Publisher and Articles (Volume: 11, Issue: 2) | Makale Yazarı ve Makaleler

Publisher and Articles (Volume: 11, Issue: 2) | Makale Yazarı ve Makaleler

yazdır / print
INDEX | İÇİNDEKİLER  Pages|Sayfalar
* Publication Period: 34 – Year: 2018 / Editorial Board  I-VI
** A Few Things About Our Future Issues / Editörden

VII-IX
1 Economic Mission and Future Perspective in Urban Management / Kent Yönetiminde Ekonomik Misyon ve Gelecek PerspektifiNihat KURT 214-231
2 The place of Nanotechnology in Architecture /Mimarlıkta Nanoteknolojinin Yeriİnanç ATİK, M. Burak BİLGİN 232-242
3 The Concept of Urban Design Place and importance of Urban Design Guides / Kentsel Tasarım Kavramında Kentsel Tasarım Rehberlerinin Yeri ve Önemi / Serdar ARISU 243-255
4 Innovative Approaches for Tourism: The Impact of Cittaslow / Turizm İçin İnovatif Yaklaşım: Cittaslow EtkisiRuhet GENÇ 256-263
5 The Concept of “Smart Cities” in Terms of Evolution and Meeting with Reason: How Cities Become Intelligent? Geodesign Approach / Evrilme ve Aklıyla Buluşma Açısından “Akıllı Şehirler” Kavramı: Şehirler Nasıl Akıllı Olur? Geotasarım Yaklaşımı / Saffet ERDOĞAN, Recep ASLAN, Mustafa ULUKAVAK, Mehmet YILMAZ 264-273
6 Structural and Spatial Characteristics of Turkish Hamam Architecture / Türk Hamam Mimarisinin Yapısal ve Mekânsal Özelikleri / Elif ÇELİK, Ali Işık AYDEMİR 274-281
7 On Architecture and Paradoxical Difference / Mimarlık ve Paradoksal Fark / Önder ÇELİK 282-288
8 Bioclimatic Conservation Impact of Different Field Usage: Bingöl Province Case / Farklı Alan Kullanımlarının Biyoklimatik Konfora Etkisi: Bingöl İli ÖrneğiAhmet CAF, Ahmet KOÇ, Canan KOÇ 289-294
9 Human Rights, Justice and Equity in terms of Clean Development Mechanism as an Instrument of Climate Policy /İklim Politikasının Bir Aracı Olan Temiz Kalkınma Mekanizması Açısından İnsan Hakları, Adalet ve Hakçalık / Ferhan CAN 295/304
10 Strategic Management Approach in Local Governments / Yerel Yönetimlerde Stratejik Yönetim YaklaşımıŞadiye GÜNGÖR, Ender KUTLU 305-316
11 Nation Ideology and Its Components as a Roof Concept in the Republican Era Cumhuriyet Döneminde Bir Çatı Kavram Olarak Ulus İdeolojisi ve Bileşenleri / Sait YILDIRIM 317-331
12 Assessment of Bediuzzaman Said Nursi’s Approach to the Local Qualities of the Kurdish District in the Decentralisation Case / Adem-i Merkeziyet Fikrine Bediüzzaman Said Nursi’nin Kürd Muhitinin Yerel Vasıfları Açısından Yaklaşımının DeğerlendirilmesiErdal AYDIN, Aynur ATMACA CAN 332-344
*** Volume: 11, Issue: 2, Period: 34, Summer 2018 Ful Page 345-508

Bir cevap yazın