2010 Yılında Asgari Ücret, AGİ ve Vergi Dilimleri

yazdır / print
Her yıl ocak ve temmuz aylarında, çalışma yaşamını ilgilendiren bir çok parametrede değişiklikler olur. 2010 yılı Ocak ayında da bir çok parametrede değişiklikler oldu.Asgari ücret değişti, buna bağlı olarak SGK primine esas kazanç alt ve üst sınırında değişiklik yapıldı, Aile ve çocuk yardımı tutarları ile ücretlerin vergilendirilmesinde uygulanacak aylık sakatlık indirimi tutarları değişti. 

I. Asgari Ücret Değişti

4857 sayılı İş Kanununun 39 uncu maddesine istinaden Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nca alınan 29/12/2009 tarih ve 2009/1 sayılı kararla;

1- 16 yaşını doldurmuş işçilerin normal çalışma karşılığı asgari ücretlerinin; 01/01/2010 – 30/06/2010 tarihleri arasında günlük 24.30 TL ve aylık 729.00 TL, 01/07/2010 – 31/12/2010 tarihleri arasında ise günlük 25.35 TL ve aylık 760.50 TL

2- 16 yaşını doldurmamış işçilerin normal çalışma karşılığı asgari ücretlerinin; 01/01/2010 – 30/06/2010 tarihleri arasında günlük 20.70 TL ve aylık 621.00 TL, 01/07/2010-31/12/2010 tarihleri arasında ise günlük 21.60 TL ve aylık 648.00 TL,

olarak tespit edilmiştir.

II. Asgari geçim indirimi

2010 yılında uygulanacak ücretlilerin yararlanacakları asgari geçim indirimi tutarları da belirlendi. Asgari geçim indiriminden, ücretleri gerçek usulde vergilendirilen gerçek kişiler yararlanacak. Bu uygulamadan kasap, manav, terzi gibi esnaf ve tüccar ile avukat, diş hekimi, doktor, mali müşavir, mühendis, mimar gibi serbest meslek erbabı yararlanamayacak.

Hizmet erbabının bekâr veya evli olup olmamasına ya da çocuk sayısına bağlı olarak yararlanabileceği asgari geçim indirimi tutarı değişiyor.

1 Ocak 2010 tarihinden itibaren uygulanacak asgari geçim indirimi tutarları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Medeni hali                                     Asgari geçim indirimi (TL)

Bekar                                                 54.68

Evli (Eşi çalışmıyor) ve çocuksuz 65.61

Evli (Eşi çalışmıyor) ve 1 çocuklu 73.81

Evli (Eşi çalışmıyor) ve 2 çocuklu 82.01

Evli (Eşi çalışmıyor) ve 3 çocuklu 87.48

Evli (Eşi çalışmıyor) ve 4 çocuklu 92.95

Evli (Eşi çalışan) ve çocuksuz 54.68

Evli (Eşi çalışan) ve 1 çocuklu 62.88

Evli (Eşi çalışan) ve 2 çocuklu 71.08

Evli (Eşi çalışan) ve 3 çocuklu 76.55

Evli (Eşi çalışan) ve 4 çocuklu 82.01

III. SGK primine esas kazancın alt ve üst sınırı arttı

5510 sayılı Kanun uyarınca alınacak prim ve verilecek ödeneklerin hesabına esas tutulan günlük kazancın alt sınırının, 4857 sayılı İş Kanunu’nun 39’uncu maddesine göre 16 yaşından büyükler için belirlenen asgari ücret, üst sınırının ise günlük asgari ücretin 6.5 katı olduğu hükme bağlanmıştır. Yapılan değişikliğe göre,

– 01.01.2010 – 30.06.2010 tarihleri arasında günlük alt sınır 24.30 TL, aylık alt sınır 729.00 TL TL, günlük üst sınır 157,95 TL, aylık üst sınır 4.738.50 TL olarak uygulanacaktır.

– 01.07.2010 – 31.12.2010 tarihleri arasında günlük alt sınır 25.35 TL, aylık alt sınır 760.50 TL, günlük üst sınır 164.78 TL, aylık üst sınır 4.943.25 TL olarak uygulanacaktır.

IV. Gelir Vergisine Tabi Gelirlerin Vergilendirilmesinde Esas Alınan Tarife

Gelir Vergisi Kanunu’nun 103’üncü maddesinde yer alan gelir vergisine tabi gelirlerin vergilendirilmesinde esas alınan tarife, 2010 takvim yılı gelirlerinin vergilendirilmesinde esas alınmak üzere aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiştir.
8.800 TL’ye kadar % 15

22.000  TL’nin 8.800 TL’si için 1.320 TL, fazlası % 20

50.000 TL’nin 22.000 TL’si için 3.960 TL, fazlası % 27

50.000 TL’den fazlasının 50.000 TL’si için 11.520 TL, fazlası % 35

VI. Ücretlerin vergilendirilmesinde uygulanacak aylık sakatlık  indirimi tutarları

01.01.2010 tarihinden itibaren ücretlerin vergilendirilmesinde uygulanacak GVK’nın 31’inci maddesinde yer alan sakatlık indirimi tutarları değişmiş olup,

1. Derece Sakatlar (Çalışma gücünün asgari % 80’ini kaybetmiş olanlar) 680 TL

2. Derece Sakatlar (Çalışma gücünün asgari % 60’ını kaybetmiş olanlar) 330 TL

3. Derece Sakatlar (Çalışma gücünün asgari % 40’ını kaybetmiş olanlar) 160 TL

olarak belirlenmiştir.

VII. Hizmet erbabına işyeri veya işyerinin müştemilatı dışında kalan yerlerde yemek  verilmek suretiyle sağlanan menfaatlere ilişkin istisna tutarı

Gelir Vergisi Kanunu’nun 23’üncü maddesinin 8 numaralı bendinde yer alan, işverenlerce işyeri veya işyerinin müştemilatı dışında kalan yerlerde hizmet erbabına yemek verilmek suretiyle sağlanan menfaatlere ilişkin istisna tutarı, 2010 takvim yılında uygulanmak üzere (KDV hariç) 10.00 TL olarak tespit edilmiştir.

NOT: Tüm okur ve dostların yeni yılını kutlarım.

Bir cevap yazın