Güneşin Batı’dan Doğması Ne Demektir ?

yazdır / print
Kıyamet alametlerinden birisi de GÜNEŞİN BATIDAN DOĞMASIDIR. Bu konuda bir çok yorum yapılmış bir çok yazı yazılmıştır. Bende nacizhane küçük bir araştırma ve uzun bir düşünmeden sonra bu makaleyi yazabilme cesaretine erip sizlerle paylaşma mutluluğunu tadıyorum.

Güneşin doğudan batıya doğru yolculuğunu şöyle düşünebiliriz. Aklın ruhtan bedene doğru yönelişi. Aklın ruhtan doğuşu doğaldır. Hz İbrahim’in GÜCÜN YETİYORSA GÜNEŞİ BATIDAN GETİR sözü çok düşündürücüdür. Aklın bedenden doğması mümkün değildir. Ama aklın bedene mahkum edilmesi mümkündür ve bu İblis’in iddiasıdır. İblis ve nesli aklı beden hapishanesinde tutmak için her tuzağı kurar. Her oyunu oynar. Akıl kendini sadece beden zannetmeye başlar. Doğduğu vatanın ruh olduğunu unutur veya bilmez. İşte Rasuller bu vatan yolunu unutmuş akılları yani uyuyan akılları uyandırmaya vazifeli Zat’lardır. Hz Yusuf’un kuyudan ve zindan dan çıkışını bu yönden düşünmek zorunludur.

Beden kuvvelerini vatan yolculuğuna harcayanlar bu mücadelede mutlulardan olur. Bu yolculuğun farkında olmayıp ömrünü oyun eğlence de harcayanlar da hüsranda son bulur.

Kişinin, toplumun,dünyanın kıyametinin kopması farklı şeylerdir. GÜNEŞİN BATI DAN DOĞMASI her üçünde de bir ölçü olarak kullanılabilir. Kişinin ölümü yani şuur ölümü onun aklının bedenine hapis olması, aklının beden zindanından kurtulamayışı olarak düşüneceğimiz gibi toplumun da aynı şekilde beden arzularını zapt edemeyen şuursuz insanların toplumlarda çoğunluğu oluşturması da o toplumun şuursal ölümüdür. O toplumun aklının öldüğünün ispatı kapitalizm-maddecilik putuna tapar hale gelmesidir. Riba’nın, rüşvetin, hırsızlığın, her türlü ahlaksızlığın kural yapıldığı toplum ölmüş bir toplumdur ve orada GÜNEŞ BATIDAN DOĞMUŞTUR.

Dünya’da anlayışlar ne kadar tersine döndü farkında değil misiniz ?

Eskiden hastalıklara ilaçlar keşfedilirdi şimdi hastalıklar icat edilip ilaç satılıyor.

Eskiden spor sağlık içindi şimdi bahis ve kumar, banknot için.

Eskiden yaşamak için para kazanılırdı şimdi para için yaşanır oldu.

Eskiden diploma eğitim göstergesiydi şimdi pazarlama aracı.

Eskiden Sanat ruhun gıdasıydı şimdi paranın kölesi

Eskiden bilgeliğe saygı vardı şimdi mafyaya.

Peki dünya’nın kıyameti-ölümü nasıl olabilir bu bağlamda ?

Dünya’ya bir cismin çarpması ile dünyanın dönüşünün tersine dönmesi düşünülebilir. Dünyanın milyonlarca yıl içinde güneşin içine düşeceği bilim adamlarınca söylenmektedir.

15 Ocak 2010 Cuma

UĞUR ÖZALTIN

BAKARA SURESİ142-) Seyekulüssüfehaü minenNasi ma vellahüm an kıbletihimülletiy kânu aleyha* kul Lillahil meşriku velmağrib* yehdiy men yeşau ila sıratın müstekıym;
İnsanlar’dan SEFİH (kendini tanımayan, diyn’in aslını, sistemi anlamayan anlayışı kıt) olanlar: “Onları (mü’minleri) yönelmekte oldukları kıble’den çeviren nedir?”, diyecekler… De ki:”maşrik (doğu, doğma yeri) de, mağrib (batı, batma yeri) de Allah’ındır (Allah’a ait özelliklerin bir açığa çıkışıdır; gerçekte ise vech, Hak tektir)… Kimi dilerse, onu sırat-ı müstakıme hidayet eder.

258-) Elem tera ilelleziy hacce İbrahîyme fiy Rabbihi en atahullahul mülk* iz kale İbrahîymu Rabbiyelleziy yuhyiy ve yumiytu, kale ene uhyiy ve umiyt* kale İbrahîymu feinnAllahe ye’tiy BişŞemsi minel meşrikı fe’ti Bi ha minel mağribi febühitelleziy kefer* vAllahu la yehdil kavmez zalimiyn;
Allah kendisine mülk (hükümdarlık, saltanat, hükmetme gücü) verdi diye Rabbi hakkında İbrahim ile niza edeni/tartışanı görmedin mi?.. İbrahim: “Benim Rabbim O’dur ki diriltir ve öldürür”, dediğinde o da: “ben de diriltir ve öldürürüm” dedi… İbrahim: “Muhakkak ki Allah Güneş’i (B sırrınca) maşrik’ten getiriyor, hadi sen (Bi-) onu mağrib’ten getir” deyince; o kafir (hakikatından perdeli) kimse apışıp kaldı… Allah zalimler toplululuğuna hidayet etmez.

KEHF SURESİ

86-) Hatta iza beleğa mağribeşŞemsi vecedeha tağrubu fiy aynin hamietin ve vecede ındeha kavma* kulna ya Zelkarneyni imma en tuazzibe ve imma en tettehıze fiyhim hüsna;
Ta Güneş’in (Can’ın) battığı yere ulaştığında onu (güneşi) bir ayn-i hamiet’te (siyah balçıklı göze’de; yani beşeri biyolojik bedende) batarken buldu…Ve (bir de) onun (güneşin) indinde bir kavm (beden memleketinin ahalisi hükmünde olan çeşitli kuvveler) buldu… Dedik: “Ey Zül’karneyn!.. İster (onlara) azap edersin (onlara ters geleni uygularsın);ister onlar hakkında bir güzellik (güzel bir yol, tavır) edinirsin”.

ŞUARA SURESİ

28-) Kale Rabbül meşrikı velmağribi ve ma beynehüma* in küntüm ta’kılun;
 (Musa) dedi ki: “Maşrık’ın, Mağrib’in ve ikisi arasında olan şeylerin Rabbi… Eğer Aklederseniz…?.

Bir cevap yazın