Etiket arşivi: bahar 2018 sayılı

Publisher and Articles (Volume: 11, Issue: 1) | Makale Yazarı ve Makaleler

Publisher and Articles (Volume: 11, Issue: 1) | Makale Yazarı ve Makaleler

* INDEX | İÇİNDEKİLER  Pages|Sayfalar
1 Publication Period: 33 – Year: 2018 / Editorial Board  I-V
2 A Few Things About Our Future Issues/ Gelecek Sayılarımıza İlişkin Birkaç DeğişiklikEditörden VI-VIII
3 An Assessment Through Relationship Between Air Pollution and Climatic Parameters in City of Igdır / Iğdır Kentinde Hava Kirliliği ve İklim Parametreleri Arasındaki İlişki Üzerine Bir Değerlendirme / Ahmet KOÇ, Canan KOÇ 1-10
4 Analysis and Comparison of Ayvansaray and Samatya Fire Areas’ Current Urban Patterns at Historic Peninsula of Istanbul Reorganized in the 19th Century / XIX. Yüzyılda Düzenlenen İstanbul Tarihi Yarımada’daki Ayvansaray ve Samatya Yangın Alanlarında Günümüzdeki Kentsel Dokuların İncelenmesi ve Karşılaştırılma / Güneş YÖRÜTEN, Cenk HAMAMCIOĞLU
11-28
5 A General Review On The Implementation Of The Environmental Impact Assessment And Strategic Environmental Assessment In Turkey / Türkiye’de Çevresel Etki Değerlendirmesi Ve Stratejik Çevresel Değerlendirme Uygulaması Üzerine Genel Bir Değerlendirme / Hakan YAŞ 29-43
6 Roma Popolo Meydanı Bağlamında Kamusal Mekan Kalitesinin Ölçülmesi Measuring Public Space Quality, Case Study Papolo Square / Rome / Ersin ABAY, Ebru ERDÖNMEZ 44-59
7 A Collarborative Model for Everyday Space Production: Surface Coloring Project in Mehmet Özer Street in  Denizli Babadağ / Gündelik Mekân Üretimine Dair Katılımcı Bir Girişim Örneği: Denizli Babadağ’da Mehmet Özer Caddesi Yüzey Renklendirme Projesi / Işıl Uçman ALTINIŞIK
60-75
8 A Research on Determination of Environmental Factors Affecting Urban Flora of Aksaray Province / Aksaray İlinde Kentsel Florayı Etkileyen Çevre Faktörlerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma / Bülent ESKİN 76-85
9 Maritime jurisdiction areas of Turkey in the Black Sea, the Aegean Sea and the Mediterranean Sea and Disputes Related to Jurisdictions / Türkiye’nin Karadeniz, Ege ve Akdeniz’deki Yetki Alanları ve Yetki Alanı Anlaşmazlıkları / İsmet BALIK 86-98
10 An Empyrical Analysis Of Renewable Energy And Economic Growth: The Case Of Oecd Countries / Yenilenebilir Enerji Kaynakları Ve Ekonomik Büyüme İlişkisinin Ampirik Analizi. OECD Örneği / Eray KARAKAŞ, Berna BALCI İZGİ 99-107
11 Physical Environment Control: Its Importance and Place Within Interior Architecture Education / Fiziksel Çevre Kontrolü: Önemi ve İç Mimarlık Eğitimindeki Yeri / Şen YÜKSEL 108-116
12 Transformation of Human-Nature Relation : A Historical Perspective / İnsan-Doğa İlişkisinin Dönüşümü: Tarihsel Bir Perspektif Hasibe SULAK 117-124
13 The Effects Of European Unıon Regıonal Polıcy On Publıc Admınıstratıon Reforms In Turkey / Türkiye’deki Kamu Yönetimi Reformlarında Avrupa Birliği Bölgesel Politikalarının EtkileriYıldız ATMACA 125-136
14 An Overvıew of Unıversıty and Teacher Transparency Between 1950-1961 Years: The Democrat Party and The Government of Post-May 27th Perıod / Üniversite ve Öğretmen Yetiştirme Meselemize Bir Bakış: 1950-1961 Yılları Arasında Demokrat Parti ve 27 Mayıs Sonrası Hükümetleri DönemiHasan YILDIZ 137-143
15 Education and information features in Contemporary Art / Çağdaş Sanatta Eğitim ve Bilgi ÖzellikleriOsman ODABAŞ, Abdul TEKİN 144-152
16 The Impact on Minimalist Music and Electronic Music / Minimalist Müzik ve Elektronik Müzik Üzerine Etkisi / Ruken GÜLERYÜZ 153-162
17 The Contribution of Zaza Language and Literature Departments of Bingöl and Munzur Universities to Their Universities / Bingöl ve Munzur Üniversitesinde Açılan Zaza Dili ve Edebiyatı Bölümü ve Bölümün Üniversitelerine KatkılarıHatip ERDOĞMUŞ, Şeyhmuz ORKİN 163-172
18 The Current Consumption Culture And Magazine Journalısm Analysis From The Şehbal Magazine / Şehbal Dergisinden Günümüze Tüketim Kültürü ve Magazin Dergiciliği AnaliziYasin SÖĞÜT, Celalettin AKTAŞ 173-185
19 Women and Chıldren in The Women’s World Magazine / Kadınlar Dünyası Dergisinde Kadın ve ÇocukSamiye TUNÇ 186-199
* KİTAP DEĞERLEMESİ
20 John Stuart Mill, The Subjection of Women (Kadınların Köleleştirilmesi), A Penn State Eloctronic Classics Series Publication, 2006, 111s / Ayşe YAŞAR UMUTLU 200-203
21 Rauf Orbay on Nutuk / Nutuk’ta Rauf OrbayYusuf CİHAT 204-210
* EDİTÖRE MEKTUP
22 Global Sokak Ekonomisi Bildirgesi / Global Street Economy Declaration / Osman SİRKECİ 211-213
* Volume: 11, Issue: 1, Period: 33, Spring 2018 Ful Page  *

A Few Thing About Next Issue and Publications | Gelecek Sayı ve Yayınlarımıza İlişkin Birkaç Husus

 

 

Yayın Kurulu Adına

Dr. Ahmet FİDAN

A Few Thing About Next Issue and Publications

From the Editor

A Few Issues About Urbanization Process

We are together again in the 33rd issue. While people is continually increasing, the increases of individual prosperity is not rising in a capitalizm spiral, unfortunately. The living of consumer society in a rate of cultivating fund, but never getting strong prediction and plan continues unfortunately. However, illiterate and poor individuals make a lot of babies and educated and wealthy persons make a few babies, therefore we are concerned about complex demographic contents of the world population. This progress is naturally able to turn wasteyard in the earth.

Okumaya devam et