Haz 15 2017

Makale Yazarı ve Makaleler / Publisher and Articles (Volume: 10, Issue: 2)

Published by at 00:11 under Editör

Makale Yazarı ve Makaleler / Publisher and Articles (Volume: 10, Issue: 2)

yazdır / print
İÇİNDEKİLER  Sayfalar
* Publication Period: 30 – Year: 2017 / Editorial Board
1 Several Changes in the New Publication Period (Summer 2017) / Yeni Yayın Döneminde (2017 Yaz Sayısı) Birkaç Değişiklik / Editörden
2 Importance Of Marına Management and Organızatıon For Lıvable Coastal Cıtıes / Yaşanabilir Kıyı Kentleri İçin Marinaların Yönetim ve Organizasyonunun ÖnemiYrd.Doç.Dr. Aziz MUSLU 123/138
3 Healing Gardens In The Mega Cities; Example Of Tehran /  Mega Kentlerde iyileştirme bahçeleri; Tahran Örneği / Mim.Dr. Sima POUYA 139-156
4 The Lımıts Of Freedom In Isaıah Berlın’s Thoughts / Isaıah Berlın Düşünüşünde Özgürlüğün Sınırı Yrd.Doç.Dr. Armağan ÖZTÜRK 157-168
5 Two Directions of Public Private Partnership (PPP) Aplications in  Local Administrations: Advantages and Disadvantages / Yerel Yönetimlerde Kamu Özel İşbirliği (KÖİ) Uygulamalarının iki Yönü: Avantajlar ve Dezavantajlar  / Öğr.Gör. Yusuf UYSAL 169-199
6 The Role of Big Data in Reaching Smart City Ideal / Akıllı Kent İdealine Ulaşmada Büyük Verinin Rolü / Emrah AKDAMAR 200-215
7 Resource About Reshaping Of Food And Beverage Culture By Social Media: Sample Gaziantep City / Yeme İçme Kültürünün Sosyal Medya Aracılığıyla Yeniden Üretimi Üzerine Bir Araştırma: Gaziantep İli ÖrneğiÖğr.Gör. Zeynep TUÇ  Yrd.Doç.Dr Oya ÖZKANLI,  216-239
8 The Relation Betveen Urban Space and Urban Characteristics / Kent Meydanlarının Kent Kimliği İle İlişkisi / Mahmut Turan EKTİREN 240-254
9 Determination Of Educational Performances By Using Multi Criteria Decısıon-Makıng Methods For The Cities In Turkey / Türkiye’de Yer Alan Şehirlerin Eğitim Performanslarının Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleri Kullanılarak Belirlenmesi / Ertuğrul AYYILDIZ, Miraç MURAT 255-267
 10 Density and Externalities in Urban Space / Kentsel Alanlarda Daralmalar ve Dışsallıkları / Editörden *
** Sayi Tam Dosyası (Yil-10-Sayi-2-2017) 123-267

No responses yet

Trackback URI | Comments RSS

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.