Kategori arşivi: Şule KARAASLAN (Prof.Dr.)

Türkiye’de Kırsal Planlama ve Farklı Ülkelere Ait Kırsal Planlama Örnekleri


Türkiye’de Kırsal Planlama ve

Farklı Ülkelere Ait Kırsal Planlama Örnekleri

Dr. Çiğdem Çörek Öztaş

GAZİ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Mimarlık Fakültesi

Şehir ve Bölge Planlama Bölümü

cigdemcorek@hotmail.com

Prof. Dr. Şule Karaaslan

Gelişim Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi

Mimarlık Bölümü

hskaraslan@gelisim.edu.tr

 

Rural Planning in Turkey Examples Belonging to Different Countries

ABSTRACT:

Pressure on rural areas in the world is increasing day by day, due to the factors such as population and demographic changes, mobility of the population, need of housing, increase in demand for nature and recreation areas. In Turkey, in addition to the general tendency such as the EU accession process, the European Spatial Development Perspective, new agriculture policies, environmental and sustainability debates, along with the Law No. 6360, which entered into force in 2012, the local government system has become a scene of drastic changes, has brought the issues of rural planning back to the agenda. However, existing zoning legislation and planning practice are insufficient in terms of rural planning. For this reason, this study focuses on which planning tools can be used in rural planning. For this purpose, research is being conducted on which rural planning tools are used in countries that have similar practices in rural planning and have similar experiences with Turkey. This study puts forward the indicators of rural area planning and the study also contributes to the literature of planning, laws and regulations and practical applications.

Keywords:  Rural planning, Turkish spatial planning system, rural planning tools, country cases

ÖZ:

Nüfus ve demografik değişimler, nüfusun hareketliliği, konut ihtiyacı, doğa ve rekreasyon alanlarına olan talebin artması gibi etmenler nedeniyle dünyada kırsal alanlar üzerinde baskı gün geçtikçe artmaktadır. Türkiye özelinde ise, Avrupa Birliğine giriş süreci, Avrupa Mekansal Gelişim Perspektifi, yeni tarım politikaları, çevre ve sürdürülebilirlik tartışmaları gibi genel eğilime ek olarak 2012 yılında yürürlüğe giren 6360 Sayılı Kanun ile birlikte, yerel yönetim sisteminin köklü değişimlere sahne olması, kırsal alan ve kırsal alan planlamasına dair konuları yeniden gündeme getirmiştir. Bununla birlikte mevcut imar  mevzuatı ve planlama pratiği kırsal alan planlaması konusunda yetersiz kalmaktadır. Bu nedenle bu çalışma, kırsal alan planlamasında hangi planlama araçlarının kullanılabileceğine odaklanmaktadır. Bu amaçla çalışmada, kırsal alan planlaması konusunda örnek uygulamalar barındıran, Türkiye’ye örnek olacak benzer deneyimler yaşamış ülkelerde hangi kırsal planlama araçlarının kullanıldığına dair bir araştırma yapılmaktadır. Çalışma ile önümüzdeki dönemde eksikliği çok daha fazla hissedilecek olan, kırsal alan planlamasında dikkate alınacak hususlar ortaya konmakta, literatüre, yasa ve yönetmelikler ile pratikteki uygulamalara katkıda bulunulmaktadır.

Anahtar Kelimeler:

Kırsal planlama, Türkiye planlama sistemi, Kırsal planlama araçları, ülke örnekleri Okumaya devam et