İşyerlerinin SGK’da Tescili

yazdır / print
İşveren, örneği kurumca hazırlanacak işyeri bildirgesini en geç sigortalı çalıştırmaya başladığı tarihte, kuruma vermekle yükümlüdür. Şirket kuruluşu aşamasında, çalıştıracağı sigortalı sayısını ve bunların işe başlama tarihini, ticaret sicili memurluklarına bildiren işverenlerin, bu bildirimleri kuruma yapılmış sayılır.

Ticaret sicili memurlukları, kendilerine yapılan bu bildirimi en geç on gün içinde kuruma bildirmek zorundadır.

29/6/1956 tarihli ve 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tâbi şirketlerin nevilerinin değişmesi, birleşmesi veya diğer bir şirkete katılması durumunda, bu hususların ticaret siciline tesciline ilişkin ilân tarihini; adi şirketlerde şirkete yeni ortak alınması durumunda ise en geç yeni ortağın alındığı tarihi takip eden on gün içinde, işyeri bildirgesi ile kuruma bildirilmek zorundadır.

İşyerinin faaliyette bulunduğu adresten başka bir ildeki adrese nakledilmesi, sigortalı çalıştırılan bir işin veya işyerinin başka bir işverene devredilmesi veya intikal etmesi halinde, işyerinin nakledildiği, yeni işverenin işi veya işyerini devraldığı tarihi takip eden on gün içinde, işyerinin miras yoluyla intikali halinde ise mirasçıları, ölüm tarihinden itibaren en geç üç ay içinde, işyeri bildirgesini kuruma vermekle yükümlüdür.

İşyerinin aynı il sınırları içinde kurumun diğer bir ünitesinin görev alanına giren başka bir adrese nakledilmesi halinde, adres değişikliğinin yazı ile bildirilmesi yeterlidir. Bu işlerde çalışan sigortalıların, sigorta hak ve yükümlülükleri devam eder.

2009/Ekim ve takip eden aylarda sigortalı çalıştıran tüm işverenler, sigortalı sayısına bakılmaksızın zorunlu olarak bildirimlerini E-Sigorta kanalıyla yapmakla yükümlü tutuldukları için işverenlerin işyeri tescilini yaptıkları zaman vakit geçirmeden E-Bildirge başvurularını yapmaları gerekmektedir.

E-Bildirge başvurusunun tescil işleminin yapılıp işyeri numarasının alındığı an yapılması halinde istenen belgelerin aslının değil de fotokopisinin verilmesi yeterli olacağından hem emek hem de zaman kaybı azalmış olacaktır.

Alt işveren, asıl işverenin işyerinde çalıştırdığı sigortalıları, işverenle aralarında yaptıkları sözleşmenin ibrazı kaydıyla, kurumdan alacağı özel bir numara ile asıl işverenin kayıtlı olduğu dosyadan bildirir.

E-Bildirge başvurusu

2009/Ekim ve takip eden aylarda sigortalı çalıştıran tüm işverenler, sigortalı sayısına bakılmaksızın zorunlu olarak bildirimlerini E-Sigorta kanalıyla yapmakla yükümlü tutulmuşlardır. Bu itibarla işveren, işyeri tescilini tamamlayarak işyerine ait işyeri sicil numarasını aldığı an E-Bildirge başvurusunu yapmalıdır.

E-Bildirge başvurusu, kurum tarafından matbu olarak basılmış olan “e-Sigorta Hizmetleri İnternet Kullanıcı Kodu ve Kullanıcı Şifresi Başvuru Formu” ile yapılmalıdır. Formda bulunan işyeri, işveren ve işverence yetki verilen kullanıcıya ait bölümler eksiksiz olarak doldurulmalıdır. Mecbur kalınmadıkça fotokopi ile çoğaltılmış form kullanılmamalıdır.

Bir cevap yazın