Mali Polis, Gümrük ve Vergi Yargısının Kırgız- Türk Ekonomisi ve Uygulamasına Etkisi

yazdır / print

Gümrük ve Vergi Yargısının Kırgız-Türk Ekonomisine Etkisi

Prof. Dr. Bolot T. TOKTOBAYEV

KC Yusuf Balasagın Milli Ünv. Kırgız-Çin Enstitüsü Direktörü

E-mail: b.toktobaev@mail.ru

ÖZET:

Çağdaş ve ileri devlet ekonomisi ve anlayışına geçiş ve uyum sorunlarının başında ekonomide mali polis, gümrük ve vergi sistemi meselesi ve yargılaması hukuku geldiği incelenmiştir.

Ekonomide mali polis gümrük ve vergi mevzuatı ve yasasına aykırı davranışların mahkeme tarafından sosyal-hukuk yargılanması sistemi ve hukuku incelenmesine bakılmıştır. Geçiş ekonomilerinde etkisi büyük olan mali polis gümrük ve vergi yargılaması etkinliği ve Türk-Kırgız ekonomisi ve uygulaması incelenerek araştırılmıştır.

Ekonomide mali polis, gümrük ve vergi uyuşmazlıklarının yargısal planda giderilmesi ve aynı çıkarlar dengesinin kurulmasında güven esastır. Mali polis, gümrük ve vergi yargılama hukuku: “Mali polis, gümrük ve vergi uyuşmazlıklarının yargısal planda giderilmesini düzenlediği sırada, aynı çıkarlar dengesinin kurulmasında hizmet eder” biçiminde tanımlanabilir.

Sistemin unsurlarını yasalar, zaman ve insan olarak tespit ediyoruz ve bunları mali polis, gümrük ve vergi yargısının işlevi doğrultusunda seçtiğimiz parametreler ile ölçüyoruz.

Birinci parametre: Mali polis, gümrük ve vergi yargısı yasalarının işlerliğini anlaşmazlıkları çözmek ile ölçmek.

İkinci parametre: Mali polis, gümrük ve  vergi yargılama sürecini mükellef ve mali polis, gümrük ve vergi idaresi açısından katlanılan ekonomik külfet ve telafi mekanizmaları ile ölçmek.

Üçüncü parametre: Mali polis, gümrük ve vergi yargıçlarının kararlarını, aldıkları eğitim, çalışma koşulları ile mahkemelerde sağlanan teknolojik olanaklar ve yargıç bağımsızlığı ile ölçmek.

Devlet mali polis, gümrük ve vergi sistemi ve yargılaması iktisadi ve hukuki reformun baş ayarlarından biridir. Devletin temel eylem ve işlemlerinden biri olduğu için yargılaması da hukuk devletinin gereğidir. Ekonomide mali polis, gümrük ve vergilendirme özünde bir gelir-alacak-borç ve suç ilişkisidir ve bu ilişkide çeşitli süreçlerde uyuşmazlık ve anlaşmazlık çıkması mümkündür.

Kırgızistan mali polis, gümrük ve vergi mevzuatına aykırı davranışların uyuşmazlıkların mahkeme tarafından yargılanması yeni düzenlenmeye çalışıldığından Türkiye’deki ile tam olarak karşılaştırılamayacak durumdadır. Kırgızistan’a oranla Türk mali polis, gümrük ve vergi yargısı sisteminin uyuşmazlık çözümünde etkinliği vardır ve yasalar nedeniyle iyi işlemeyen sistem adil yargıçlarının kişisel çabasıyla da işletilmektedir.

Öneriler: Hukukun üstünlüğü sadece yasalarda değil gerçek olarak hayata geçirilirse, İçişleri, Maliye ve Ekonomi Bakanlıkları ile mali polis, gümrük ve vergi kurumları hukuk çizgisine çekilirse ve yasası ile yargısına bir son sistem olarak liberal sosyal demokrasi ile yaklaşılırsa daha hızlı sosyo-ekonomik gelişme ve kalkınma sağlanacaktır.

SUMMARY:

Contemporary and advanced understanding of the state’s economy and the transition and adjustment problems in the economy at the beginning of the financial police, customs and tax system is a matter of law, and proceedings that were examined.

Economy, customs and tax legislation and the financial police of any violation of law by the court, the social-legal examination of the prosecution system and the law of his detractors. In transition economies a great impact on the effectiveness of the financial police and the Turkish-Kyrgyz economy of customs and tax proceedings, and was investigated by examining the application.

Economy, financial police, customs and judicial tax dispute in the establishment of trust is essential to the balance of the same interests and background removal. Financial police, customs and tax jurisdiction law: “financial police, customs and judicial tax dispute when the plan organized by repair of the same balance of interests is the establishment of service” be defined as.

Elements of the laws of the system, determine the time and we are as human beings and their financial police, judiciary, customs and tax function parameters are chosen in accordance with the measure.

The first parameter is: financial police, customs and laws of the functioning of justice to settle disputes with the tax measure.

The second parameter is: financial police, customs and tax judicial process, the taxpayer and the financial police, customs and tax administration mechanisms to measure and compensate for the incurred economic burden.

The third parameter is: financial police, customs and tax decisions of the judges, their training, working conditions and technological opportunities provided by the courts and the independence of judges with the measure.

State financial police, customs and tax system and economic and legal reform, the chief judge is one of the settings. One of the main acts and proceedings in the State for the rule of law requirement. Economy, financial police, customs and taxation of income-credit-debt and in essence a criminal relationship, and it is possible to be some disagreement in the relationship and the various processes of conflict.

Kyrgyz Republic financial police, customs and tax legislation attempts to edit a new trial by the court of any violation of conflict in Turkey is compared with the full. Than in Kyrgyzstan, Turkish financial police, customs and tax dispute resolution system is to enable the judiciary and the law just because of the judges of the system not working well is operated in a personal effort.

Recommendations: The rule of law, not only in reality, as the law is passed, the Interior, the Ministries of Finance and Economy of the financial police, customs and tax bodies of law and the law of the line drawn with the judiciary as an end to the system of liberal social democracy and socio-economic progress and development are approached more quickly will be provided.

KISALTMA VE ANAHTAR KELİMELER:

T.C. : Türkiye Cumhuriyeti., K.C.: Kırgız Cumhuriyeti, V.K.; Vergi Kanunu. liberal sosyal demokrasi, Devlet gümrük ve vergisi, Mali polis, gümrük ve vergi Yargısı, Daha hızlı sosyo-ekonomik gelişme ve kalkınma.

Makalenin devamı için TIKLAYINIZ!

Bir cevap yazın