Eyl 15 2017

Makale Yazarı ve Makaleler / Publisher and Articles (Volume: 10, Issue: 3)

Published by at 00:10 under Editör

Makale Yazarı ve Makaleler / Publisher and Articles (Volume: 10, Issue: 3)

yazdır / print
İÇİNDEKİLER | INDEX  Sayfalar
* Publication Period: 31 – Year: 2017 / Editorial Board
1 A Few Things About Our Autumn Issue and Future Publications / Güz Sayımız ve Gelecek Yayınlarımıza İlişkin Birkaç konu / Editörden
2 The Place and Dımensıon Of Immıgratıon In Polıtıcal Impact Analysıs: The Case Of Turkey / Siyasal Etki Değerlendirme Analizlerinde Göçün Yeri Ve Boyutu: Türkiye İncelemesi / Prof.Dr. Yakup BULUT, Yrd.Doç.Dr. Soner AKIN 268-285
3 The Role Of The City Councils In The Protection Of Human Rights: An Evaluation On Eskişehir Sample / İnsan Haklarının Korunmasında Kent Konseylerinin Rolü: Eskişehir Örneği Üzerine Bir Değerlendirme Yrd.Doç.Dr. Duru ŞAHYAR AKDEMİR 286-305
4 Urban Projects In Contribution To Biodiversity And Ecosystem Service / Biyolojik Çeşitliliğe ve Ekosistem Hizmetlerine Katkı sağlayan Kentsel Projeler / Dr. Sima POUYA, Sahar POUYA 306-322
5 Classification of Provinces in Turkey According to Educational Services by Fuzzy Flowsort Method / Bulanık Flowsort Yöntemiyle Türkiye’de İllerin Eğitim Hizmetlerine Göre Sınıflandırılması / Arş. Gör Hüseyin Avni ES, Prof. Dr. Coşkun HAMZAÇEBİ, Prof. Dr. Seniye Ümit OKTAY FIRAT 323-337
6 Esotericism, Mu Civilization and Mu Cosmogonic      Diagram / Ezoterizm, Mu Uygarlığı Ve  Mu Kozmogonik Diyagramı / Okan BOYDAŞ 338-350
7 An Evaluation on The Maritime Activities in Ordu Province / Ordu İli Denizcilik Faaliyetleri Üzerine Bir Değerlendirme / Prof.Dr. İsmet BALIK 351-361
8 B.C. Natural and Mechanical Movement of Population in Nakhchivan / MÖ Nahçivanda Nüfusun Doğal Ve Mekanik Hareketi / Shafaq ALİYEVA 362-367
9 The Concept Of “The Structure In Simple Sentences” with Hermann Paul / Hermann Paul’de “Basit Cümlelerde Yapı” KavramıHatice PEKDAŞ 368-380
 10 CASE: In the Context of The Depth of Civilizations, Plastic Digital Destruction / Uygarlıkların Derinliği Kapsamında, Plastik Dijital Yokoluş / Yrd.Doç.Dr. Ahmet FİDAN DURUM

No responses yet

Trackback URI | Comments RSS

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.