Eyl 15 2018

From the Editor: Transportation and Communication are the Basis of Mobilization in Urban Areas

Published by at 00:00 under Editör

yazdır / print

 

Dr. Ahmet FİDAN

On behalf of editorial board

Urban Development is, like the development of Plant Cells!

From the Editor

In our thirty-fifth publication period our focus is again on the original and current academic studies which are aiming the examination, scrutinization, and analization of the issues and problematiques of the superstructures and substructures in urban areas.

As we have announced in the last issue, we will present thematic content in this issue. As we mentioned in the title, we tried to show that especially the healing process of the superstructure and substructure in urban areas is a dynamic structure, while considering the cities equal with the development of plant cells. As Ibn Khaldun has stated in his works, states have a life, they are born, grow, and die. Although there is a lifetime of states based on a certain piece of land, cities do not have.

Urban areas, like plant cells, protect their existence with their flexible structures firstly with constantly renewing themselves, then they maintain their life with protecting this structure after taking or establishing their identities. The process of maturation in cities is similar to the process of wisdom and specialization in humans. As cities enter the maturation period, which requires a period of at least three hundred or four hundred years for a city, the periods of stagnation represent their periods of grandeur. A city at this level is already referred as “ancient city”, and categorized by the united nations as ‘cittaslow’ firstly, and then the ‘ancient city to be protected’.

Transportation and Communication are the Basis of Mobilization in Urban Areas.

While the development processes of the cities are in this position, transportation on one side and institutionalization in the communication sectors on the other side they both have an accelerating effect on the maturation processes of cities.

The urban, inter-city or international transportation systems become part of the institutionalization of cities as long as they are in accordance with the ergonomics of social needs, and adapt to the global accreditations. Otherwise, the cities where accreditation, integration and synchronization do not work will not only sabotage their own future, but also prevent the development of other cities around the world. Also, the sub-structures and systems which are indifferent to the needs of the city dwellers in cities cause the isolation of that city in particular and country in general. In this respect, the transportation infrastructure in a city requires a harmonization in the means of transport on a species basis on one hand, and also in terms of transportation techniques or methods on the other hand. The work also requires the combination of the same transport systems and infrastructures with the transport systems of other countries. In this context, overlapping of the transportation types and techniques with the transportation systems of the developed cities in the world in line with the developing technological means, have vital importance in the development of the tourism potential of that city in particular and country in general.

Because the development process of the communication systems between people is proceeding in geometric speed, it requires the flexibility and accreditation of urban infrastructures at the point of mobilization of the citizens.

Geometric speedly developing communication systems are a driving and compelling factor in the synchronization of transportation networks in the context of time, orer arrangements, compensation systems, and means of transportation. The structures supported by the transportation software which should be a part of the “big data” which is determined with a fuzzy logic, became an inevitable situation in our world which is a global village.

New Sector in The World: Street Economy, Micron Entrepreneurship

The academic and sectoral initiatives of the assistant editor of our journal Osman SIRKECI, about the formation of a new sector which known as Street Economy or micron entrepreneur all around the world are continuing. In this context, The Global Street Economy Congress which the first one was held in Malta Valetta and our journal is in the editorial board and secretariat, was held with the theme of the III. Democracy Symposium in a dynamic, energetic and synergistic atmosphere. In the context of placing the street economy within the sector, this movement which has developed between the world countries on the economic basis as a hope to our aging and polluted world, has also undertaken the mission of being a bridge between states and cultures.

Under the leadership of Mr. Sirkeci, the Malta Conferences supported by the State Minister of Malta within the scope of our work on Global Street Economy, includes many new countries. The snowballing movement is rapidly spreading to countries such as Nepal, France, America, Cambodia, South Africa, Italy and Spain. Within the scope of the III. Democracy Symposium, the second of the 1st Global Street Economy Congress will take place in the Pilot region in March or April 2019, hosted by Mersin Municipality. In this context, the Turkey leg will be completed with “Clean Mediterranean”, “Cleean Black Sea” action plans, and this congress will continue to be held cyclicly between world countries after 2020. Until the street economy sector is officially recognized in the global economic structure.

Within the scope of our efforts for street economy, we first created www.glosep.org . the Global Street Economy Platform was established in Mersin originated. Based on this institutional structure, it’s been entered to the process of creating the Street Economy Association (United Street Economy Union) with the high human support of Indian location.

Next Issue And

About Our Publishings

As it is known, the dynamic structure of our journal is now being carried out through TUBITAK supported Journal Park system. While we are continuing our portal-based publication from www.kentakademisi.com , the main framework of our journal continues simultaneously through http://www.dergipark.gov.tr/ . The DOI service we planned for this issue, postponed to the next issue due to partial compliance problem by Dergi Park. It is our desire to give you good news in our next issues.

Kentsel gelişme, bitki hücrelerinin gelişimi gibidir!

Otuz beşinci yayın dönemimizde yine ağırlık noktamız, kentsel alanlardaki alt ve üst yapıya dönük sorun ve sorunsalların incelenmesi ve irdelenmesi ve analizine yönelik özgün ve güncel akademik çalışmalarla sizlerleyiz.

Hazırlanacağı üzere, geçen sayımızda da duyurduğumuz gibi, bu sayımızda tematik bir içerikle karşınıza çıkıyoruz. Başlıkta da belirttiğimiz gibi, kentleri bitki hücrelerinin gelişimiyle bir tutarak, özellikle kentsel alanlardaki alt ve üst yapının iyileşme sürecinin devingen bir yapı olduğunu ortaya koymaya çalıştık. İbn-i Haldun’un eserlerinde belirttiği gibi, devletlerin de bir ömrü vardır, doğar gelişir büyür ve ölürler. Oysa ki belli bir toprak parçası üzerine kurulu olan devletlerin bir ömrü olsa da, kentlerin bir ömrü yoktur.

Kentsel alanlar, bitki hücreleri gibi, sürekli olarak kendilerini yenileyerek önce esnek yapılarıyla varlıklarını korurlar, ardından kimliklerini aldıktan veya kimliklerini oturttuktan sonra, bu yapılarını koruyarak yaşamını devam ettirirler. İnsanlardaki bilgelik ve uzmanlaşma süreci, kentlerde de olgunlaşma dönemine benzer. Kentlerin olgunlaşma dönemine girmesiyle birlikte ki bu bir kent için en az üç yüz veya dört yüz yıllık bir dönemi gerektirmektedir, durgunluk dönemleri, onların ihtişamlılık dönemlerini temsil eder. Bu seviyedeki kent zaten artık “kadim kent” tabiriyle anılır ve birleşmiş milletler tarafından önce cittaslow ardından da korunması gerekli antik kent hüviyetine girer.

Ulaşım ve İletişim Kentsel Alanlardaki Mobilizasyonun Temeli

Kentlerin gelişim süreçleri bu minvalde olurken, bir taraftan ulaşım, bir taraftan iletişim sektörlerindeki kurumsallaşma, kentlerin olgunlaşma süreçlerinde hızlandıran etkiye sahiptir.

Gerek kentiçi gerekse kentler arası veya uluslararası ulaşım sistemlerinin, toplumsal ihtiyaç ergonomisine uygun olduğu ve küresel akreditasyonlara uyum sağladığı oranda kentlerin kurumsallaşmasının bir parçası olur. Aksi takdirde, akreditasyonun, entegrasyonun ve senkronizasyonun işlemediği kentler, sadece kendi geleceğini baltalamaz, aynı zamanda dünya üzerindeki diğer kentlerin gelişimine de engel olur. Bir taraftan da kentte yaşayan kentlilerin ihtiyaçlarına kayıtsız kalan alt yapı ve sistemler, o ülkenin özelde o kentin yalnızlaşmasına neden olur. Bu bakımdan, bir kentte ulaşım alt yapışı bir taraftan türel bazda ulaşım araçlarının birbirleriyle uyumunu gerektirirken, bir taraftan da ulaşım teknikleri veya yöntemler bakımından da uyumu gerekmektedir. İş bununla kalmayıp, aynı ulaşım sistemlerin ve alt yapılarının, diğer ülke ulaşım sistemleriyle kombinasyonunu da gerektirmektedir. Bu bağlamda, ulaşım tür ve teknikleri, gelişen teknolojik imkanlar çerçevesinde dünyanın gelişmiş kentlerinin ulaşım sistemleriyle örtüşmesi o ülkenin özelde o kentin turizm potansiyelinin gelişmesinde hayati öneme sahiptir.

İnsanlar arasındaki iletişim sistemlerinin geometrik hızda ilerleyen gelişim süreci, kentlilerin mobilizasyonu noktasında kentsel alt yapıların esnekliğini ve akredite olmalarını gerektirmektedir.

Geometrik hızla gelişen iletişim sistemleri, ulaşım şebekelerinin, türel tercihlerde, orer düzenlemelerinde, ücretlendirme sistemlerinde, zaman bağlamında senkronize olmalarında itici, zorlayıcı bir faktördür. Bütün bu sistemlerin bulanık mantıkla belirlenmiş ‘big data’ nın bir parçası olması gereken ulaşım yazılım alt yapılarıyla destekli yapılar, küresel bir köye dönüşmüş dünyamız kentsel alanlarında kaçınılmaz bir durum halini almıştır.

Dünya’da Yeni Sektör: Sokak Ekonomisi

Dergimizin yardımcı Editörlerinden Dr. Osman SİRKECİ’nin, dünya çapında yürütmekte olduğu, sokak ekonomisi, mikro girişimci ve/veya Street economy olarak konuşulagelen yeni bir sektörün oluşmasına yönelik akademik ve sektörel girişimlerimiz devam etmektedir. Bu bağlamda, ilkini, Malta Valetta’da gerçekleştirmiş olduğumuz, dergimizin de düzenleme kurulunda ve sekreteryasında bulunduğu III. Demokrasi Sempozyumu teması olarak gerçekleşen Global Sokak Ekonomisi Kongresi hareketli, hararetli ve sinerji dolu bir yapıda tamamlanmıştır. Sokak ekonomisinin sektör içine yerleştirilmesi bağlamında bir yandan da yaşlanan ve kirlenen dünyamıza bir umut olarak dünya ülkeleri arasında ekonomik tabanlı gelişen bu hareket, devletler ve kültürler arasında bir köprü olma misyonunu da üstlenmiştir.

Sn. Sirkeci’nin öncülüğünde, Global Sokak Ekonomisi’ne yönelik çalışmalarımız kapsamında Malta Devlet Bakanınca desteklenen Malta Konferansları bir çok yeni ülkeyi de içine katmaktadır. Çığ gibi büyüyen hareket, Nepal, Fransa, Amerika, Kamboçya, Güney Afrika, İtalya, İspanya gibi ülkelere doğru hızla yayılmaktadır. III. Demokrasi Sempozyumu kapsamında I. Global Sokak Ekonomisi Kongresi’nin ikincisi, 2019 yılının mart veya nisan aylarında Mersin Belediyesi ev sahipliğiyle Pilot bölgesinde gerçekleşecektir. Bu bağlamda Akdeniz Temiz, Karadeniz Temiz eylem planlarıyla Türkiye ayağı tamamlanarak, 2020 den itibaren dünya devletlerinde bu kongre dönerli olarak düzenlenmeye devam edecektir. Ta ki, sokak ekonomisi sektörü, küresel ekonomik yapılanma içinde resmi olarak tanınıncaya kadar.

Sokak ekonomisine yönelik çalışmalarımız kapsamında, öncelikle, www.glosep.org u oluşturduk, Global Sokak Ekonomisi Platformu Mersin orijinli olarak kuruldu, bu kurumsal yapıdan hareketle, Hindistan lokasyonunun beşeri desteği başka olmak üzere, Sokak Ekonomisi Birliği’nin, (United Street Economy Union) oluşturulması sürecine girilmiştir.

Gelecek Sayı ve Yayınlarımıza İlişkin

Bilindiği gibi, artık dergimizin, dinamik yapısı, TUBİTAK destekli Dergi Park sistemi üzerinden yürütülmektedir. Biz www.kentakademisi.com da portal bazlı yayınımızı sürdürmeye devam ederken, dergimizin esas çatısı http://www.dergipark.gov.tr/ üzerinden eşzamanlı olarak devam etmektedir. Bu sayı için planlamış olduğumuz DOİ hizmeti, Dergi Park tarafından kısmi uyum sorunu nedeniyle sonraki sayıya ertelenmiştir. Bundan sonraki sayıda sizlere güzel haberlerle dönmek en büyük arzumuzdur.

No responses yet

Trackback URI | Comments RSS

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.