Kategori arşivi: Ebru ERDÖNMEZ (Doç.Dr.)

Kamusal Alanların Kullanımında Mekan Kalitesi; Eminönü Mercan Mahallesi

Place Quality in the Use of Public Spaces; Eminönü Mercan Neighborhood

Public spaces are places located in the urban fabric and places where people come together, move freely, perform
daily activities and socialize. Public spaces give information about physical characteristics of the city as well as the
social texture of the society. The physical characteristics of the public spaces are influential in the quality of life of
the community and the concept of the quality of the space is at the forefront in public spaces.

In the study, the Mercan neighborhood is chosen, which is located in the Historical Peninsula Eminönü, to measure
the quality of the space. Eminönü is one of the earliest residential places of Istanbul and has morphologically,
historically and architecturally history.

In the study; spatial quality in public spaces has been researched with specific data and a public survey. The history,
location, important structures, physical and functional characteristics of the Mercan area are investigated and the
obtained data are associated with the survey results to investigate the space quality of the region.
Keywords: Public Spaces, Place Quality, Urban Space, Eminönü, Mercan Neighborhood

ÖZ:

Kamusal alanlar; kent dokusunda yer alan, insanların bir araya gelip özgürce hareket ettikleri, günlük faaliyetlerini gerçekleştirdikleri, sosyalleştikleri mekanlardır. Kamusal alanlar, kentle ilgili fiziksel veriler sundukları gibi toplumun sosyal dokusu hakkında da bilgi vermektedir. Kamusal alandaki fiziksel özellikler toplumun yaşam kalitesinde etkilidir ve kamusal alanlarda mekanda kalite kavramı ön plana çıkmaktadır.

Bu çalışmada, mekan kalitesinin ölçülmesi için İstanbul’un ilk yerleşim yerlerinden olan, hem morfolojik, hem tarihsel hem de mimari olarak zengin bir geçmişe sahip Tarihi Yarımada Eminönü bölgesindeki Mercan mahallesi incelenmiştir.

Çalışmada; kamusal alanlardaki mekansal kalite belirli veriler ve anket çalışmaları ile araştırılmıştır. Mercan mahallesinin tarihçesi, konumu, önemli yapıları, fiziksel ve işlevsel özellikleri araştırılmış, elde edilen veriler yapılan anket sonuçları ile birleştirilerek bölgenin mekan kalitesi incelenmiştir.

Anahtar sözcükler: Kamusal Alan, Mekan Kalitesi, Kentsel Mekan, Eminönü, Mercan Mahallesi Okumaya devam et

Kentsel Bellekte Meydan San Marco Meydanı

 Hande Apak (Mimar

Doktora Öğrencisi YTÜ)

Ebru Erdönmez Dinçer (Doç Dr.)

YTÜ Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi

Kent, ekonomik, sosyal, politik ve kültürel birçok konuların birlikte söz konusu olduğu bir mekan, bir yerleşmedir[1]. Bir kentin niteliği hakkında bize en çok bilgiyi sağlayan şey, kamusal alanlardır. Kamusal alan, meydanlardan sokaklara, parklara ve bunları çevreleyen binalara kadar uzanır ve şehirlerin en önemli parçalarını oluşturur. Bu sebeple, kamusal alanın özellikle de meydanların ve sokakların kalitesi bir şehrin kimliğini oluşturmada çok önemli bir role sahiptir. Kent mekânları ve özellikle meydanlar bireyin ve toplumun bir araya geldikleri önemli mekânlardır[2].

Meydanların en önemli fonksiyonu binaların arasında bir sosyal hayat (doku) yaratmaktır. Bu sosyal hayat birden fazla insanın kamusal bir mekânda bir arada olmasıyla, insanların birbirleriyle iletişim kurup sosyalleşmesini sağlar ve ortak bir kimlik oluşturur[3].

Meydanlar tarihten günümüze, şehir halkının veya ziyaretçilerinin buluşma yeri, şehrin karmaşasından kopup soluklandıkları, rahatlama ve dinlenme imkânı buldukları, insanların birbirini izledikleri ve kentteki olup biten olayları paylaştıkları, kısaca çok amaçlı kullanım mekânları olmuşlardır[4]. Schulz,[5] meydanı “kentsel yapının en belirgin ve göze çarpan unsuru” olarak tanımlamıştır. Açıkça sınırları belirlenmiş bir yer olduğundan, zihinde canlandırılması, düşünülmesi en kolay olandır ve hareket için bir hedefi temsil eder” diye belirtmiştir.

Okumaya devam et