Etiket arşivi: 4

Publisher and Articles (Volume: 11, Issue: 4) | Makale Yazarı ve Makaleler

Publisher and Articles (Volume: 11, Issue: 4) | Makale Yazarı ve Makaleler

  INDEX | İÇİNDEKİLER  Pages|Sayfalar
* Publication Period: 36 – Year: 2018 / Editorial Board  I-VI
** A Few Things About Our Future Issues / Editor  I-VI
1 Water Efficient Use for Sustainability of Water Resources in Urban Areas: Xeriscape / Kentsel Alanlarda Su Kaynaklarının Sürdürülebilirliği İçin Suyun Etkin Kullanımı: Kurakçıl Peyzaj Düzenleme
/ Işık SEZEN, Aslıhan ESRİNGÜ, Kübra Sema YARDIMCI
474-485
2 The Spatial Quality in Public Space and the Society; the Example of Eminönü Tahtakale / Kamusal Alan Toplum İlişkisinde Mekansal Kalite; Eminönü Tahtakale Örneği / Emir ÇEKMECELİOĞLU, M. Ebru ERDÖNMEZ 486-507
3 Harmony of Sultanahmet Square Urban Furnıture wıth the Urban Fabrıc ın Terms of Aesthetıc, Functıonalıty and Perceptıbılıty Benchmarks / Sultanahmet Meydanı Kent Mobilyalarının Estetik, İşlevsellik ve Algılanabilirlik Ölçütlerinde Kent Dokusu ile Uyumu/ Handan ÖZSIRKINTI KASAP, Melisa Elif İLHAN 508-522
4 Planning/Design and Planning Priority in Urban Transportation-Transit-Focused Development Metropol Experience in The Cities, Sample of Istanbul / Kentsel Ulaşımda Yaya Öncelikli Planlama/Tasarım ve Transit Odaklı Gelişimin Metropol Kentlerdeki Deneyimi, İstanbul Örneği / Pınar KIRKIK AYDEMİR, Bilgehan AKYÜZ, Burak Kaaan YILMAZSOY, Çiğdem AKDEMİR, Süleyman GÜLER
Pınar KIRKIK AYDEMİR, Bilgehan AKYÜZ, Burak Kaaan YILMAZSOY, Çiğdem AKDEMİR, Süleyman GÜLER
523-544
5 Determınatıon Of Flood Hazard Maps Wıth Geographıc Informatıon Systems / Coğrafi Bilgi Sistemleri İle Taşkın Tehlike Haritalarının Belirlenmesi / Gül USLU, Faik Ahmet SESLİ, Bayram UZUN 545-558
6 Stadyum’s Evolution In The Historical Context of Sport SpacesSpor Mekanı Olarak Stadyum’un Gelişimi / Khaled SELO, Ebru ERDÖNMEZ 560-574
7 “No Hurry My Friend” The Challenge of Human to Spatial Dependency / “Acele Yok Arkadaş” İnsanın Yere Bağımlılığa Meydan Okuması / Hatice KARAKUŞ ÖZTÜRK  
8 A Case Study in Urban Transformation: Parameters of Urban and Social Infrastructure Kentsel Dönüşümde Bir Senaryo: Kentsel ve Sosyal Altyapı Parametreleri / Halil İbrahim POLAT 585-590
9 Urban Transformation Implementations; Gülistan District of Isparta Example / Kentsel Dönüşüm Uygulamaları; Isparta Gülistan Mahallesi Örneği  / Bora BİNGÖL, Ayşe Betül GÖK 591-599
10 Urban Transformation Applications Within The Context Of Protecting Cities’ History And Cultural Texture / Kentlerin Tarihi ve Kültürel Dokusunun Korunması Bağlamında Kentsel Dönüşüm Uygulamaları / Murat SEZİK 600-608
11 The Effect of Time-Changing of Urban Areas on Air Pollution / Kentsel Alan Kullanımlarının Zamansal Değişimlerinin Hava Kirliliği Üzerindeki Etkisi / Ahmet KOÇ 609-617
12 An Investıgatıon Of Traffıc Accıdents In Ankara / Ankara İlinde Meydana Gelen Trafik Kazalarının İncelenmesi
/ Ömer UYURCA, İbrahim ATILGAN
618-626
13 The Representation of Women Identitiy at Marriage Programs at Tlelevision / Televizyonlardaki Evlilik Programlarında Kadın Kimliğinin Temsili / Hakan YÜKSEL 627-639
14 Outcomes of The Project Named “Children! There Is Art in The Soil” In Terms of Children’s Visual And Plastic Language Development” / Çocuklar! Toprakta Sanat Var” Adlı Projenin Çocuğun Görsel ve Plastik Dil Gelişimi Yönündeki Çıktıları / Ceylan SEBİK 640-653
15 The Evaluatİon Of Bergama-İzmİr In The Context Of Sustaİnable Cıty And Urban Identity / Sürdürülebilir Kent ve Kentsel Kimlik Bağlamında Bergama/İzmir Örneğinin Değerlendirilmesi / Demet GÜLHAN 654-672
16 Positivism, Chicago School of Urban Ecology and
Urban Safety / Pozitivizm, Chicago Kent Ekolojisi Okulu ve Kent Güvenliği  / Orçun ÇOBANGİL
673-682
17 Living Witness to History: Çiğ Lake (Mesudiye, Ordu, Turkey) Tarihin Yaşayan Şahidi: Çiğ Gölü (Mesudiye, Ordu, Türkiye) Beyhan TAŞ, Burcu KARAKAYA 683-691
18 Effects Of Artificial Intelligence on Art / Yapay Zekâ Kullanımının Sanata Etkileri / Abdül TEKİN 692-702
19 An Evaluation for Turkey in the Context of International Sustainable Urban Criteria / Uluslararası Sürdürülebilir Kent Ölçütleri Bağlamında Türkiye İçin Bir Değerlendirme / Çiğdem TUĞAÇ 703-740
*** Volume: 11, Issue: 4, Period: 35, Winter 2018 Ful Page 474-740