Etiket arşivi: etik

Analitik ve Sistematik Açıdan, Denetim Kavramına Etik ve Evrensel Yaklaşım

Yrd.Doç.Dr. Ahmet FİDAN

Ordu Üniversitesi Üniversite Yaşam Etik Kurulu Üyesi

ÖZET:

Denetim kavramının determinantları ve bileşenleri, kendi içinde analitik ve sistematik açıdan örüntülüdür. Öyle ki, bir sistemin yönetimine evrensel düzen açısından baktığımızda, DENETİM ETİĞİ kavramıyla kesişiriz. Zira, denetim kavramı veya olgusu, türel bağlamda tek bir bileşenle üstesinden gelinebilecek bir durum değildir.

Sürdürülebilir denetim için evrensel yaklaşımın son halkası etik denetimdir. Etik denetim zaten denetimin 9 alt türünden biridir ve diğer türlerin içine sirayet edebilecek, teşmil edilebilecek özelliği bulunmaktadır.

Bu makalede, denetim türlerinden ETİK denetimi, diğer denetim türleri ile içteş bir şekilde ele alarak, “vicdan”, “öz/töz”, “ahlak”, “din” kavramlarına yer yer atıflarda bulunarak ele alacağız. Zira, etik kavramı, vicdanı formatlayacak, özü ortaya çıkaracak, ahlakı evrenselleştirecek, dini bir üst ortak paydaya çekecektir.

Anahtar Kelimeler:

etik, denetim, denetim türleri, etik ve denetim, evrensel denetim, öz denetim, ahlaki denetim, etik kuralları

Okumaya devam et

Yerel Yönetimlerde Çevre Etiği ve Yönetim Organlarındaki Duyarsızlaşma Eğilimleri

Ayşe YILMAZ

Karadeniz Doğa ve Çevre Derneği Yönetim Kurulu Üyesi

ÖZET:

1982 Anayasası’nın 56. maddesinde çevre kirliliğini önlemek ve insanların sağlıklı bir çevrede yaşaması devletin ve vatandaşın ortak görevi olarak belirtilmiştir. Son dönemlerdeki hukuksal düzenlemelere rağmen, yerel yönetimler etik olgusunu çoğunlukla ihmal etmektedirler. Daha özelde, “çevre etiği” konusunda ise, bir çok geri dönüşü olmayan çevre ihlallerine neden olmaktadır. Yerel yönetim organlarının inisiyatif kullanıcıları astlara, şirketlere, diğer birimlere, vatandaşlara hizmet sürecinde seçim öncesi pazarlıkların da etkisiyle duyarsızlaşarak tabandan gelen geri bildirimleri görmezden gelmektedirler.

Etik ihlallerinin çoğu, demokrasinin ve kurumsallaşmanın oturmadıığı Türkiye ve bu gibi düşük gelirli ülkelerin yanısıra hızlı kentleşmekte olan ülkelere görülür. Yürürlükte olan etiğe ilişkin mevzuatın pek çoğu çok soyut yada ütopiktir. Türkiye’de çevre etiği ihlali en çok imar ve yapılaşma konusunda kentsel rant  alanlarının yüksek olduğu büyükşehir belediyelerindedir. Bu nedenle özellikle planlama konusunda çevre ve planlama etiği uluslararası ve ulusal literatürde farklı argüman ve farklı yönleriyle tartışılmış hala da tartışılmaktadır.

Yerel yönetimlerin siyasal kurumlar olmalarından dolayı,  seçim kampanyaları sürecinde bir takım rant ödünleşmeleri daha baştan yapılmakta, bir yandan imara, çevre düzenine ve arsa üretimine yönelik değişiklikler ve uygulamalar gayrı resmi olarak planlanırken, bir yandan da tabandan gelen çevre düzenine ilişkin ihlallerden kaynaklanan şikayetlere karşı yenel yönetim organları duyarsızlaşmaktadır. Çalışmamızda özellikle bu duyarsızlaşma üzerine yoğunlaşılacaktır.

Anahtar Kelimeler:

etik, çevre etiği, yerel yönetimler, yerel yönetim organları, imar affı, çevre düzeni, gecekondu affı, ormanlık alanlar Okumaya devam et

Gündem: Yerel ve Bölgesel Kalkınma

Gündem: Yerel ve Bölgesel Kalkınma

İÇİNDEKİLER

  1. Gündem:  Yerel ve Bölgesel Kalkınma / EDİTÖRDEN
  2. Küreselleşme-Yerelleşme Sürecinde Kentsel Yönetişim: Kalkınma Ajansları ve İzmir Örneği / Yrd.Doç.Dr. Fethi Ufuk ÖZIŞIK
  3. Uydukent, Saçaklanma Kentleşmede Bölgesel Eğilimler ve Köy Kent Açılımı: Tersine Göç Sürecinde Asimetrik Göç kaygısı Üzerine / Yrd.Doç.Dr. Ahmet FİDAN
  4. Yerel Yönetimlerde Etik Dışı Davranışlar / Doç.Dr. M. Akif ÖZER

 

Yerel Yönetimlerde Etik Dışı Davranışlar

Doç.Dr. M. Akif ÖZER

Gazi Üniversitesi İİBF Kamu Yönetimi Bölümü
ozer@gazi.edu.tr

ÖZET

Bu makalede yönetimde sunulan kamu hizmetinin kalitesini ve etkinliğini doğrudan ya da dolaylı etkileyen etik dışı davranışlar sorgulanmaktadır. Günümüzde özellikle kamu hizmeti sunumunda halka en yakın birim olan yerel yönetimler, yönetenler açısından hizmette etkinliğin ve verimliğin sağlanması, yönetilenler açısından ise kaliteli hizmetlerin zamanında alınması açısından oldukça önemli kuruluşlardır.

Demokrasimizin gelişmesi açısından da çok önemli fonksiyonları olan yerel yönetimlerde etik dışı davranışların yaygınlık kazanması, halkımızın kaliteli, etkin ve verimli hizmetler alarak yaşam standartlarının artırılması sürecini sekteye uğratmaktadır. Bundan dolayı etik dışı davranışları bilmek, analiz etmek ve bunların farkındalığını artırmak büyük önem taşımaktadır.

ANAHTAR KELİMELER:

Yerel Yönetimler, Etik, Rüşvet, Zimmet, İhtilas, İrtikap

Okumaya devam et

Halk Rüşveti

Türkiye’de seçmen üstüne oynanan ilk oyunlar – daha önce de yazdığım gibi – 1945 ile 1950 yılları arasında başlamıştır. DP’nin CHP’ye daha doğrusu “Büyük Şef” e karşı zafer kazanma zorunluluğu, bu yöntemi hayata geçirdi. Zorunluluk diyorum çünki İsmet İnönü yıkılmaz bir abide gibi dimdik duruyordu hemde yaptığı onca hataya Okumaya devam et