olarak toplanması konusuna ilgisiz kalmışlardır. Ancak bu ÇEVRE FAALİYETİ ni sadece kaynakların etkinliği ve verimliliği olarak değil, bir insanlık hizmeti olarak ele almak gerek.

Bu konuyu alt başlıklar halinde işlemeye devam edeceğiz.

Aydınlık yarınlar temennisiyle esen kalınız.

Not
Bu yazı, http://www.bilgiagi.net, http://www.bilgievreni.com, http://www.gazetecanik.com, www.balikesirbirlik.com http://www.kamudanhaber.com, http://www.haberanaliz.net, http://www.siyasalforum.net, http://www.gunesgazetesi.net, http://www.gercekgazete.web.tr, http://www.ahmetfidan.com ile, Gerçek Gazete, Balıkesir Demokrat, Halkın Sesi, Güney Marmara Yaşam ve Fatsa Güneş gazetelerinde yayınlanmaktadır. Yazarın izni olmaksızın başka hiçbir yayın organında kaynak veya dipnot göstermeksizin kısmen veya tamamen alınamaz, çoğaltılamaz.

Bir cevap yazın