Etiket arşivi: bahar 2019

Publisher and Articles (Volume: 12, Issue: 1) | Makale Yazarı ve Makaleler

Publisher and Articles (Volume: 12, Issue: 1) | Makale Yazarı ve Makaleler

INDEX | İÇİNDEKİLER  Pages|Sayfalar
* Publication Period: 37 – Year: 2019 / Editorial Board  I-VIII
** Editorial Letter:

From The Editor: Rules and System Are for People, Not for Rules and System!

Local Elections, It should not Interrupt the Healthy Execution of Urban Services!

IX-XI
1 Assessment of Environmental Problems After Law No. 6360: Malatya Metropolitan Municipality Example – 6360 Sayılı Yasa Sonrası Yeni Büyükşehir Belediyelerindeki Çevre Sorunlarının İrdelenmesi: Malatya Büyükşehir Belediyesi Örneği / Vedat YILMAZ, Şafak KAYPAK 001-028
2 Physical Space Quality of Urban Squares: Istanbul Taksim Square and its Surrounding Area / Kent Meydanlarının Fiziksel Mekan Kalitesi: İstanbul Taksim Meydanı Ve Yakın Çevresi / Belma ACARLI, Tuğba KİPER, Aslı KORKUT 029-041
3 Effectiveness Of Environmental Policies Of Local Governments: A Review Over Ardahan Municipality – Yerel Yönetimlerin Çevre Politikalarının Etkinliği: Ardahan Belediyesi Üzerinden Bir Değerlendirme / Sibel ÇALIŞKAN 042-055
4 Municipalities And Immigrant Politics : For Examle Çankırı – Belediyeler ve Göçmen Politikaları: Çankırı Örneği / Yıldız ATMACA 056-066
5 The Development of Population and Facts That Have Part in This Development of Esenyurt – Esenyurt İlçesinde Nüfusun Gelişimi ve Bu Gelişimde Rol Oynayan Etmenler / Fatih AYHAN 067-081
6 Between The City and the Neighborhood Culture Fikirtepe – Kent ve Mahalle Kültürü Arasındaki Fikirtepe / Osman ÖZKUL, Tuğba AYDIN 082-103
7 City Rights And Participation in National and International Law System – Ulusal ve Uluslararası Hukuk Sisteminde Kentli Hakları ve Katılım / Burak KOÇAK, Mücahit BEKTAŞ 104-117
8 The Role of Background in Creation of the Future in Architecture: The Case of Kadıoğlu Neighbourhood, Şanlıurfa – Mimarideki Geçmişin Geleceğin Yaratılmasındaki Rolü: Şanlıurfa İli, Kadıoğlu Mahallesi ÖrneğiFatma Demet AYKAL, Mine BARAN, Meltem ERBAŞ 118-134
9 Türkiye’de Yerel Yönetimler ve Toplu Taşımacılık Sistemlerine Genel Bir Bakış: Ankara Büyükşehir Belediyesi Örneği / Saltuk Aziz GÖKALP 135-147
10 Reflections of The Perception of Civilization in The City / Medeniyet Telakkisinin Şehirdeki Yansımaları / Emine KEF 148-158
11 The Case of BBC-Jeremy Bowen Regarding Media Ethics in Stories on Middle East – Eşik Bekçiliği Teorisi Kapsamında Medya Etiği Sorunsalı – BBC-Jeremy Bowen Örneği / Selçuk OKTAY 159-176
12 Seasons of The Poems by Atilla Ilhan – Atilla İlhan’ın Son Dönem Şiirleri Açısından Mevsimler / Gülay ARIK 177-185
13 Mekânsal Anlamda Lojistik Merkez Kavramı ve Hadımköy Lojistik Merkezi / Fatih YILMAZ 186-199
The Investigation of Association between Financial Performance and Stock Returns by Entropy and TOPSIS – Entropi ve TOPSİS Yöntemleriyle Finansal Performans İle Pay Senedi Getirileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi / Özcan IŞIK 200-213
*** Volume: 12, Issue: 1, Period: 35, Spring 2019 Ful Page 001-213