More Housing or Optimum Residence… | Daha Çok Konut mu Optimum Yerleşim mi?

FROM EDITOR

More housing or optimum residence

Draining the swamp requires great sacrifices, long-term plans and policies. This is only possible with the optimum design of the working and residential areas of the households. Otherwise, more housing, more traffic, more environmental pollution, greater economic losses, more loss of time and more work stress are inevitable. More housing production will produce results, just as the construction of a new overpass or underpass in urban traffic does not solve the traffic problem in question, and only postpones it. The only solution to this is to narrow the gap between the housing demand of individuals and the real housing need. This will be achieved through public service announcements and public awareness activities and trainings.

We are planning to organize the 1st International Urban and Environmental Research Congress with vision-forming titles and related sub-themes on these and similar topics, under the leadership of our journals in the ICAM Network publishing group. While we are planning to hold the first of our congress in Turkey, we are planning to organize the second and subsequent ones in different countries on a rotating basis. We are planning to organize the first of our international congress as part of the 100th Anniversary of our Republic. In this context, I share with you, our esteemed readers, on the occasion of this article, that we are expecting stakeholders and support from every sector and segment.

Dear Readers and Dear Authors;

We are together again with our theme of optimum housing solutions in our 53rd publication. Since our 2023 issues will be under Web of Science monitoring during this period, we expect more attention and more original work from our editors, referees and authors. In this context, we expect more foreign language work to come in our new issues.

Urban Academy is in Q1 Slice in SOBİAD Citation Index

We are happy to be included in the Q1 list in the social and human sciences category in the Okumaya devam et

Kent Akademisi Cilt: 15, Sayı: 4 / Urban Academy Volume:15, Issue 4

INDEX | İÇİNDEKİLER  Pages
Volume 15, Issue 4 Editorial Board and Index | Cilt 15 Sayı 4 Editör Kurulu I- VIII
* Index / İçindekiler  X-XII
** Editorial Letter: Attitude Change Before Climate Change / Yokoluşa Karşı Direnme | Editör XII-XIV
* RESEARCH ARTICLES | ARAŞTIRMA MAKALELERİ *
1 How is the Turkish Housing Market Taking its New Shape?

Türk Konut Piyasası Yeni Şeklini Nasıl Alıyor?

·  Yahya AYDIN Alkan USTUN

1491-1501
2 Evsiz Bireylerin Sosyal Hayatı Üzerine Nitel Bir Araştırma: “Türkiye Örneği”

·  A Qualitative Research on The Social Life Of Homeless Individuals: “The Case Of Turkeys

·  Yasin AKYILDIZ

1502-1521
3 Sürdürülebilir Kentsel Politikalara Açılan Yeni Bir Pencere: Kentsel Dirençlilik

A New Window to Sustainable Urban Policies: Urban Resiliency

·  Korkmaz YILDIRIM

1522-1546
4 Covid-19 Pandemisi ile Değişen Mimari Tasarım Eğitiminin Öğrenci Üzerindeki Etkileri: Trakya Üniversitesi Mimarlık Bölümü Örneği

The Effects of Changing Architectural Design Education on Students with the Covid 19 Pandemic:The Example of Trakya University,Department of Architecture

· Onur ŞUTA

1547-1574
5 Türkiye’de Uygulanan Yapı Denetim Sisteminin Sorunları ile İlgili Yaklaşımlar

Approaches to the Problems of the Building Control System Implemented in Turkey

·  Volkan Engin Bülent ÖZBİL

1575-1590
6 Kampüs Peyzaj Planlaması ve Tasarımının Öğrenci Bakış Açısına Göre Değerlendirilmesi: Uşak Üniversitesi 1 Eylül Kampüsü Örneği

Campus Landscape Planning and Assessment of Design according to Student Perspective: The Case of Uşak University 1 Eylül Campus

·  Ahmet Erkan METİN Hüseyin Berk TÜRKER

1591-1605
7 Kırklareli İlinde Faaliyet Gösteren Konaklama İşletmelerine Yönelik Çevrimiçi Yorumların İçerik Analizi ile İncelenmesi

Examination of Online Visitor Comments via Content Analysis for Accommodation Enterprises Operating in Kirklareli Province

·  Haluk Tanrıverdi Kartal Doğukan ÇIKI

1606-1621
8 Bir Film (Life Overtakes Me), Sığınmacı Çocuklar ve Vazgeçilmiş Bedenler: Vazgeçme/Terketme Sendromu ya da Gizli Yaralar

A Movie (Life Overtakes Me), Refugee Children and Resigned Bodies: Resignation Syndrome or Hidden Injuries

·  Hacer AKER

1622-1638
9 Leaf Stomatal Characteristics of Some Species in Bush Form Used in Kastamonu Urban Landscape

Kastamonu Kent Peyzajında Kullanılan Çalı Formunda Bazı Türlerin Yaprak Stoma Karakteristikleri

·  Nurcan YİĞİT Nurcihan Esra GEDİKOĞLU Ayşe ÖZTÜRK PULATOĞLU

1639-1650
10 A Dry Cargo Coaster Tonnage Selection Model for Shipping Companies in Turkey

Türkiye’deki Denizcilik Firmaları İçin Bir Kuru Yük Kosteri Tonajı Belirleme Modeli

·  Ozan Hikmet Arıcan Ali Umut ÜNAL Osman ARSLAN Muhammed BAMYACI

1651-1669
11 Anıtsal Yapıların Korunmasında Yerelliğin Önemi, Adana İli, Tepebağ Bölgesi’nde Yenilenen 152 Envanter Numaralı Kültür Mirasının İncelenmesi

The Importance of Locality in Terms of Conservation of Monumental Buildings, Investigation of the Renewed Inventory No.152 in Adana Province, Tepebağ Region

·  Mehmet Ali Halaman  Jülide Edirne Erdinç

1670-1688
12 Kompleks Geometrili Yüksek Yapıların TBDY 2018’e Göre İncelenmesi: Çamlıca Tepesi TV ve Radyo Kulesi Örneği

A Review of Complex Geometric High Rise Buildings According to TBDY 2018: The Case of Çamlıca Hill TV and Radio Tower

·  İlayda YALÇIN  Aslı Er Akan Hilal Tuğba Örmecioğlu

1689-1706
13 The Effect and Statistical Analysis of the Pandemic in the Port and Coastal Facilities in the Bay of Mersin

Mersin Körfezindeki Liman ve Kıyı Tesislerinde Pandeminin Etkisi ve İstatistiksel Analizi

·  Mehmet KARAOĞLU Aytekin SARICA Gökhan KARA

1707-1723
14 İç Ortam Kalitesinin Önemi Üzerine Bir Araştırma

A Study on Indoor Environmental Quality

·  Ülger BULUT KARACA

1724-1741
15 Reflections on the Benefits of a Regional DevelopmentOriented University in Maritime: The Case of Tuzla Region

Denizcilik Alanında Bölgesel Kalkınma Odaklı Bir Üniversitenin Faydaları Üzerine Düşünceler: “Tuzla” Bölgesi Örneği

·  Pınar ÖZDEMİR

1742-1758
16 Politik Kent Mekânlarında Suç Algısı Üzerine Bir Araştırma: Gazi Mahallesi Örneği

A Research on The Perception of Crime in Political City Spaces: The Case of Gazi District

·  Ulvi OKUR

1759-1788
17 Toplu Konut ve Sosyal Konut Üretiminin Küreselleşme Bağlamında İrdelenmesi: Dünyadan ve Türkiye’den Örnekler

Analysis of Mass Housing and Social Housing Production in the Context of Globalization: Examples from around the World and Turkey

·  Birsu ECE KAYA İlknur AKINER

1789-1811
18 Kent İçi Alışveriş Merkezlerinin Mimari Özelliklerinin Kullanıcı Tercihlerine ve Davranışına Etkisi: Van AVM Örneği

The Effect of Architectural Features of Shopping Centers in the City on User Preferences and Behaviors: The Case of Van Shopping Center

·  Onur ERMAN Gizem ÜNLÜ

1812-1834
19 The Importance of Rural Tourismin the Context of Sustainable Urban Development and Its Impact onRural

Development: The Case of Foça Kozbeyli Sürdürülebilir Kentsel Gelişim ve Kırsal Kalkınmaya Etkisi Bağlamında Kırsal Turizmin Önemi: Foça Kozbeyli Örneği

·  Hayriye Oya SAF

1835-1854
20 Kentsel Bir Fragman Olarak Kapalı Konut Yerleşmeleri: Kayseri Örneği

Gated Communities as An Urban Fragment: The Case of Kayseri

·  Sevim SEYHAN AYTEN Fatma Zeynep AYGEN

1855-1883
21 Kentleşme Bağlamında Sokak Hayvanlarının Değişen Statüsü

The Changing Status of Stray Animals in the Context of Urbanization

·  Okşan TANDOĞAN

1884-1905
22 Meydanların Görsel ve İşlevsel Yönden Kent Kimliğine Katkıları: Bakırköy Cumhuriyet Meydanı ve Eminönü Meydanı Örnekleri

Contribution of Squares to Urban Identity in Visual and Functional Aspects: Case of Bakırköy Cumhuriyet Square and Eminönü Square

·  Nilay ALP Elif Ebru ŞİŞMAN

1906-1925
23 Yerleşim Yerleri İçindeki PV Paneller Tozlaşma ve Kirliliğin Enerji Verimliliğine Olan Etki Analizi

An Analysis of the Impact of Pollution and Pollution of PV Panels in Settlements on Energy Efficiency

·  Muzaffer YÜCEL

1926-1937
24 Salgın ve Afete Yönelik Dirençlilik Eylem Planlaması: Dirençli Mahalleler

Resilience Action Planning for Epidemic and Disaster: Resilient Neighborhoods

·  Erkan POLAT Sümeyye KAHRAMAN Burak KORKMAZYÜREK

1938-1958
25 Kent, Mekân, Sınır ve Kimlik: Türkiye’de Kentsel Kimliklerin İnşasında Kentsel Sınırların Rolü

City, Space, Border and Identity: The Role of Urban Borders in the Construction of Urban Identities in Turkey

·  Kerem ÖZBEY

1959-1974
26 Kentsel Donatı Elemanlarının Peyzaj Mimarlığı Açısından Değerlendirilmesi: Sultanahmet Meydanı Örneği

Evaluation of Urban Furniture from the aspect of Landscape Architecture: Case of Sultanahmet Square

·  Nursevil Yuca

1975-1995
27 Solidarity Architecture: Socially Minded Approaches Emerging in the Professional Practice in Architecture

Dayanışma Mimarlığı: Mimarlık Mesleki Uygulamasında Gelişen Toplum Odaklı Yaklaşımlar

·  Mehmet Gökhan BERK Muzaffer Tolga Akbulut

1996-2009
28 Regulations on Refugees in the Russian Federation Law

Rusya Federasyonu Hukukunda Mültecilere İlişkin Düzenlemeler

·  Nimet ÖZBEK

2010-2024
29 The Importance of ‘Meaning’ as a Component of Place Identity in Public/Urban Interiors: Kızlarağası Inn, Izmir

Kamusal/Kentsel İç Mekânda Yer Kimliğinin bir Bileşeni Olarak ‘Anlam’ın Önemi: Kızlarağası Hanı, İzmir

·  Sahar ASADOLLAHI ASL ZARKHAH Zeynep TUNA ULTAV Gülnur BALLİCE

2025-2048
30 Kentsel Dönüşüm Projelerinin Tipolojik Sürekliliğe Etkisi: Bursa Doğanbey Kentsel Dönüşüm Projesi

The Effect of Urban Transformation Projects on Typological Continuity: Bursa Doganbey Urban Transformation Project

·  Lale GÖRGÜLÜ Çağla GÖRGÜLÜ

2049-2087
31 Kentsel Açık ve Yeşil Alanlarının Niceliksel Analizi ve İrdelenmesi: Uşak Kent Merkezi Örneği

The Effect of Urban Transformation Projects on Typological Continuity: Bursa Doganbey Urban Transformation Project

·  Hüseyin Berk TÜRKER Atila GÜL

2088-2109
32 Turkish Newspapers Wildfire Coverage During the Summer of 2021

Türkiye Medyasının 2021 Yazı Yangınlarını Haberleştirmesi

·  Ece BAYKAL FİDE

2110-2127
33 Erratum: Darıca İlçesindeki Mevcut Konut Gruplarının Ekolojik Açıdan Değerlendirilmesi

·  Ayşegül ENGİN VARDAR Tülay TIKANSAK KARADAYI

*** Volume: 15, Issue 4, 2022 Full Page 2128-2142