Kapak: Ekümenik Kentsel Alanlara Doğru / EDİTÖRDEN

yazdır / print
Değerli Okurlarımız;

Küreselleşme ve yerelleşme, ilk bakışla birbirine karşıt olan iki ayrı olgu olarak görülse de, bu iki kavramın, aslında birbirini tamamlama noktasında ne kadar önemli olduğu muhakkaktır. Bu bağlamda, kapitalizmin hormonlu olarak geliştirdiği büyüme ve genişleme aynı zamanda ‘bilinirlik’ olgusunu da tetiklemektedir.

Küreselleşmenin kendi obez yayılımı için, yerelleşme kaçınılmazdır. Zira yerel bilindikçe ya da yerelin üzerindeki “bilinirlik” yaftası arttıkça, küresel eğilimler, yereli daha iyi ve daha sağlıklı okuyabilmekte ve bu mantıksal zincirle yereli daha mantıklı ve uzun erimli olarak sömürebilmektedir. Küresel güçlerin ‘küresellik’ argümanıyla ekonomik istikrarını sağlamadaki performansı, yereli ilk etapta cilalarken ‘yerel değerleri de kontrollü bir kaos ortamında asimile etmektedir.

Küreselleşmenin hızı, yerelleşmeyiş sağladıkça ‘yerel’ değer, olay, olgu ve kişiler de eskiye oranla çok daha keyifle kozasal rolünü oynamaktan memnuniyet duyuyor.

Bu ivme, yer küre üzerindeki coğrafi alanların kontrollü kaos ortamında (sözde) serbestçe genişlemekte, kentsel alanlar da eskiye oranla öbekli yapısından kurtulmaya başlamaktadır. Kentsel alanlardaki bu fisyoner eğilim, ulaşım ve iletişim altyapısındaki geometrik gelişmeler ile  desantralize olmaktadır.

Üç Ayın En Önemli Gelişmesi:

Geçen sayımızdan bu güne, kent ve kente dair irili ufaklı olup biten belki onbinlerce gelişme olmuştur. Ne var ki, kapsamımızın entelektüel ölçeği, öne çıkarılması gereken konu sayısını daraltmaktadır. Bu açıdan üç ay içinde en belirgin gelişme, Türkiye’deki yerel yönetim birimlerinden ‘Büyükşehir Belediyeleri’nin sayılarına 13 tane daha eklenerek Büyükşehir Belediye sayısının 29 a çıkarılmasıydı.

Ne var ki, yenilik sadece sayısal artışla kalmamış, 13 Büyükşehir ile birlikte diğer bütün Büyükşehir Belediyelerinin de sınırları il idari sınırı ile birleştirilmiştir. Böylece, bir yandan Türkiye’ye 13 Büyükşehir Belediyesi daha kazandırılmış, bir yandan da 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nda nüfus sayısında bir değişikliğe gidilmeksizin bu değişiklik gerçekleştirilmiş oldu.

Bu birleştirme aslında küreselleşme ölçeğinde kentsel alanlardaki desantralizasyonu tescillemekte ve dünya çapında bütün yer kürenin kentsel alan olarak tanımlandığı “ekümenopolis” kavramını gündeme taşımıştır.

Bir cevap yazın